Turystyka morska na przykładzie państw bałtyckich

Plan pracy licencjackiej

Turystyka morska na przykładzie państw bałtyckich

Wstęp

Cel i hipotezy badawcze

Materiał i metody badawcze

Rozdział I. Istota turystyki

1.1. Turystyka, turysta, ruch turystyczny

1.2. Czynniki wpływające na popyt turystyczny

1.3. Cechy popytu turystycznego i podaży turystycznej

1.4. Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne

Rozdział II. Pojęcie turystyki morskiej

2.1. Definicja turystyki morskiej

2.2. Podział turystyki morskiej

2.3. Cechu turystki morskiej

2.4. Przykłady turystyki morskiej

Rozdział III. Turystyka morska na przykładzie państw bałtyckich w świetle badań własnych

3.1. wyniki badań własnych

3.2. wskazania do wyników badań własnych

3.3. podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks