Archiwum kategorii: praca magisterska

plan pracy magisterskiej

Sprawozdanie finansowe Organizacji XYZ z wydatkowania kwot dotacji otrzymanej na realizację zadania publicznego

TEMAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI XYZ Z WYDATKOWANIA KWOT DOTACJI OTRZYMANEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Ogólne zasady funkcjonowania organizacji pożytku publicznego

1.1. Działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna działalność i organizacje pozarządowe

1.2. Zakres zadań publicznych organizacji pożytku publicznego

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje o statusie pożytku publicznego

1.4. Uzyskanie i utrata statusu organizacji pożytku publicznego

1.5. Obowiązki organizacji pożytku publicznego odnośnie sporządzania corocznych sprawozdań finansowych

Rozdział II. Sprawozdawczość finansowa organizacji

2.1. Sprawozdania finansowe

2.2. Bilans sprawozdawczy

2.3. Rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat

2.4. Informacja dodatkowa

2.5. Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Rozdział III. Dotacje w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

3.1. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym

3.2. Zasady ujmowania dotacji w księgach rachunkowych

3.3. Dotacje do aktywów

3.4. Pozostałe dotacje

3.5. Ujawnienie informacji o dotacjach

Rozdział IV. Sprawozdanie finansowe Organizacji XYZ z wydatkowania kwot dotacji otrzymanej na realizację zadania publicznego

4.1. Ogólna charakterystyka Organizacji XYZ

4.2. Bilans

4.3. Rachunek wyników

4.4. Informacja dodatkowa

4.5. Prezentacja wydatkowania kwot dotacji otrzymanych na realizację zadania publicznego

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Rachunkowość bankowa jako system informacyjny banku

Wstęp

Rozdział I. Bank jako instytucja zaufania publicznego

1.1. Pojęcie i istota banku

1.2. Historia bankowości polskiej

1.3. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce

1.4. Ogólna charakterystyka działalności banku

Rozdział II. System informacyjny rachunkowości bankowej

2.1. Pojęcie rachunkowości jako systemu informacyjnego

2.2. Prawne regulacje rachunkowości bankowej

2.3. Metody i zasady rachunkowości bankowej

2.4. Szczególne cechy rachunkowości bankowej

Rozdział III. Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku

3.1. Istota sprawozdań finansowych

3.2. Znaczenie sprawozdań finansowych

3.3. Elementy sprawozdawczości finansowej banku

3.2.1. Bilans

3.2.2. Rachunek zysków i strat

3.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych

3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

3.2.5. Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej

Rozdział IV. Analiza sprawozdań finansowych banku

4.1. Pojęcie i istota analizy finansowej

4.2. Analiza wstępna podstawowych sprawozdań finansowych banku

4.2.1. Analiza wstępna bilansu

4.2.2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat

4.3. Analiza wskaźnikowa banku

4.3.1. Ocena płynności finansowej

4.3.2. Ocena efektywności

4.3.3. Ocena wypłacalności

Rozdział V. Ocena kondycji finansowej X S.A. na podstawie analizy sprawozdań finansowych za lata 2017-2019

5.1. Ogólna charakterystyka X S.A.

5.2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych banku za lata 2017-2019

5.2.1. Analiza wstępna bilansu banku

5.2.2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat banku

5.3. Analiza wskaźnikowa banku za lata 2017-2019

5.3.1. Analiza płynności finansowej banku

5.3.2. Analiza efektywności banku

5.3.3. Analiza wypłacalności banku

4.4. Ocena kondycji finansowej X S.A.

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Rachunkowość jednostki non profit

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTKI NON PROFIT

Wstęp

 Rozdział I. Organizacje non profit w działalności pożytku publicznego

1.1. Źródła i początki organizacji pozarządowych (non profit)

1.2. Zasada pomocniczości a organizacje pozarządowe

1.3. Organizacje non profit działające w Polsce

1.4. Regulacje i zasady tworzenia organizacji pozarządowych

1.4.1. Fundacja

1.4.2. Stowarzyszenie

1.4.3. Organizacja pożytku publicznego

Rozdział II. Polityka rachunkowości w organizacji non profit

2.1. Zasady rachunkowości

2.2. Dokumentacja opisująca przyjęta politykę rachunkowości

2.3. Zakładowy plan kont

2.3.1. Wykaz kont księgi głównej dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

2.3.2. Wykaz kont księgi głównej dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą

2.4. Dokumentowanie operacji gospodarczych

Rozdział III. Wymagania w zakresie ksiąg rachunkowych w organizacji non profit

3.1. Dziennik jako podstawowy element ksiąg rachunkowych

3.2. Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)

3.3. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)

3.4. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i pomocniczej

3.5. Wykaz aktywów i pasywów (inwentarz)

3.6. Forma prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach terenowych organizacji

Rozdział IV. Sprawozdawczość finansowa jednostek non profit

4.1. Istota sprawozdań finansowych

4.2. Znaczenie sprawozdań finansowych

4.3. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego jednostek non profit

4.3.1. Bilans

4.3.2. Rachunek zysków i strat

4.3.3. Informacja dodatkowa

4.4. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Jednostki działające w trzecim sektorze określane są jako organizacje non-profit, z uwagi na to, że ich działalność nie kieruje się potrzebą osiągania zysku. Czasami używa się określenia – organizacje pozarządowe, dla podkreślenia ich niezależności od administracji rządowej. Organizacje te określa się również jako jednostki wolontarystyczne, gdyż ich działalność jest w znacznym stopniu oparta na działalności ochotników. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. określiła jako organizacje pożytku publicznego. Coraz bardziej popularna dla określenia organizacji pozarządowych staje się nazwa pochodząca z języka angielskiego – ngo (non-governmental organization). Nazwa ta jest używana przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne instytucje międzynarodowe.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA RACHUNKOWEGO

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI

1.1. Pojęcie i zakres rachunkowości

1.2. Funkcje rachunkowości

1.3. Podmiot i przedmiot rachunkowości

1.4. Użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości

1.5. Zasady prawidłowej rachunkowości

ROZDZIAŁ II. ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

2.1. Podstawy organizacji rachunkowości

2.2. Cechy dowodu księgowego i zasady jego sporządzania

2.3. Elementy dowodu księgowego

2.4. Klasyfikacja dowodów księgowych w ujęciu bilansowym i podatkowym

2.5. Archiwizacja dokumentów i ksiąg podatkowych

ROZDZIAŁ II. WARUNKI USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

2.1. Ogólna charakterystyka usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.2. Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

2.3. Praktyka w księgowości

2.4. Wymagane dokumenty do uzyskania certyfikatu księgowego

2.5. Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat księgowego

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIUR RACHUNKOWYCH ZA USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH

4.1. Zakres usług biura rachunkowego

4.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prowadzenie ksiąg rachunkowych

4.3. Odpowiedzialność certyfikowanych księgowych i doradców podatkowych za prowadzenie ksiąg rachunkowych

4.4. Odpowiedzialność karna skarbowa

4.5. Zakończenie współpracy z biurem rachunkowym

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Załączniki

Wycena wartości przedsiębiorstw w Polsce

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ – praca czysto teoretyczna

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny

1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa

1.2. Przedsiębiorstwa w strukturze podmiotowej gospodarki

1.3. Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa

1.4. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa

1.5. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział II. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa

2.1. Zakres przedmiotowy wyceny przedsiębiorstwa

2.2. Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

2.3. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa oraz determinanty jego wartości

2.4. Procedura wyceny przedsiębiorstwa

2.5. Uwzględnianie zmiany wartości kapitału w czasie wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział III. Metody wyceny przedsiębiorstw

3.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa

3.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa

3.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa

3.4. Istota i rodzaje metod porównawczych (rynkowych)

3.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Wycena przedsiębiorstw w Polsce w procesie ich prywatyzacji

4.1. Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa

4.2. Specyfika wyceny Polskich przedsiębiorstw

4.3. Ceny graniczne Skarbu Państwa

4.4. Wycena aktywów niepracujących

4.5. Procedury kształtowania cen w procesie prywatyzacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel