Archiwum kategorii: praca podyplomowa

Zawody obsługujące rynek nieruchomości

plan pracy podyplomowej

Wstęp

Rozdział I.
Rynek nieruchomości

 1. Znaczenie nieruchomości w gospodarce
 2. Cechy, rodzaje i funkcje nieruchomości
 3. Pojęcie rynku nieruchomości
 4. Uczestnicy rynku nieruchomości

Rozdział II.
Regulacje prawne dotyczące rynku nieruchomości

 1. Elementarne definicje i pojęcia
 2. Elementy prawa rzeczowego
 3. Księgi wieczyste
 4. Obciążenia nieruchomości

Rozdział III.
Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieruchomościami

 1. Trzy specjalizacje zawodowe
 2. Rzeczoznawcy majątkowi

2.1. Podstawy prawne funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy

2.2. Odpowiedzialność zawodowa

 1. Licencjonowani pośrednicy i zarządcy nieruchomości

3.1. Podstawy prawne funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy

3.2. Odpowiedzialność zawodowa

 1. Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wykorzystanie analizy kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ

WYKORZYSTANIE ANALIZY KOSZTÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM NA PRZYKŁADZIE FIRMY X

Wstęp

Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów

1.1. Pojęcie kosztów

1.2. Klasyfikacja kosztów

1.3. Podstawowe układy kosztów

1.3.1. Koszty w układzie rodzajowym

1.3.2. Koszty w układzie kalkulacyjnym

1.4. Rachunek kosztów

Rozdział II. Analiza kosztów

2.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów

2.2. Analiza kosztów bezpośrednich – zmiennych

2.3. Analiza kosztów pośrednich – stałych

2.4. Analiza kosztów ogólnych i jednostkowych

Rozdział III. Analiza rentowności

3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności

3.2. Analiza rentowności sprzedaży i majątku

3.3. Analiza rentowności kapitału własnego

3.4. Analiza progu rentowności

Rozdział IV. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie X

4.1. Zakres i specyfika działalności firmy X

4.2. Organizacja rachunkowości

4.3. Analiza kosztów

4.3.1. Analiza kosztu jednostkowego

4.3.2. Analiza rentowności

4.3.3. Analiza progu rentowności

4.4. Wpływ kosztów w procesie zarządzania na wynik finansowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Zobowiązania publicznoprawne

Wstęp

Rozdział I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków

 1. Rozrachunki w ujęciu podmiotowym
 2. Klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych

2.1. Rozrachunki z pracownikami

2.2. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

2.4. Pozostałe rozrachunki

 1. Specyficzne kategorie i zobowiązań
 2. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym

Rozdział II.
Zasady ewidencji rozrachunków

 1. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

1.1. Ubezpieczenie emerytalne

1.2. Ubezpieczenie zdrowotne

1.3. Pozostałe

 1. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Rozdział III.
Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych z  tytułu zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 1. Historia powstania i prezentacja działalności
 2. Wyniki finansowe
 3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

3.1. Ewidencja rozrachunków związanych z zatrudnieniem

3.2. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami

 1. Ewidencja rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Strategia rozwoju firmy budowlanej

Wstęp

Rozdział I.

Istota i pojęcie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i rodzaje strategii

1.2. Model strategii rozwoju

1.3. Sposoby rozwoju firmy

Rozdział II.

Charakterystyka sektora usług budowlanych

2.1. Pojęcie i zasady wyodrębniania sektora

2.2. Rozwój sektora budowlanego w Polsce i na świecie

2.3. Charakterystyka usług budowlanych

Rozdział III.

Działalność firmy X na rynku usług budowlanych

3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmy X

3.2. Historia przedsiębiorstwa

3.3. Miejsce firmy X na rynku usług budowlanych

Rozdział IV.

Kształtowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa X

4.1. Dostosowanie oferty handlowej przedsiębiorstwa do wymagań rynkowych

4.2. Działania promocyjne jako metoda komunikacji z klientem

4.3. Budowa wizerunku marki na rynku i prognozy na przyszłość

Zakończenie

 Bibliografia

 Spis rysunków i tabel

Analiza sprawności przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności należności w przedsiębiorstwie „X”

Wstęp

Rozdział I.
Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami

 1. Uregulowania Kodeksu Cywilnego
 2. Faktoring

2.1. Faktoring niewłaściwy, właściwy i mieszany

2.2. Koszt faktoringu

2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych

 1. Forfaiting
 2. Kompensata zobowiązaniami

Rozdział II.
Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw

 1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności
 2. Prognozowanie należności
 3. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie

3.1. Opust „za płatność” i „za ilość”

3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny

 1. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw
 2. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo

Rozdział III.
Procedury windykacyjne w Przedsiębiorstwie„X”

 1. Powstanie i struktura organizacyjna
 2. Informacja o należnościach i dłużnikach
 3. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych
 4. Skuteczność procedur windykacyjnych
 5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków