Archiwum kategorii: praca inżynierska

plan pracy inżynierskiej

Wyznaczanie minimalnej liczby autobusów

Wstęp

  1. System eksploatacji autobusów
  2. Model symulacyjny systemu eksploatacji autobusów

2.1. Założenia do modelu symulacyjnego

2.2. Metoda symulacji przebywania autobusu w wyodrębnionych stanach

eksploatacyjnych

  1. Wyznaczanie minimalnej liczby autobusów

3.1. Metoda I

3.2. Metoda II

  1. Wyniki symulacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków


Autobusy jak każde urządzenia mogą w sposób losowy ulegać uszkodzeniom. Utrata zdatności nie jest zdeterminowana, mamy więc do czynienia z procesem losowym. Parametrem deterministycznym obok prawdopodobieństwa uszkodzenia autobusu jest resurs pojazdu oraz zapotrzebowanie na autobusy. Resurs rozumiany jest jako wartość pracy przewozowej (liczonej w przejechanych km) autobusu po wykonaniu, której kierowany jest on na przegląd stanu technicznego.

Utraty zdatności autobusów, okresowe przeglądy stanu technicznego wynikające z wartości resursów oraz konieczność zachowania ciągłości zaspokojenia zapotrzebowania powodują, że decydenci w przedsiębiorstwie stoją przed problemem określenia minimalnej liczby eksploatowanego taboru, aby móc na zadawalającym poziomie zaspokaja zapotrzebowanie komunikacyjne. Dla określenia racjonalnej, wymaganej liczby taboru wprowadza się współczynnik istotności zachowania ciągłości realizacji prac przewozowych, który dopuszcza wystąpienie utraty ciągłości realizacji prac przewozowych.

Minimalna liczba eksploatowanych autobusów jest ważnym czynnikiem określającym konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Większa ich liczba w stosunku do wymagań stawianych, o których wspomniano wyżej powoduje, iż przedsiębiorstwo ponosi nadmiarowe koszty. Wyznaczanie minimalnej liczby autobusów zawiera, zatem czynnik ekonomiczny, który został uwzględniony w jednej z metod rozwiązania problemu.

 

Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 na przykładzie Firmy X

Plan pracy inżynierskiej

Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001
na przykładzie Firmy X

Wstęp

Rozdział I. Jakość – istota i zakres pojęcia

1.1. Definicja jakości

1.2. Struktura jakości

1.3. Klasa jakości

1.4. Funkcje jakości

Rozdział II. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

2.1. Zarys koncepcji zarządzania jakością – projektowanie systemów zarządzania jakością

2.2. Zasady funkcjonowania organizacji stosujących kompleksową jakość

2.3. System zarządzania jakością według norm ISO 9001

2.4. Przeszkody w realizacji zasad systemu zarządzania jakością

Rozdział III. Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 Firmie X

3.1. Ogólna charakterystyka Firmy X

3.2. Stan aktualny systemu zarządzania w Firmie X

3.3. Nowa koncepcja systemu zarządzania jakością w Firmie X

3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Organizacja transportu ładunków ponad gabarytowych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Plan pracy inżynierskiej

Organizacja transportu ładunków ponad gabarytowych
w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Rola i znaczenie transportu w logistyce przedsiębiorstwa

1.1. Transport – aspekt teoretyczny pojęcia

1.2. Kryteria klasyfikacji transportu

1.3. Procesy i operacje transportowe w przedsiębiorstwie

1.4. Dobór gałęzi transportu

1.5. Aktualne tendencje i trendy rynkowe obserwowane w transporcie towarów

ROZDZIAŁ II. Gospodarowanie w gałęziach transportu lądowego

2.1. Transport samochodowy

2.1.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury transportu samochodowego

2.1.2. Środki oraz technologie przewozu

2.1.2. Organizacja transportu samochodowego

2.2. Transport kolejowy

2.2.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury transportu kolejowego

2.2.2. Kolejowe środki transportu

2.2.2. Organizacja przewozów w transporcie kolejowym

ROZDZIAŁ III. Organizacja ładunków ponad gabarytowych w łańcuchu transportowym przedsiębiorstwa
3.1. Pojęcie i ogólna klasyfikacja ładunków

3.2. Ładunek ponad gabarytowy jako towar specjalny

3.3. Rodzaje ładunków ponad gabarytowych

3.3.1. Ładunki dłużycowe

3.3.2. Ładunki specjalne

3.3.2. Ładunki szczególnie ciężkie

3.4. Znaczenie opakowań dla ładunków ponad gabarytowych

ROZDZIAŁ IV. Funkcjonowanie transportu ponad gabarytowego w funkcjonowaniu firmy X (na przykład firmy Bilax – eksperta w dziedzinie transportu)
4.1. Ogólny zarys profilu działalności firmy X

4.2. Flota firmy X

4.3. Organizacja przewozów ponad gabarytowych w firmie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Przegląd nowoczesnych konstrukcji i tworzyw opakowaniowych

Plan pracy inżynierskiej

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJI
I TWORZYW OPAKOWANIOWYCH

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Istota współczesnego opakowania

1.1. Opakowania – definicja i podział

1.2. Funkcje opakowań

1.3. Nowoczesne tworzywa opakowaniowe

1.3. System wymiarowy opakowań

1.4. Podstawy prawne w dziedzinie ekologii opakowań i odpadów opakowaniowych

1.4.1. Prawo obowiązujące w Polsce

1.4.2. Ustawodawstwo Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ II. Proces opakowaniowy jako element systemu logistycznego

2.1. Opakowania w systemach logistycznych

2.2. Schemat logistycznego łańcucha opakowań

2.3. Projektowanie opakowań punktu widzenia logistyki

2.4. Integracja produkcji towarów i procesu pakowania

ROZDZIAŁ III. Recykling opakowań – racjonalizacja opakowań oraz poużytkowych odpadów opakowaniowych
3.1. Składowanie odpadów

3.1.1. Ilość i struktura odpadów

3.1.2. System zbioru i segregacji odpadów

3.1.3. Składowanie odpadów na wysypiskach

3.2. Metody utylizacji odpadów opakowaniowych

3.1.1. Recykling materiałowy

3.1.2. Recykling chemiczny

3.1.3. Recykling termiczny

3.1.4. Kompostowanie

3.3. Możliwości zagospodarowania opakowań poużytkowych

3.4. Kierunku rozwoju opakowań w aspekcie ochrony środowiska

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Rola audytów wewnętrznych i zewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania jakością

Plan pracy inżynierskiej

Wprowadzenie
Rozdział I. Zarządzanie jakością i audyty w doskonaleniu zarządzania jakością
1.1. Jakość i zarządzanie jakością
1.1.1. Istota jakości
1.1.2. Struktura jakości
1.1.3. Funkcje jakości
1.2. Audyty wewnętrzne i zewnętrzne w doskonaleniu systemu zarządzania jakością
1.2.1. Metoda statystycznej analizy stanu systemu
1.2.2. Walidowanie procesu
1.2.3. Monitorowanie systemu
1.2.4. Karta kontrolna
Rozdział II. Metodologia i wyniki badań własnych
2.1. Metodologia badań
2.2. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Sika Poland Sp. z o.o.
2.2.1. Powody wdrożenia systemu zapewnienia jakości
2.2.2. Proces wdrażania systemu zapewnienia jakości
2.3. Wyniki badań własnych – audyt wewnętrzny i zewnętrzny systemu zapewnienia jakości
2.4. Sposoby usprawnienia organizacji
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków