Rola i znaczenie Polski w Europie Środkowo-Wschodniej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. SYSTEM REGIONALNY EUROPY

1.1. Istota regionu i regionalizmu

1.2. Regionalne ugrupowania gospodarcze

1.3. Kierunki integracji

1.4. Istota tworzenia i formy współpracy międzynarodowej państw

1.5. Stan i perspektywy regionalizmu

ROZDZIAŁ II. EUROPA ŚRODKOWO- WSCHODNIA- CHARAKTERYSTYKA

2.1. Pojęcie i transformacja krajów Europy Środkowo- Wschodniej

2.2. Główne rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i wschodniej

2.3. Znaczenie współpracy regionalnej

2.4. Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich

2.5. Reżimy hybrydalne w Europie Środkowo- Wschodniej

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE I ROLA POLSKI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

3.1. Znaczenie Polski w gospodarce światowej i europejskiej

3.2. Kształtowanie się polityki zagranicznej III Rzeczypospolitej

3.3. Polska między zachodem a wschodem Europy

3.4. Stosunki Polski ze wschodnimi sąsiadami w aspekcie integracji europejskiej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Finansowanie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

FINANSOWANIE NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW

1.1. Podstawowe definicje finansów

1.2. Funkcje finansów

1.3. Istota zarządzania finansami

1.4. Podział finansów na publiczne i niepubliczne

ROZDZIAŁ II.
FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

2.1. Finansowanie ochrony zdrowia ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

2.2. Finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa

2.3. Finansowanie ochrony zdrowia ze środków samorządów terytorialnych

2.4. Finansowanie ochrony zdrowia z dochodów indywidualnych ludności

2.5. Finansowanie ochrony zdrowia przez pracodawców

2.6. Finansowanie ochrony zdrowia ze środków unijnych

ROZDZIAŁ III. FINANSOWANIE NZOZ NA PRZYKŁADZIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JAŚKOWICACH

3.1. Rynek usług zdrowotnych w Polsce

3.2. Ogólna charakterystyka NZOZ w Jaśkowicach

3.3. Zakres świadczeń NZOZ w Jaśkowicach

3.4. Zasady finansowania działalności NZOZ w Jaśkowicach

3.4.1. Finansowanie działalności z funduszy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

3.4.2. Finansowanie działalności z funduszy pochodzących z dzierżawy pomieszczeń

3.4.3. Finansowanie działalności z funduszy pochodzących z Poradni Medycyny Pracy

3.4.4. Finansowanie działalności z funduszy pochodzących z innych płatnych świadczeń medycznych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Misją szpitala na wyspie jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu żarskiego potrzebujących opieki medycznej oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania szpitala.

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej mogą korzystać z dofinansowania unijnego na realizacje projektów umożliwiających poprawę infrastruktury medycznej w ograniczonym zakresie. Część programów unijnych przeznaczona jest bowiem wyłącznie na wsparcie publicznych zakładów medycznych. W przypadku NZOZ interesujące jest Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS). W ramach niniejszego działania beneficjentem mogą być niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, lub ich organy założycielskie. Zakres wsparcia powinien odpowiadać zakresowi działalności podmiotu w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan pracy mgr

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych[1]

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie niepełnosprawności

1.1. Koncepcja zdrowia, choroby i niepełnosprawności

1.2. Klasyfikacja funkcjonowania i niepełnosprawności. Standardy międzynarodowe

1.3. Charakterystyka społeczno-demograficzna zjawiska niepełnosprawności

1.4. Wpływ nauk społecznych i psychologiczno-pedagogicznych na edukację i pomoc specjalną

1.5. Strategia społeczna państw Unii Europejskiej w odniesieniu do niepełnosprawności człowieka

Rozdział II. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni życiowej i społecznej

2.1. Dojrzałość społeczno-emocjonalna

2.2. Podmiotowe relacje w systemie rodzinnym

2.3. Projektowanie własnego życia

2.4. Niepełnosprawny w systemie pomocy i społecznego wsparcia

2.5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy, hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w świetle badań własnych[2]

4.1. Wyniki badań ankietowych

4.2. Wnioski z przeprowadzonego wywiadu

4.3. Podsumowanie i propozycje zmian w zakresie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

[1] Powinny być badane dwie grupy: doradcy i niepełnosprawni.

[2] Badania: Ankieta wśród niepełnosprawnych oraz wywiad przeprowadzony z urzędnikiem „Urzędu Pracy X”

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w firmie budowlanej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W FIRMIE BUDOWLANEJ

 Wstęp

Rozdział I. Ogólne zagadnienia z prawa pracy

1.1. Pojęcie pracy i prawa pracy

1.2. Przedmiot prawa pracy

1.3. Funkcje prawa pracy

1.4. Warunki pracy i ich kształtowanie w przedsiębiorstwie

Rozdział II. Pojecie i istota bezpieczeństwa i higieny pracy w prawie pracy

2.1. Przepisy bhp i nadzór nad ich stosowaniem

2.2. Obowiązki z zakresu bhp i podmioty zobowiązane do ich przestrzegania

2.3. Profilaktyczna ochrona zdrowia

2.4. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy

2.5. Służby i konsultacje w zakresie bhp

Rozdział III. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w firmie budowlanej

3.1. Koordynacja i organizacja placu budowy

3.2. Procedury pracy na budowie

3.3. Narzędzia i wyposażenie pracowników budowy

3.4. Środki ochrony indywidualnej pracowników budowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Gdy mówimy o systemie ochrony pracy w Polsce, należy odróżnić system prawny od systemu organizacyjnego. Pierwsza z nich, stanowiąca integralną część gałęzi prawnej prawa pracy, informuje nas o normach prawnych i ich klasyfikacji w hierarchii źródeł prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Druga natomiast ilustruje system organizacyjny ochrony pracy na poziomie państwa, przedsiębiorstw i organów zaangażowanych w tworzenie i kontrolę ochrony pracy w Polsce.

Sprawozdawczość Finansowa Organizacji pozarządowych z realizacji zadania publicznego na przykładzie Stowarzyszenia XYZ

TEMAT

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE STOWARZYSZENIA XYZ

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka organizacji pozarządowych

1.1. Ogólne regulacje i zasady tworzenia organizacji pozarządowych

1.1.2. Fundacje

1.1.2. Stowarzyszenia

1.1.3. Organizacje pożytku publicznego

1.2. Działalność statutowa a działalność gospodarcza

1.3. Sfera działań publicznych

Rozdział II. Rachunkowość organizacji pozarządowych

2.1. Zasady rachunkowości

2.2. Dokumentacja stosowanych zasad rachunkowości

2.3. Wymagania w zakresie ksiąg rachunkowych

2.4. Plan kont

2.5. Dokumentacja operacji gospodarczych

Rozdział III. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych

3.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych

3.2. Bilans

3.3. Rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat

3.4. Informacja dodatkowa

3.5. Badanie sprawozdań finansowych

Rozdział IV. Sprawozdawczość finansowa Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w roku 20XX

4.1. Ogólna charakterystyka Stowarzyszenia

4.2. Bilans

4.3. Rachunek wyników

4.4. Informacja dodatkowa

4.5. Sprawozdanie finansowe z realizacji celów w roku 20XX

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel