Archiwum kategorii: praca licencjacka

plan pracy licencjackiej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA X SP. Z O.O.

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie i istota zarządzania strategicznego

1.2. Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej

1.3. Użytkownicy analizy strategicznej

1.4. Zakres analizy strategicznej

Rozdział II. Podstawowe metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa

2.1. Analiza kluczowych czynników sukcesu

2.2. Metody portfelowe

2.3. Analiza SWOT

2.4. Inne metody analizy strategicznej

Rozdział III. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

3.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

3.1.1. Historia

3.1.2. Obszary działalności

3.1.3. Zatrudnienie

3.2. Analiza strategiczna badanego przedsiębiorstwa za pomocą wybranych metod

3.2.1. Analiza rynku i konkurencji

3.2.2. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

3.2.3. Analiza SWOT

3.3. Prognozy na przyszłość

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi

Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi.
Analiza szpitali, przychodni i budynków mieszkalnych Gminy Rybnik.

Wstęp

Rozdział I. Istota zarządzania nieruchomością

1.1. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania

1.1.1. Pojęcie nieruchomości

1.1.2. Funkcje nieruchomości

1.2. Zarządzanie nieruchomością

1.2.1. Cel zarządzania

1.2.2. Strategie zarządzania

1.2.3. Bieżące zarządzanie nieruchomością zabudowaną

Rozdział II. Formy zarządzania nieruchomościami publicznymi i prywatnymi

2.1. Metodyka tworzenia planu zarządzania nieruchomością

2.2. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną będącą własnością gminy

2.3. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w zasobach spółdzielni mieszkaniowej

2.4. Zarządzanie nieruchomością szpitalno – usługową będącą własnością gminy

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi Gminy Rybnik

3.1. Charakterystyka Gminy Rybnik

3.2. Zasoby nieruchomości Gminy

3.3. Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi

3.3.1. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną będącą własnością Gminy

3.3.2. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w zasobach spółdzielni mieszkaniowej

3.3.3. Zarządzanie nieruchomością szpitalno – usługową będącą własnością Gminy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Działalność gospodarcza w gminie

wersja licencjacka

Wstęp

Rozdział 1.
Wprowadzenie do problematyki prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy

1.1. Definicja i istota samorządu terytorialnego

1.2. Gospodarka komunalna

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

1.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2.
Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny w Polsce

2.1. Komunalne zakłady budżetowe

2.2. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

2.3. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych

2.4. Prywatyzacja wykonania zadań publicznych

 Rozdział 3.

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym

3.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych

3.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności

3.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności

3.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3.4. Tendencje w kształtowaniu działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

wersja magisterska

Wstęp

Rozdział 1.
Wprowadzenie do problematyki prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy

1.1. Definicja i istota samorządu terytorialnego

1.2. Gospodarka komunalna

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

1.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2.
Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny w Polsce

2.1. Komunalne zakłady budżetowe

2.2. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

2.3. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych

2.4. Prywatyzacja wykonania zadań publicznych

Rozdział 3.
Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym

3.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych

3.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności

3.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności

3.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 4.
Tendencje w kształtowaniu działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy X

1.1. Charakterystyka gminy

1.2. Gospodarka komunalna

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

1.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa

1.2. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa

1.3. Cele podstawowe i cele cząstkowe przedsiębiorstwa

1.4. Przedsiębiorstwo jako system autonomiczny

1.5. Zasady działania przedsiębiorstwa

Rozdział II. Konkurencyjność przedsiębiorstw

2.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw – zmiany po 1989 roku

2.2. Konieczność dostosowań do zmian jako trwała cecha konkurencyjności podmiotów gospodarczych

2.3. Obszary problemowe w badaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

2.4. Sytuacja koniunkturalna a konkurencyjność

Rozdział III. Sposoby wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

3.1. Przedsiębiorczość i warunku wzrostu konkurencyjności przedsiębiorczości

3.2. Środowisko lokalne i polityka mikroekonomiczna

3.3. Polityka konkurencji

3.4. Racjonalizacja struktur organizacyjno-własnościowych firm

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Rola audytu technologicznego w procesie opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa

TEMAT

ROLA AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO W PROCESIE OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

 Rozdział I. Ogólne zagadnienia audytu

1.1. Pojęcie i rodzaje audytu

1.2. Audyt wewnętrzny

1.3. Audyt zewnętrzny

1.4. Organizacja audytu

1.5. Techniki badania audytowego

Rozdział II. Istota audytu technologicznego

2.1. Pojęcie i rodzaje audytu technologicznego

2.2. Rola audytu technologicznego

2.3. Zakres i organizacja audytu technologicznego

2.4. Narzędzia audytu technologicznego

2.4.1. Kwestionariusz audytu technologicznego

2.4.2. Raport z audytu

2.4.3. Monitoring i kontrola

2.5. Rezultat audytu technologicznego

Rozdział III. Znaczenie audytu technologicznego w rozwoju przedsiębiorstwa X

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X

3.2. Profil działalności

3.3. Stosowane technologie

3.4. Ocena głównych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa (na podstawie ankiet)

3.4.1. Ocena rozwoju produktów

3.4.2. Ocena rozwoju technologii

3.4.3. Ocena rozwoju organizacji

3.5. Analiza wyników audytu technologicznego

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

1). T. Kiziukiewicz (red.),Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007, s. 13 i 113
2). J. Westwood, Plan marketingowy w praktyce, Helion, Gliwice 2005