Archiwum kategorii: praca podyplomowa

Zobowiązania publicznoprawne

5/5 - (3 votes)

Wstęp

Rozdział I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków

 1. Rozrachunki w ujęciu podmiotowym
 2. Klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych

2.1. Rozrachunki z pracownikami

2.2. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

2.4. Pozostałe rozrachunki

 1. Specyficzne kategorie i zobowiązań
 2. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym

Rozdział II.
Zasady ewidencji rozrachunków

 1. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

1.1. Ubezpieczenie emerytalne

1.2. Ubezpieczenie zdrowotne

1.3. Pozostałe

 1. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Rozdział III.
Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych z  tytułu zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 1. Historia powstania i prezentacja działalności
 2. Wyniki finansowe
 3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

3.1. Ewidencja rozrachunków związanych z zatrudnieniem

3.2. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami

 1. Ewidencja rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Strategia rozwoju firmy budowlanej

5/5 - (3 votes)

Wstęp

Rozdział I.

Istota i pojęcie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i rodzaje strategii

1.2. Model strategii rozwoju

1.3. Sposoby rozwoju firmy

Rozdział II.

Charakterystyka sektora usług budowlanych

2.1. Pojęcie i zasady wyodrębniania sektora

2.2. Rozwój sektora budowlanego w Polsce i na świecie

2.3. Charakterystyka usług budowlanych

Rozdział III.

Działalność firmy X na rynku usług budowlanych

3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmy X

3.2. Historia przedsiębiorstwa

3.3. Miejsce firmy X na rynku usług budowlanych

Rozdział IV.

Kształtowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa X

4.1. Dostosowanie oferty handlowej przedsiębiorstwa do wymagań rynkowych

4.2. Działania promocyjne jako metoda komunikacji z klientem

4.3. Budowa wizerunku marki na rynku i prognozy na przyszłość

Zakończenie

 Bibliografia

 Spis rysunków i tabel

Analiza sprawności przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności należności w przedsiębiorstwie „X”

5/5 - (1 vote)

Wstęp

Rozdział I.
Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami

 1. Uregulowania Kodeksu Cywilnego
 2. Faktoring

2.1. Faktoring niewłaściwy, właściwy i mieszany

2.2. Koszt faktoringu

2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych

 1. Forfaiting
 2. Kompensata zobowiązaniami

Rozdział II.
Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw

 1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności
 2. Prognozowanie należności
 3. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie

3.1. Opust „za płatność” i „za ilość”

3.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny

 1. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw
 2. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo

Rozdział III.
Procedury windykacyjne w Przedsiębiorstwie„X”

 1. Powstanie i struktura organizacyjna
 2. Informacja o należnościach i dłużnikach
 3. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych
 4. Skuteczność procedur windykacyjnych
 5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Style wychowania w wybranych krajach Unii Europejskiej

Oceń ten plan pracy

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I FUNKCJE WYCHOWANIA

1.1. Zakres pojęciowy wychowania

1.2. Kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania

1.3. Wychowanie wobec współczesnych zagrożeń

1.4. Wychowanie a postawy rodzicielskie

ROZDZIAŁ II. POLITYKA WYCHOWAWCZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

2.1. Dylematy wychowawcze krajów Unii Europejskiej

2.2. Wspomaganie polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej

2.3. Charakterystyka wybranych modeli wychowawczych

2.3.1. Model skandynawski

2.3.2. Model południowoeuropejski

2.3.3. Model środkowoeuropejski

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA STYLÓW WYCHOWANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

3.1. Polska

3.2. Szwecja

3.3. Wielka Brytania

3.4. Niemcy

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność na zasadach ogólnych

Oceń ten plan pracy

Wstęp

 Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych
 2. Pojęcie przychodu i źródła jego powstawania
 3. Koszty uzyskania przychodu

Rozdział II. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w Polsce i ich wpływ na wybór opodatkowania

 1. Pojęcie działalności gospodarczej
 2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
 3. Wpływ formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa na wybór formy opodatkowania
 4. Ogólna charakterystyka form opodatkowania działalności gospodarczej

Rozdział III. Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

 1. Istota opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
 2. Ewidencja podatkowa i księgowa
 3. Ustalenie podatku według formuły progresywnej i liniowej
 4. Rozliczanie zaliczek miesięcznych oraz ustalanie podatku za rok obrotowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel