Archiwum kategorii: praca magisterska

plan pracy magisterskiej

Unia gospodarczo-walutowa z perspektywy 10 lat

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

(praca na 90-100 stron)

TEMAT

UNIA GOSPODARCZO – WALUTOWA Z PERSPEKTYWY 10 LAT

 Wstęp

 Rozdział I. Historyczna perspektywa integracji gospodarczej i walutowej

1.1. Integracja walutowa przed 1970 r.

1.2. Unia Gospodarcza i Walutowa według Planu Wernera

1.3. Utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego

1.3.1. Przyczyny utworzenia ESW

1.3.2. Etapy w funkcjonowaniu ESW

1.3.3. ESW jako podstawa unii walutowej

Rozdział II. Euro jako waluta Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich

2.1. Euro jako jedna z trzech głównych walut międzynarodowych

2.2. Podstawy prawne wprowadzenia euro

2.3. Funkcje euro i zakres jego stosowania

2.4. Przyszła pozycja euro na świecie

2.5. Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce

Rozdział III. Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro

3.1. Podstawy prawne powołania i organizacji ESBC

3.2. Polityka pieniężna ESBC

3.3. Sytuacja prawna narodowych banków centralnych przed wejściem i po wejściu do ESBC

3.4. Europejski Bank Centralny jako element składowy ESBC

3.5 Zadania i kompetencje EBC

Rozdział IV. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w obecnym kryzysie gospodarczym

4.1. Charakterystyka współczesnego kryzysu gospodarczego

4.2. Kryzys gospodarczy a sytuacja finansowa w państwach członkowskich UE

4.3. Polityka pieniężna EBC po 2007 roku

4.4. Dezinflacja w strefie euro w 2009 roku

4.5. Perspektywy strategii monetarnej EBC

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Porównanie lokaty bankowej i funduszu inwestycyjnego dla osób fizycznych

TEMAT

LOKATA BANKOWA A FUNDUSZ INWESTYCYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy

1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego

1.2. Wartość pieniądza w czasie

1.3. Istota oszczędzania i inwestowania

Rozdział II. Lokaty bankowe

2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych

2.2. Pojęcie lokaty

2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne

3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego

3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

3.3. Polityka inwestycyjna funduszu

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w Banku X

4.1. Ogólna charakterystyka banku

4.2. Lokaty w Banku X

4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku X

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE

Wstęp

Rozdział I. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej

1.1. Polityka rynku pracy we Wspólnotach Europejskich

1.2. Polityka rynku pracy w Polsce

1.3. Aktywne programy polityki rynku pracy w Polsce i w krajach UE

1.4. Miejsce oraz kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości

Rozdział II. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej

2.1. Fundamenty prawne swobody przepływu pracowników

2.2. Dostęp do zatrudnienia

2.3. Równość traktowania pracowników

2.4. Zatrudnienie w publicznej administracji

Rozdział III. Równe traktowanie pracowników

3.1. Geneza ochrony przed dyskryminacją pracowników

3.2. Istota równego traktowania i dyskryminacji pracowników

3.3. Ochrona przed dyskryminacją pracowników

3.4. Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników

Rozdział IV. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej

4.1. Prawo do dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn

4.2. Zakres równego traktowania kobiet i mężczyzn

4.3. Ochrona wieku przedemerytalnego kobiet i mężczyzn

4.4. Prawo do wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa używając zaawansowanych narzędzi analizy wrażliwości

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

DIAGNOZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY UŻYCIU ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DIAGNOZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.1. Definicja przedsiębiorstwa

1.2. Istota kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1.3. Pojęcie, znaczenie i przedmiot analiz ekonomiczno-finansowych

1.4. Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej

ROZDZIAŁ II. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

2.1. Pojęcie rachunkowości zarządczej i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2.2. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna

2.3. Pojęcie i klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania

2.4. Rachunek kosztów zmiennych

ROZDZIAŁ III. ISTOTA ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

3.1. Próg rentowności i jego przydatność w zarządzaniu przedsiębiorstwem

3.2. Próg rentowności w produkcji jedno- i wieloasortymentowej

3.3. Analiza wrażliwości w progu rentowności

3.4. Dźwignia operacyjna

ROZDZIAŁ IV. OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA X NA PODSTAWIE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

4.2. Analiza kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4.3. Analiza progu rentowności

4.4. Zarządzanie w dobie kryzysu

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

prezentacja

Wycena wartości przedsiębiorstw

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ – praca czysto teoretyczna

Wstęp

 Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny

1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa

1.2. Przedsiębiorstwo jako system

1.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa

1.4. Podział przedsiębiorstw

1.5. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Rozdział II. Wartość majątku przedsiębiorstwa

2.1. Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa

2.2. Wartość jako kategoria ekonomiczna a przedsiębiorstwo

2.3. Wartość w strukturze celów przedsiębiorstwa

2.4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej

2.5. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości

Rozdział III. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa

3.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa

3.2. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

3.3. Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

3.4. Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa

3.5. Procedura wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Metody wyceny przedsiębiorstw

4.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa

4.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa

4.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa

4.4. Istota i rodzaje metod porównawczych (rynkowych)

4.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Kreowanie i wpieranie przedsiębiorczości na terenie miasta Bolesławiec

Wstęp

 Rozdział I.
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji  gospodarki światowej

1.1. Wyodrębnienie małej i średniej przedsiębiorczości z klasyfikacji podmiotów gospodarczych

1.2. Klasyfikacja kompetencji małych i średnich przedsiębiorców

1.2.1. Kompetencje operacyjne

1.2.2. Determinanty kompetencji

1.2.3. Elementy kompetencji

1.3. Teorie internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw

1.3.1. Modele etapowe

1.3.2. Modele oparte na zasobach

1.3.3. Modele oparte na intencjach

1.4. Zasobowo – sektorowy model internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział II.
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.1. Statystyka małych i średnich przedsiębiorstw

2.2. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

2.2.1. Mentalność kredytowa

2.2.2. Inwestowanie

2.2.2. Samofinansowanie działalności

2.3. Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw

2.4. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 Rozdział III.
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy regionalnej przedsiębiorczości

3.1. Zarządzanie przez przedsiębiorczość małymi i średnimi przedsiębiorstwami

3.2. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

3.3. Potrzeby szkoleniowe w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie

3.4. Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie

3.5. Formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział IV.
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców na terenie miasta Bolesławiec

4.1. Historia i położenie miasta

4.2. Gospodarka i finanse miasta

4.2.1. Budżet i majątek miasta

4.2.2. Strategia rozwoju

4.3. Analiza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw

4.4. Lokalne formy wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości

4.5. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości a rozwój miasta

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w polskim systemie podatkowym

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w polskim systemie podatkowym

Wstęp

Rozdział I. Zagadnienia ogólne podatków

1.1. Rys historyczny podatków

1.2. Pojęcie podatku i jego konstrukcja

1.3. Zasady podatkowe

1.4. Funkcje podatków

1.5. Klasyfikacje podatków

Rozdział II. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych

2.1. Podstawa prawna

2.2. Podmiot podatku

2.3. Przedmiot podatku

2.4. Podstawa opodatkowania

2.5. Skala i stawki podatkowe

Rozdział III. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych

3.1. Pojęcie ulgi i zwolnienia w doktrynie podatkowej

3.2. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych

3.2.1. Zwolnienia podmiotowe

3.2.2. Zwolnienia przedmiotowe

3.3. Ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział IV. Preferencyjne traktowanie dochodów osób prawnych w latach 2018-2020

4.1. Dochody budżetu państwa w latach 2018-2020

4.2. Dochody budżetu państwa z podatków w latach 2018-2020

4.3. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018-2020

4.4. Odliczenia ulg podatkowych z CIT w latach 2018-2020

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Zachowania przestępcze jako konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych. Doświadczenia uczestników Chrześcijańskiego Ośrodka „Teen Challenge” w Łękini

Plan pracy mgr

Wstęp

Rozdział I. ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE – ISTOTA POJĘCIA

1.1. Pojecie przestępstwa w prawie karnym

1.2. Agresja wśród dzieci i młodzieży jako Źródło zachowań przestępczych

1.2.1. Agresja jako zachowanie wyuczone

1.2.2. Agresja jako efekt poczucia wykluczenia społecznego

1.2.3. Agresja jako skutek zażywania substancji psychoaktywnych

Rozdział II. KONSEKWENCJE ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW

2.1. Zażywanie narkotyków – charakterystyka i skala zjawiska

2.2. Zmiany osobowości, postaw i zachowań w poszczególnych fazach procesu uzależnienia

2.3. Uzależniony jako sprawca lub ofiara przemocy – identyfikacja problemu

2.4. Przestępczość jako skutek zażywania narkotyków

Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy, hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze[1]

3.4. Teren badań[2] i charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział IV. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Wyniki badań

4.2. Wskazania do wyników badań

4.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków

[1] Wywiad z opiekunami i wychowawcami Chrześcijańskiego Ośrodka „Teen Challenge” w Łękini

[2] Chrześcijański Ośrodek „Teen Challenge” w Łękini – charakterystyka, opis ośrodka

Znaczenie zarządzania zapasami wolnorotującymi i gospodarką magazynową na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp

Rozdział I. Znaczenie zapasów

  • Zapasy w gospodarce i w przedsiębiorstwie
  • Przyczyny powstawania zapasów
    • Zapasy w zaopatrzeniu
    • Zapasy w dystrybucji
    • Zapasy wolnorotujące
  • Funkcjonalny podział zapasów

1.4. Znaczenie zapasów w innych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa

Rozdział II. Koszty zapasów

2.1. Istota kosztów utrzymania zapasów

2.2. Obliczanie kosztów utrzymania zapasów

2.3. Koszty utrzymania zapasów w drodze

2.4. Szacunkowe koszty wyczerpania zapasów

Rozdział III.
Zarządzanie gospodarką magazynową

3.1. Podstawowe decyzje dotyczące zarządzania zapasami

3.2. Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie

3.3. Metoda stałej wielkości zamówienia przy nieokreślonym popycie

3.4. Zorientowanie na czas dostawy i Koncepcje logistyki uzupełniania zapasów

Rozdział IV. Zarządzanie gospodarka magazynową

4.1. Istota i znaczenie magazynowania

4.1.1. Rola i znaczenie magazynu w systemie logistycznym

4.2. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania

4.3. Podstawowe czynności wykonywane w magazynie

4.4. Rozplanowanie i projektowanie magazynu

Rozdział V. Decyzje dotyczące gospodarowania zapasami wolnorotująymi i gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

5.1. Charakterystyka przedsiębiorstw

5.2. System  logistyczny przedsiębiorstwa

5.2.1. Zarządzanie zapasami wolnorotującymi

5.2.2. Zarządzanie magazynem

5.3. Analiza trafności i efektywności zarządzania zapasami i magazynem

5.4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków