Archiwa tagu: Materiały do pracy

Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym na podstawie przedsiębiorstwa XXX w latach 2012-2015

Wstęp

Rozdział I. Geneza i istota leasingu
1. Pierwsze transakcje leasingowe w Polsce i na świecie
2. Unormowania prawne leasingu
3. Definicja i klasyfikacja leasingu
3.1. Leasing finansowy i operacyjny
3.2. Leasing bezpośredni i pośredni
3.3. Leasing dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych
3.4. Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy
3.5. Pozostałe klasyfikacje
4. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej

Rozdział II.
Leasing według prawa bilansowego i podatkowego
1. Leasing według prawa bilansowego
1.1. Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według Ustawy o rachunkowości
1.2. Leasing według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
1.3. Leasing w sprawozdawczości finansowej leasingodawców
1.4. Ewidencja leasingu
2. Leasing według prawa podatkowego
3. Leasing a podatek dochodowy
4. Leasing a podatek od towarów i usług

Rozdział III.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
1. Historia powstania przedsiębiorstwa
2. Prezentacja oferty produktowej
3. Zasoby rzeczowe i kapitałowe przedsiębiorstw
3.1. Bilans
3.2. Rachunek zysków i strat
4. Umowy leasingowe w ewidencji księgowej i podatkowej przedsiębiorstwa

Rozdział IV.
Analiza różnic miedzy rachunkowym a podatkowym ujęciem umów leasingowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ w latach 2012 – 2015
1. Prezentacja podstawowych zasad rachunkowości i leasingu
2. Ujęcie leasingu w księgach rachunkowych
3. Klasyfikacja i ewidencja leasingu dla celów podatkowych
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Materiały do pracy

Do napisania rozdziałów empirycznych niezbędne będą następujące materiały:
1. informacje ogólne o przedsiębiorstwie:
– historia powstania, forma prawna, lokalizacja, rodzaj prowadzonej działalności(produkcyjna/handlowa), oferta produktowa, wyniki finansowe,
miejsce na rynku, itd.,
2. sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa za wskazany okres,
3. informacja na temat kształtowania się i amortyzacji środków trwałych
w danym okresie,
4. informacja na temat zawartych umów leasingowych.