Zachowania przestępcze jako konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych. Doświadczenia uczestników Chrześcijańskiego Ośrodka „Teen Challenge” w Łękini

Plan pracy mgr

Wstęp

Rozdział I. ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE – ISTOTA POJĘCIA

1.1. Pojecie przestępstwa w prawie karnym

1.2. Agresja wśród dzieci i młodzieży jako Źródło zachowań przestępczych

1.2.1. Agresja jako zachowanie wyuczone

1.2.2. Agresja jako efekt poczucia wykluczenia społecznego

1.2.3. Agresja jako skutek zażywania substancji psychoaktywnych

Rozdział II. KONSEKWENCJE ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW

2.1. Zażywanie narkotyków – charakterystyka i skala zjawiska

2.2. Zmiany osobowości, postaw i zachowań w poszczególnych fazach procesu uzależnienia

2.3. Uzależniony jako sprawca lub ofiara przemocy – identyfikacja problemu

2.4. Przestępczość jako skutek zażywania narkotyków

Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy, hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze[1]

3.4. Teren badań[2] i charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział IV. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Wyniki badań

4.2. Wskazania do wyników badań

4.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków

[1] Wywiad z opiekunami i wychowawcami Chrześcijańskiego Ośrodka „Teen Challenge” w Łękini

[2] Chrześcijański Ośrodek „Teen Challenge” w Łękini – charakterystyka, opis ośrodka