Polityka bezpieczeństwa w instytucjach i zakładach pracy oraz jej edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie na stan osobowy

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.1. Definicja BHP

1.2. System BHP w Polsce

1.3. Przepisy BHP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemów zarządzania BHP  w organizacjach

2.1. Metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2.2. Skuteczność działań w dziedzinie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy w przedsiębiorstwach

2.3. Uczenie się w organizacji – warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy

Rozdział III. Edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie BHP na stan osobowy pracowników

3.1. Bhp w przedsiębiorstwie – analiza kosztów i korzyści

3.2. Psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń

3.3. BHP a poczucie bezpieczeństwa pracowników

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Zobowiązania publicznoprawne

Wstęp

Rozdział I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków

 1. Rozrachunki w ujęciu podmiotowym
 2. Klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych

2.1. Rozrachunki z pracownikami

2.2. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

2.4. Pozostałe rozrachunki

 1. Specyficzne kategorie i zobowiązań
 2. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym

Rozdział II.
Zasady ewidencji rozrachunków

 1. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

1.1. Ubezpieczenie emerytalne

1.2. Ubezpieczenie zdrowotne

1.3. Pozostałe

 1. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Rozdział III.
Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych z  tytułu zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 1. Historia powstania i prezentacja działalności
 2. Wyniki finansowe
 3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

3.1. Ewidencja rozrachunków związanych z zatrudnieniem

3.2. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami

 1. Ewidencja rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Unia gospodarczo-walutowa z perspektywy 10 lat

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

(praca na 90-100 stron)

TEMAT

UNIA GOSPODARCZO – WALUTOWA Z PERSPEKTYWY 10 LAT

 Wstęp

 Rozdział I. Historyczna perspektywa integracji gospodarczej i walutowej

1.1. Integracja walutowa przed 1970 r.

1.2. Unia Gospodarcza i Walutowa według Planu Wernera

1.3. Utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego

1.3.1. Przyczyny utworzenia ESW

1.3.2. Etapy w funkcjonowaniu ESW

1.3.3. ESW jako podstawa unii walutowej

Rozdział II. Euro jako waluta Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich

2.1. Euro jako jedna z trzech głównych walut międzynarodowych

2.2. Podstawy prawne wprowadzenia euro

2.3. Funkcje euro i zakres jego stosowania

2.4. Przyszła pozycja euro na świecie

2.5. Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce

Rozdział III. Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro

3.1. Podstawy prawne powołania i organizacji ESBC

3.2. Polityka pieniężna ESBC

3.3. Sytuacja prawna narodowych banków centralnych przed wejściem i po wejściu do ESBC

3.4. Europejski Bank Centralny jako element składowy ESBC

3.5 Zadania i kompetencje EBC

Rozdział IV. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w obecnym kryzysie gospodarczym

4.1. Charakterystyka współczesnego kryzysu gospodarczego

4.2. Kryzys gospodarczy a sytuacja finansowa w państwach członkowskich UE

4.3. Polityka pieniężna EBC po 2007 roku

4.4. Dezinflacja w strefie euro w 2009 roku

4.5. Perspektywy strategii monetarnej EBC

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Porównanie lokaty bankowej i funduszu inwestycyjnego dla osób fizycznych

TEMAT

LOKATA BANKOWA A FUNDUSZ INWESTYCYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy

1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego

1.2. Wartość pieniądza w czasie

1.3. Istota oszczędzania i inwestowania

Rozdział II. Lokaty bankowe

2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych

2.2. Pojęcie lokaty

2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne

3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego

3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

3.3. Polityka inwestycyjna funduszu

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w Banku X

4.1. Ogólna charakterystyka banku

4.2. Lokaty w Banku X

4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku X

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE

Wstęp

Rozdział I. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej

1.1. Polityka rynku pracy we Wspólnotach Europejskich

1.2. Polityka rynku pracy w Polsce

1.3. Aktywne programy polityki rynku pracy w Polsce i w krajach UE

1.4. Miejsce oraz kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości

Rozdział II. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej

2.1. Fundamenty prawne swobody przepływu pracowników

2.2. Dostęp do zatrudnienia

2.3. Równość traktowania pracowników

2.4. Zatrudnienie w publicznej administracji

Rozdział III. Równe traktowanie pracowników

3.1. Geneza ochrony przed dyskryminacją pracowników

3.2. Istota równego traktowania i dyskryminacji pracowników

3.3. Ochrona przed dyskryminacją pracowników

3.4. Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników

Rozdział IV. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej

4.1. Prawo do dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn

4.2. Zakres równego traktowania kobiet i mężczyzn

4.3. Ochrona wieku przedemerytalnego kobiet i mężczyzn

4.4. Prawo do wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Rynek samochodowy w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Transport w gospodarce narodowej

1.1. Pojęcie transportu

1.1.1. Definicja transportu i usługi transportowej

1.1.2. Podział transportu

1.2. Potrzeby transportowe

1.2.1. Istota i źródła potrzeb transportowych

1.2.2. Cechy potrzeb transportowych i metody ich badania

1.3. Rynek usług transportowych

Rozdział II. Gospodarowanie w transporcie samochodowym

2.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym

2.1.1. Krajowe regulacje prawne

2.1.2. Międzynarodowe regulacje prawne

2.2. Infrastruktura transportu samochodowego

2.2.1. Klasyfikacja infrastruktury transportu drogowego

2.2.2. Finansowanie infrastruktury transportu drogowego

2.3. Środki transportu samochodowego i technologie przewozów

Rozdział III. Rynek samochodowy w Polsce

3.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce

3.1.1. Pojazdy mechaniczne, ich wiek i przebieg

3.1.2. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski

3.2. Rynek przewozów samochodowych w Polsce

3.2.1. Motoryzacja indywidualna i transport zbiorowy

3.2.2. Przewóz ładunków transportem samochodowym

3.3. Perspektywy rozwoju rynku samochodowego

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa używając zaawansowanych narzędzi analizy wrażliwości

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

DIAGNOZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY UŻYCIU ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DIAGNOZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.1. Definicja przedsiębiorstwa

1.2. Istota kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1.3. Pojęcie, znaczenie i przedmiot analiz ekonomiczno-finansowych

1.4. Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej

ROZDZIAŁ II. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

2.1. Pojęcie rachunkowości zarządczej i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2.2. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna

2.3. Pojęcie i klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania

2.4. Rachunek kosztów zmiennych

ROZDZIAŁ III. ISTOTA ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

3.1. Próg rentowności i jego przydatność w zarządzaniu przedsiębiorstwem

3.2. Próg rentowności w produkcji jedno- i wieloasortymentowej

3.3. Analiza wrażliwości w progu rentowności

3.4. Dźwignia operacyjna

ROZDZIAŁ IV. OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA X NA PODSTAWIE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

4.2. Analiza kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4.3. Analiza progu rentowności

4.4. Zarządzanie w dobie kryzysu

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

prezentacja

Wpływ zabaw dydaktycznych na rozwój umysłowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WIEKU WCZESNOSZKOLNEGO

1.1. Podstawowe czynniki rozwoju

1.2. Zmiany rozwojowe w wieku wczesnoszkolnym

1.3. Zmiany w sferze emocjonalnej

1.4. Wyznaczniki powodzenia w uczeniu się w szkole

1.5. Ryzyko niepowodzeń szkolnych

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I ZNACZENIE ZABAW DYDAKTYCZNYCH

2.1. Aktywność jako główny wyznacznik rozwoju

2.2. Poglądy na temat zabawy

2.3. Ogólna charakterystyka zabawy

2.4. Prawidłowości rozwojowe w zabawach dzieci

2.5. Aktywność twórcza dziecka

ROZDZIAŁ III. WPŁYW ZABAW DYDAKTYCZNYCH NA ROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA

3.1. Znaczenie zabawy „na niby”

3.2. Gra z regułami

3.3. Zabawy oparte na fabule baśni i bajek

3.4. Zabawy stymulujące percepcję i ekspresję plastyczną dzieci

3.5. Znaczenie zabawy na niby

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wycena wartości przedsiębiorstw

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ – praca czysto teoretyczna

Wstęp

 Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny

1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa

1.2. Przedsiębiorstwo jako system

1.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa

1.4. Podział przedsiębiorstw

1.5. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Rozdział II. Wartość majątku przedsiębiorstwa

2.1. Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa

2.2. Wartość jako kategoria ekonomiczna a przedsiębiorstwo

2.3. Wartość w strukturze celów przedsiębiorstwa

2.4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej

2.5. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości

Rozdział III. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa

3.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa

3.2. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

3.3. Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

3.4. Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa

3.5. Procedura wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Metody wyceny przedsiębiorstw

4.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa

4.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa

4.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa

4.4. Istota i rodzaje metod porównawczych (rynkowych)

4.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel