Archiwum kategorii: praca licencjacka

plan pracy licencjackiej

Polityka bezpieczeństwa w instytucjach i zakładach pracy oraz jej edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie na stan osobowy

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.1. Definicja BHP

1.2. System BHP w Polsce

1.3. Przepisy BHP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemów zarządzania BHP  w organizacjach

2.1. Metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2.2. Skuteczność działań w dziedzinie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy w przedsiębiorstwach

2.3. Uczenie się w organizacji – warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy

Rozdział III. Edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie BHP na stan osobowy pracowników

3.1. Bhp w przedsiębiorstwie – analiza kosztów i korzyści

3.2. Psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń

3.3. BHP a poczucie bezpieczeństwa pracowników

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Rynek samochodowy w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Transport w gospodarce narodowej

1.1. Pojęcie transportu

1.1.1. Definicja transportu i usługi transportowej

1.1.2. Podział transportu

1.2. Potrzeby transportowe

1.2.1. Istota i źródła potrzeb transportowych

1.2.2. Cechy potrzeb transportowych i metody ich badania

1.3. Rynek usług transportowych

Rozdział II. Gospodarowanie w transporcie samochodowym

2.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym

2.1.1. Krajowe regulacje prawne

2.1.2. Międzynarodowe regulacje prawne

2.2. Infrastruktura transportu samochodowego

2.2.1. Klasyfikacja infrastruktury transportu drogowego

2.2.2. Finansowanie infrastruktury transportu drogowego

2.3. Środki transportu samochodowego i technologie przewozów

Rozdział III. Rynek samochodowy w Polsce

3.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce

3.1.1. Pojazdy mechaniczne, ich wiek i przebieg

3.1.2. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski

3.2. Rynek przewozów samochodowych w Polsce

3.2.1. Motoryzacja indywidualna i transport zbiorowy

3.2.2. Przewóz ładunków transportem samochodowym

3.3. Perspektywy rozwoju rynku samochodowego

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Wpływ zabaw dydaktycznych na rozwój umysłowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WIEKU WCZESNOSZKOLNEGO

1.1. Podstawowe czynniki rozwoju

1.2. Zmiany rozwojowe w wieku wczesnoszkolnym

1.3. Zmiany w sferze emocjonalnej

1.4. Wyznaczniki powodzenia w uczeniu się w szkole

1.5. Ryzyko niepowodzeń szkolnych

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I ZNACZENIE ZABAW DYDAKTYCZNYCH

2.1. Aktywność jako główny wyznacznik rozwoju

2.2. Poglądy na temat zabawy

2.3. Ogólna charakterystyka zabawy

2.4. Prawidłowości rozwojowe w zabawach dzieci

2.5. Aktywność twórcza dziecka

ROZDZIAŁ III. WPŁYW ZABAW DYDAKTYCZNYCH NA ROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA

3.1. Znaczenie zabawy „na niby”

3.2. Gra z regułami

3.3. Zabawy oparte na fabule baśni i bajek

3.4. Zabawy stymulujące percepcję i ekspresję plastyczną dzieci

3.5. Znaczenie zabawy na niby

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wpływ funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa na sytuacje panującą w rodzinie

Plan pracy licencjackiej

Wpływ funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa na sytuacje panującą w rodzinie[1]

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie Zespołu Downa

1.1. Zespół Downa – ujęcie teoretyczne

1.2. Problemy funkcjonowania rodzin z Zespołem Downa

1.3. Funkcjonowanie dzieci z Zespołem Downa w przestrzeni społecznej

1.4. Najnowsze wyniki badań nad Zespołem Downa

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy, hipotezy badawcze

2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

2.4. Przebieg i organizacja badań

Rozdział III. Diagnoza systemu rodzinnego dzieci z Zespołem Downa – wyniki badań własnych

3.1. Wyniki badań własnych

3.2. Status społeczno-bytowy rodzin dzieci z Zespołem Downa

3.3. Obraz osobowości rodziców (wybrane aspekty)

3.4. Orientacje aksjologiczne rodziców

3.5. Relacje interpersonalne w rodzinie

3.6. Uogólniające interpretacje i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

[1] Times New Roman, wielkość 12, 1,5 interlinia, margines lewy – 3,5cm , pozostałe – 2,5.

Ankieta na min 20 pytań.

Rola rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na podstawie firmy X

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi

1.2. Rekrutacja pracowników

1.1.1. Istota i funkcje rekrutacji

1.1.2. Źródła rekrutacji

1.1.3. Rodzaje i metody rekrutacji

1.3. Selekcja kandydatów do pracy

1.2.1. Istota selekcji

1.2.2. Rozmowy kwalifikacyjne

1.2.3. Testy

1.2.4. Znaczenie referencji

1.4. Istota i znaczenie adaptacji w procesie pozyskiwania kadr

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren i organizacji badań]

2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. ANALIZA PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI W FIRMIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Analiza wyników badań

3.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS

Turystyka morska na przykładzie państw bałtyckich

Plan pracy licencjackiej

Turystyka morska na przykładzie państw bałtyckich

Wstęp

Cel i hipotezy badawcze

Materiał i metody badawcze

Rozdział I. Istota turystyki

1.1. Turystyka, turysta, ruch turystyczny

1.2. Czynniki wpływające na popyt turystyczny

1.3. Cechy popytu turystycznego i podaży turystycznej

1.4. Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne

Rozdział II. Pojęcie turystyki morskiej

2.1. Definicja turystyki morskiej

2.2. Podział turystyki morskiej

2.3. Cechu turystki morskiej

2.4. Przykłady turystyki morskiej

Rozdział III. Turystyka morska na przykładzie państw bałtyckich w świetle badań własnych

3.1. wyniki badań własnych

3.2. wskazania do wyników badań własnych

3.3. podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników. Doświadczenia FM Logistic w Mszczonowie

Plan pracy licencjackiej

Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników.
Doświadczenia FM Logistic w Mszczonowie

Wstęp

Rozdział I. Motywacja i motywowanie pracowników – zagadnienia wstępne

1.1. Istota motywowania

1.2. Teorie motywacji a potrzeby pracowników

1.3. Modele motywowania

1.4. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Rozdział II. Kariery pracownicze a degradacja pracowników – reorganizacja zatrudnienia

2.1. Istota karier pracowniczych

2.1.1. Zarządzanie karierami pracowniczymi

2.1.2. Realizacja karier przez pracowników

2.2. Zwalnianie pracowników

2.2.1. Proces i etapy zwalniania pracowników

2.2.2. Skutki zwalniania pracowników

Rozdział III. Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników w FM Logistic w Mszczonowie

3.1. Metodologia badań własnych[1]

3.2. Charakterystyka i przedmiot działalności FM Logistic w Mszczonowie

3.3. Kariery pracownicze a degradacja pracowników – wyniki badań własnych

3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków

Do napisania pracy będą potrzebne szczegółowe dane odnośnie FM Logistic w Mszczonowie. Trzeba ustalić czy mają tam miejsca masowe zwolnienia, awanse, czy przeniesienia.


[1] Sondaż diagnostyczny: ankieta lub wywiad;

Wybrane style radzenia sobie ze stresem u pracowników biur podróży

Wstęp

Rozdział I. Wybrane podmioty przemysłu turystycznego

1.1. Agencje turystyczne

1.2. Touroperatorzy

1.3. Organizatorzy wycieczek autokarowych

1.4. Agencje obsługujące wyjazdy motywacyjne, organizatorzy konferencji

1.5. Pracownicy polskich biur podróży

Rozdział II. Stres jako czynnik towarzyszący ludzkiej pracy

2.1. Pojęcie stresu

2.2. Przyczyny stresu

2.3. Koncepcje stresu

2.4. Stres w pracy

2.5. Radzenie sobie ze stresem

2.5.1. Radzenie sobie e stresem według Parkera i Lengera

2.5.2. Radzenie sobie ze stresem w biurach turystycznych

Rozdział III. Style radzenia sobie ze stresem wśród pracowników biur podróży

3.1. Specyfika zespołu pracowniczego biura podróży

3.1.1. Struktury zorganizowanego personelu

3.1.2. Zachowania w sytuacjach konfliktowych

3.2. Sposoby radzenia sobie ze stresem

3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu Bug

Plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Polityka integracyjna i regionalna Unii Europejskiej

1.1. Krótka charakterystyka Unii Europejskiej

1.2. Polityka regionalna Unii Europejskiej

1.2.1. Teorie, strategie oraz metody polityki regionalnej

1.2.2. Cele oraz etapy polityki regionalnej Unii Europejskiej

1.2.3. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej

1.2.4. Finansowanie polityki regionalnej w Polsce

Rozdział II. Rozwój gospodarki a współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej

2.1. Globalizacja gospodarki – koszty i korzyści

2.2. Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna

2.2.1. Czynniki egzogeniczne

2.2.2. Czynniki endogeniczne

2.3. Czynniki konkurencyjności regionów

Rozdział III. Współpraca transgraniczna. Doświadczenia Euroregionu Bug

3.1. Geneza powstania Euroregionu Bug

3.2. Strategia rozwoju Euroregionu Bug

3.3. Gospodarka Euroregionu Bug

3.4. Przemiany demograficzno-osadnicze Euroregionu Bug

3.5. Współpraca samorządowa miedzy państwami należącymi do Euroregionu Bug

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków