Archiwum kategorii: praca podyplomowa

Zobowiązania publicznoprawne

Wstęp

Rozdział I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków

 1. Rozrachunki w ujęciu podmiotowym
 2. Klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych

2.1. Rozrachunki z pracownikami

2.2. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

2.4. Pozostałe rozrachunki

 1. Specyficzne kategorie i zobowiązań
 2. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym

Rozdział II.
Zasady ewidencji rozrachunków

 1. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

1.1. Ubezpieczenie emerytalne

1.2. Ubezpieczenie zdrowotne

1.3. Pozostałe

 1. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Rozdział III.
Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych z  tytułu zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 1. Historia powstania i prezentacja działalności
 2. Wyniki finansowe
 3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

3.1. Ewidencja rozrachunków związanych z zatrudnieniem

3.2. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami

 1. Ewidencja rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Strategia rozwoju firmy budowlanej

Wstęp

Rozdział I.

Istota i pojęcie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i rodzaje strategii

1.2. Model strategii rozwoju

1.3. Sposoby rozwoju firmy

Rozdział II.

Charakterystyka sektora usług budowlanych

2.1. Pojęcie i zasady wyodrębniania sektora

2.2. Rozwój sektora budowlanego w Polsce i na świecie

2.3. Charakterystyka usług budowlanych

Rozdział III.

Działalność firmy X na rynku usług budowlanych

3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmy X

3.2. Historia przedsiębiorstwa

3.3. Miejsce firmy X na rynku usług budowlanych

Rozdział IV.

Kształtowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa X

4.1. Dostosowanie oferty handlowej przedsiębiorstwa do wymagań rynkowych

4.2. Działania promocyjne jako metoda komunikacji z klientem

4.3. Budowa wizerunku marki na rynku i prognozy na przyszłość

Zakończenie

 Bibliografia

 Spis rysunków i tabel

Analiza sprawności przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności należności w przedsiębiorstwie „X”

Wstęp

Rozdział I.
Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami

 1. Uregulowania Kodeksu Cywilnego
 2. Faktoring

2.1. Faktoring niewłaściwy, właściwy i mieszany

2.2. Koszt faktoringu

2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych

 1. Forfaiting
 2. Kompensata zobowiązaniami

Rozdział II.
Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw

 1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności
 2. Prognozowanie należności
 3. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie

3.1. Opust „za płatność” i „za ilość”

3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny

 1. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw
 2. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo

Rozdział III.
Procedury windykacyjne w Przedsiębiorstwie„X”

 1. Powstanie i struktura organizacyjna
 2. Informacja o należnościach i dłużnikach
 3. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych
 4. Skuteczność procedur windykacyjnych
 5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Style wychowania w wybranych krajach Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I FUNKCJE WYCHOWANIA

1.1. Zakres pojęciowy wychowania

1.2. Kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania

1.3. Wychowanie wobec współczesnych zagrożeń

1.4. Wychowanie a postawy rodzicielskie

ROZDZIAŁ II. POLITYKA WYCHOWAWCZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

2.1. Dylematy wychowawcze krajów Unii Europejskiej

2.2. Wspomaganie polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej

2.3. Charakterystyka wybranych modeli wychowawczych

2.3.1. Model skandynawski

2.3.2. Model południowoeuropejski

2.3.3. Model środkowoeuropejski

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA STYLÓW WYCHOWANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

3.1. Polska

3.2. Szwecja

3.3. Wielka Brytania

3.4. Niemcy

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność na zasadach ogólnych

Wstęp

 Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych
 2. Pojęcie przychodu i źródła jego powstawania
 3. Koszty uzyskania przychodu

Rozdział II. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w Polsce i ich wpływ na wybór opodatkowania

 1. Pojęcie działalności gospodarczej
 2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
 3. Wpływ formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa na wybór formy opodatkowania
 4. Ogólna charakterystyka form opodatkowania działalności gospodarczej

Rozdział III. Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

 1. Istota opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
 2. Ewidencja podatkowa i księgowa
 3. Ustalenie podatku według formuły progresywnej i liniowej
 4. Rozliczanie zaliczek miesięcznych oraz ustalanie podatku za rok obrotowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Grupy podatkowe

PLAN PRACY PODYPLOMOWEJ
(ok. 30 – 40 stron)
Wstęp

Rozdział I. Grupa kapitałowa jako podmiot podatkowy
1.1. Podstawowe teorie opodatkowania grup kapitałowych
1.2. Istota teorii rozdziału i teorii jedności gospodarczej
1.3. Praktyczne zastosowanie teorii rozdziału i teorii jedności gospodarczej

Rozdział II. Podatkowa Grupa Kapitałowa w Polsce
2.1. Cel tworzenia PGK
2.2. Warunki tworzenia PGK
2.3. Tryb ustanowienia oraz utrata statusu PGK

Rozdział III. Podatek dochodowy w Podatkowej Grupie Kapitałowej
3.1. Ustalanie dochodu (straty) PGK
3.2. Opodatkowanie dywidend

Wnioski

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego Miasta Łódź

Wstęp

Rozdział I.
Istota i znaczenie samorządu terytorialnego

 1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce
 2. Istota samorządu terytorialnego
 3. Organy samorządu terytorialnego
 4. Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego

Rozdział II.
Charakterystyka Miasta Łódź

 1. Położenie i historia
 2. Ludność i gospodarka
 3. Organy władzy publicznej
 4. Jednostki organizacyjne

Rozdział III.
Działalność jednostek pomocniczych Miasta Łódź

 1. Osiedle jako jednostka pomocnicza Miasta
 2. Zakres działania osiedla
 3. Uchwała Nr XLVI/830/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2005 r.
 4. Zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa używając zaawansowanych narzędzi analizy wrażliwości

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DIAGNOZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Definicja przedsiębiorstwa
1.2. Istota kondycji finansowej przedsiębiorstwa
1.3. Pojęcie, znaczenie i przedmiot analiz ekonomiczno-finansowych
1.4. Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej

ROZDZIAŁ II. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
2.1. Pojęcie rachunkowości zarządczej i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.2. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna
2.3. Pojęcie i klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania
2.4. Rachunek kosztów zmiennych

ROZDZIAŁ III. ISTOTA ANALIZY WRAŻLIWOŚCI
3.1. Próg rentowności i jego przydatność w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3.2. Próg rentowności w produkcji jedno- i wieloasortymentowej
3.3. Analiza wrażliwości w progu rentowności
3.4. Dźwignia operacyjna

ROZDZIAŁ IV. OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA X NA PODSTAWIE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
4.2. Analiza sprawozdań finansowych
4.3. Analiza progu rentowności
4.4. Zarządzanie w dobie kryzysu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Analiza możliwości zastosowania systemów RFID w obszarze logistyki

Wstęp

Rozdział I.
Zarządzanie logistyczne
1.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego
1.2. Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych
1.3. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego
1.4. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego

Rozdział II.
Logistyczne zarządzanie łańcuchem dostaw
2.1. Siec logistyczna jako podstawa kształtowania łańcucha dostaw
2.2. Kształtowanie relacji interorganizacyjnych w łańcuchach dostaw
2.2.1. Planowania potrzeb materiałowych
2.2.2. Sterowanie zapasami
2.2.3. Wyboru źródeł zakupu
2.2.4. Organizacja dostaw
2.3. Rozwój łańcucha dostaw w kierunku sieci dostaw
2.4. Model zarządzania łańcuchem dostaw

Rozdział III.
Technologia Radio Frequency Identification (RFID)
3.1. Zasady działania RFID
3.2. Zastosowanie RFID
3.3. Technologia EPC/ RFID
3.4. Wykorzystanie RFID zarządzaniu łańcuchem dostaw

Rozdział IV.
Wykorzystanie technologii RFID zarządzaniu łańcuchem dostaw CZM Cezal S.A. Wrocław
4.1. Charakterystyka CZM Cezal S.A. Wrocław
4.2. System zarządzania Jakością
4.3. Gospodarka magazynowa
4.4. Zastosowanie technologii RFID w obsłudze łańcucha dostaw

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków


RFID (Radio Frequency Identification) jest technologią, która wykorzystuje do transmisji danych pomiędzy tagiem (etykietą), a czytnikiem, sygnał radiowy niskiej mocy. Nie jest konieczny bezpośredni kontakt optyczny tych elementów, identyfikacja odbywa się na odległość, również w ruchu. Etykieta RFID składa się z procesora i anteny umieszczonej w etykiecie.

Zasada działania RFID: kiedy tag (etykieta) pojawia się w zasięgu pola emitowanego przez czytnik następuje odczyt. Dane (ID) zawarte w pamięci procesora znajdującego się w tagu, zawierające informacje o produkcie, na którym naklejona jest etykieta, przesyłane są do czytnika. Dane te można przetwarzać za pomocą specjalnego oprogramowania tzw. middleware.