Archiwum kategorii: pisanie prac

pisanie prac

Sposób rozliczania podatku dochodowego – jego wpływ na wynik finansowy małego przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I.
Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej w Polsce

 1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej
 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 3. Klasyfikacja przedsiębiorstw
 4. Definicja małego przedsiębiorcy

Rozdział II.
Klasyfikacja podatków obciążających  wyniki finansowe małego przedsiębiorstwa

 1. Charakterystyka podatku
 2. Klasyfikacja podatków
 3. Opodatkowanie dochodu małego przedsiębiorcy

3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Formy opodatkowania

4.1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

4.3. Karta podatkowa

Rozdział III.
Wpływ wyboru formy opodatkowania na wynik finansowy małego przedsiębiorcy

 1. Elementy wpływające na formy opodatkowania
 2. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
 3. Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 4. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w kraju na przykładzie PKO BP SA

Wstęp

Rozdział I. Rozwój rynku nieruchomości i zasady jego funkcjonowania

 1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku
 2. Podmioty rynku nieruchomości
 3. Podaż i popyt na rynku nieruchomości
 4. Szanse i bariery rozwoju rynku nieruchomości

Rozdział II. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych jako istotny element zwiększający ryzyko

 1. Złożoność i powiązania rynku nieruchomości
 2. Znaczenie ekonomiczne

2.1. Wpływ poprzez stopę procentową na koniunkturę

2.2. Wpływ poprzez ceny nieruchomości na majątek gospodarstw domowych
i  skłonność do konsumpcji

2.3. Wyciąganie kapitału z nieruchomości

2.4. Wpływ poprzez stopę procentową na koszt kredytu i jego dostępności dla gospodarstw domowych

 1. Znaczenie społeczne
 2. Indywidualizm rozwiązań rynkowych

Rozdział III. Klimat inwestycyjny rynku nieruchomości w 2007 r.

 1. Przyrost kredytów mieszkaniowych
 2. Dostępność mieszkań
 3. Dostępność kredytu
 4. Ocena wdrożenia nowych przepisów regulacyjnych

Rozdział IV. Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rozwój oferty kredytów mieszkaniowych PKO BP SA w latach 2017 – 2019

 1. Charakterystyka działalności PKO BP SA
 2. Prezentacja oferty kredytów mieszkaniowych
 3. Udział kredytów mieszkaniowych w strukturze udzielonych kredytów

3.1. Struktura

3.2. Dynamika

 1. Uwarunkowania makroekonomiczne działalności kredytowej w sferze kredytów mieszkaniowych

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

Plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw

1.1. Rozwój koncepcji logistyki

1.2. Łańcuchy i sieci dostaw

1.3. Strategiczne zarządzanie procesami przepływu dóbr

1.4. Systemowe ujęcie logistyki jako wyraz tendencji integracyjnych w procesach przepływu dóbr

Rozdział II. Istota centrów logistycznych

2.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych

2.2. Definicja centrum logistycznego i jego charaktery styka.

2.3. Rola i zadania centrów logistycznych

2.4. Funkcje centrów logistycznych

2.5. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych

Rozdział III. Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

3.1. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych

3.2. Modele inicjacji centrów logistycznych

3.3. Modele realizacyjne

3.3.1. Włoski model realizacji inwestycji

3.3.2. Niemiecki model realizacji inwestycji

3.3.3. Polski model realizacji inwestycji

3.3.4. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020

Dzisiaj dwie wersje planu na ten sam temat. Plan pracy można ułożyć na wiele sposobów. Nie jest tak, że tylko jeden wariant planu pracy będzie dobry, mogą być dobre dwa, trzy warianty.

Wariant pierwszy

Wstęp

Rozdział I. Problematyka zarządzania finansami w przedsiębiorstwie międzynarodowym
1.1. Specyfika działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
1.2. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa transnarodowego
1.3. Kryteria oceny działalności przedsiębiorstwa transnarodowego
1.3.1. Przychody
1.3.2. Koszty
1.3.3. Zyski i straty
1.4. Ryzyko i niepewność w działalność przedsiębiorstwa transnarodowego

Rozdział II. Istota analiz w przedsiębiorstwie
2.1. Istota analizy finansowej
2.2. Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie
2.3. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa
2.3.1. Przyczynowa ocena wyniku finansowego
2.3.2. Model Du’Ponta jako odzwierciedlenie rentowności kapitału własnego
2.3.3. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa
2.4. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział II. Metody analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
2.3. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.3.1. Analiza płynności finansowej
2.3.2. Analiza zadłużenia
2.3.3. Analiza rentowności
2.3.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.4. Prezentacja wyników analizy finansowej

Rozdział IV. Analiza Finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020
3.1. Charakterystyka firmy „X”
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
3.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
3.3.1. Analiza płynności finansowej
3.3.2. Analiza zadłużenia
3.3.3. Analiza rentowności
3.3.4. Analiza sprawności działania
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wariant drugi

Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Informacja dodatkowa
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych

Rozdział II.
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.2.1. Analiza płynności finansowej
2.2.2. Analiza zadłużenia
2.2.3. Analiza rentowności
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział III.
Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020
3.1. Charakterystyka firmy „X”
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
3.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
3.3.1. Analiza płynności finansowej
3.3.2. Analiza zadłużenia
3.3.3. Analiza rentowności
3.3.4. Analiza sprawności działania
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków