Archiwum kategorii: praca licencjacka

plan pracy licencjackiej

Wpływ amortyzacji na wynik finansowy firmy

5/5 - (1 vote)

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

WPŁYW AMORTYZACJI NA WYNIK FINANSOWY FIRMY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA AMORTYZACJI

1.1. Pojęcie amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym

1.2. Przedmiot amortyzacji

1.2.1. Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

1.2.2. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i podatkowym

1.3. Metody amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego

ROZDZIAŁ II. AMORTYZACJA I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY

2.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego

2.2. Wpływ amortyzacji na wynik finansowy

2.3. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych

2.4. Różnice między amortyzacją bilansową a podatkową

ROZDZIAŁ III. WPŁYW AMORTYZACJI NA WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA BAKALLAND S.A.

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A.

3.2. Stan środków trwałych w badanej firmie

3.3. Stan wartości niematerialnych i prawnych w badanej firmie

3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego Spółki i wpływ amortyzacji na ten wynik

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

5/5 - (1 vote)

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Temat:

Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa

1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw

1.3. Pojęcie i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział II. Ogólne zagadnienia finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.2. Pojęcie kapitału

2.3. Istota i rodzaje finansowania przedsiębiorstw

Rozdział III. Środki finansowe dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

3.1. Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

3.1.1. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych (samofinansowanie)

3.1.2. Emisja akcji

3.1.3. Venture capital i private equity

3.2. Długoterminowe źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw

3.2.1. Kredyt bankowy

3.2.2. Leasing

3.2.3. Franchising

3.2.4. Dotacje i subwencje

3.2.5. Środki z funduszy pomocowych

3.3. Krótkoterminowe źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw

3.3.1. Kredyty handlowe (kupieckie)

3.3.2. Zobowiązania odnawialne

3.3.3. Pożyczki z sektora pozabankowego

3.3.4. Factoring

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

5/5 - (2 votes)

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT
RYZYKO WALUTOWE I JEGO WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp

Rozdział I. Istota ryzyka walutowego

1.1. Ryzyko a niepewność

1.2. Pojęcie waluty i kursu walut

1.3. Definicja ryzyka walutowego

1.4. Ekspozycja ryzyka walutowego

1.5. Przewidywania oraz kwantyfikacja ryzyka walutowego

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynek walutowy

2.1. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem

2.2. Kontrakty walutowe

2.3. Opcje walutowe

2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach

2.5. Walutowe kontrakty futures

Rozdział III. Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe spółki AMICA S.A.

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa AMICA S.A.

3.2. Charakterystyka podstawowej działalności spółki

3.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej za lata 2004 – 2006 na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat

3.4. Ryzyko walutowe i sposoby jego zabezpieczenia w spółce

3.5. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem

3.6. Kształtowanie się wyniku finansowego w latach 2004 – 2006 oraz wnioski z przeprowadzonej analizy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Ocena systemu zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa produkującego meble tapicerowane

5/5 - (2 votes)

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i istota logistyki

1.2. Powstanie i rozwój logistyki

1.3. Procesy logistyczne

1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

2.1. Uwarunkowania logistyki zaopatrywania

2.2. Charakterystyka systemu zaopatrywania

2.3. Zadania systemu logistyki zaopatrywania

2.4. Organizacja działu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Rozdział III. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa XXX

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

3.2. Profil działalności

3.2. Działalność przedsiębiorstwa na rynku

3.4. Logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Polityka bezpieczeństwa w instytucjach i zakładach pracy oraz jej edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie na stan osobowy

5/5 - (2 votes)

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.1. Definicja BHP

1.2. System BHP w Polsce

1.3. Przepisy BHP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemów zarządzania BHP  w organizacjach

2.1. Metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2.2. Skuteczność działań w dziedzinie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy w przedsiębiorstwach

2.3. Uczenie się w organizacji – warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy

Rozdział III. Edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie BHP na stan osobowy pracowników

3.1. Bhp w przedsiębiorstwie – analiza kosztów i korzyści

3.2. Psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń

3.3. BHP a poczucie bezpieczeństwa pracowników

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks