Archiwa tagu: Materiały do pracy

Wpływ integracji europejskiej na rozwój województwa małopolskiego

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZYCZYNY I ETAPY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

1.1. Istota współczesnych procesów globalizacji

1.2. Definicja integracji gospodarczej

1.3. Etapy integracji gospodarczej

1.4. Etapy integracji europejskiej

ROZDZIAŁ II. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DOSTĘPNE DLA POLSKI

2.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej

2.2. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania

2.3. Narodowy Plan Rozwoju podstawą wykorzystania środków pomocowych

2.4. Dokumenty programowe stanowiące podstawę wykorzystania środków unijnych

ROZDZIAŁ III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

3.1. Ogólna charakterystyka województwa małopolskiego

3.2. Współpraca międzynarodowa

3.3. Integracja europejska

3.4. Promocja województwa

ROZDZIAŁ IV. FUNDUSZE EUROPEJSKIE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

4.1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny

4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach

4.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce

4.4. Wpływ funduszy unijnych na rozwój województwa małopolskiego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Materiały do pracy

Województwo małopolskie w południowej Polsce zajmuje powierzchnię 1 514 410 ha, co stanowi 4,8% powierzchni kraju.

Obszar województwa małopolskiego należy do kilku podwojewództw (zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczne i geograficzne, Kondracki J., 1998):

 1. Niskie pasmo górskie-Śląsko-Kraków-Góry,
 2. Góry Małopolskie,
 3. Podkarpacie Północne,
 4. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie,
 5. Karpaty Środkowo-Zachodnie.

Analiza warunków klimatycznych wskazuje, że ich regionalne zróżnicowanie pokrywa się z zasięgiem podstawowych jednostek fizjograficznych. Pod względem klimatycznym Małopolska posiada co najmniej trzy regiony klimatyczne: Wyżyny Środkowopolskie, Podkarpacie i same Karpaty.Najcieplejszymi jest Kotlina Sandomierska, gdzie okres wegetacyjny trwa najdłużej (ponad 220 dni) oraz Tarnów to punkt o najwyższej średniej rocznej temperaturze w kraju (ponad 8°C), a Kasprowy Wierch o najniższej (-0,8°C).

Badania Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim (badanie obszarów wiejskich)

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki
1. Skuteczność wydatkowania środków kierowanych na rozwój społeczno-gospodarczy
obszarów wiejskich
2. Zmiany społeczno demograficzne wsi małopolskiej – postępująca dezurbanizacja województwa,
3. Rola rolnictwa w gospodarce na obszarach wiejskich i w skali województwa,
4. Rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych na terenach wiejskich,
5. Zmiany w dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej,
6. Aktywność społeczna i ekonomiczna mieszkańców wsi

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki projekty unijne W województwie małopolskim zrealizowano łącznie 4839 projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 2834 spośród nich realizowanych było na terenach wiejskich. Oprócz tego na wieś trafiły środki w ramach PROW i dopłat bezpośrednich.

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki rolnictwo Bardzo stabilna jest liczba pracujących w sektorze rolniczym – w okresie 2004 – 2007 praktycznie nie uległa zmianie: na koniec 2007 wyniosła 183 235 osób, spadek do 2004 o 304 osoby. Produktywność rolnictwa, liczona liczbą osób pracujących w rolnictwie na 100 ha uŜytków rolnych, pogorszyła się – z 24,7 w 2004 roku do 25,6 w 2007.

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki demografia W województwie małopolskim obserwuje się dodatnie saldo strumienia migracji z miasta na wieś: prawdopodobnie następuje jednocześnie dezurbanizacja jak i postępująca aglomeryzacja. Wskaźnik urbanizacji w ciągu 5 lat zmniejszył się z 49,7% do 49,2%, Wieś jest demograficznie młodsza od miasta – na wsi mieszka 58,1% ludności w wieku przedprodukcyjnym, ale tylko 46,9% ludności w wieku poprodukcyjnym. Dysproporcja ta się pogłębia – liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła w miastach o 8,7%, na wsi o 2,6%. Procesy te są tylko częściowo wyhamowywane w sposób administracyjny (tworzenie nowych miast).

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki podmioty gospodarcze Następuje stopniowa zmiana lokalizacji podmiotów gospodarczych z miast na wieś. W 2004 roku na wsi zarejestrowanych było 32,2% podmiotów gospodarczych (bez rolników indywidualnych), w roku 2008 juŜ 33,9%.

Badanie obszarów wiejskich – cel

Celem głównym badania jest ocena skuteczności i efektywności interwencji polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej, stosowanych w latach 2004-2008, na rozwój społeczny i gospodarczy na obszarach wiejskich w województwie małopolskim oraz tworzenie podstaw do ich trwałego i wielofunkcyjnego rozwoju. Przez rozwój społeczno-gospodarczy w rozumieniu niniejszego badania rozumie się zagadnienia związane z:

 •  dostępem do infrastruktury, w tym: urządzenia sieciowe, drogi, internet, telefon;
 • dostępem do instytucji zdrowia, kultury, edukacji;
 • dostępem do usług rynkowych: handel, naprawy, transport, usługi budowlane itp.;
 • poprawą konkurencyjności działalności rolniczej;
 • rozwojem okołorolniczej działalności gospodarczej (przetwórstwo rolno-spożywcze, świadczenie usług dla rolnictwa, itp.);
 •  rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich;
 • zwiększeniem podaży miejsc pracy na terenach wiejskich;
 • zwiększeniem zamożności mieszkańców obszarów wiejskich;
 •  ponadprzeciętnym wzrostem dynamiki dochodów gminy

Badanie obszarów wiejskich – zakres przedmiotowy

 1. Ilościowa i jakościowa analiza zmian w poziomie rozwoju obszarów wiejskich Województwa
  Małopolskiego w latach 2004-2008, w sferze społecznej, gospodarczej oraz infrastruktury
  warunkującej wielofunkcyjny rozwój tych obszarów;
 2. Ocena wpływu interwencji publicznych realizowanych w ramach polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich – w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz infrastrukturalnym. Ocena wpływu interwencji publicznych realizowanych w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich – w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz infrastrukturalnym.
 3. Analiza i ocena kierunków zmian w poziomie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja kluczowych czynników determinujących proces tych zmian
 4.  Ocena wpływu interwencji publicznych realizowanych w ramach polityki spójności oraz
  wspólnej polityki rolnej na wzrost integracji przestrzennej na obszarach wiejskich – w skali
  województwa.

Inne badania prowadzone przez MOPR związane z aktualizacją Strategii Rozwoju WM

Prognoza finansowa dla regionu w perspektywie 2010-2015

Prognoza budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, oparta na weryfikacji oraz aktualizacji dokumentu pn. „Ramy finansowe Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013” obejmować będzie:

 • zestawienie dochodów i wydatków województwa, w podziale na poszczególne lata,
 • ocenę bezpiecznego poziomu zadłużenia,
 • ocenę wpływu planowanych inwestycji na przyszłe dochody i wydatki województwa,
 • ocenę wpływu przyjętych założeń i przebiegu realizacji budŜetu województwa w latach
  2009–2013 na sytuację finansową województwa po roku 2013,
 • analizę wrażliwości otrzymanych wyników na zmiany wartości wybranych parametrów

Podstawowym wskaźnikiem, na którym oparta będzie ocena zdolności absorpcyjnej jednostek
samorządu terytorialnego będzie relacja wielkości środków niezbędnych dla
współfinansowania projektów wyczerpujących dostępną pulę środków budŜetowych
UE do wyliczonej z prognozy budŜetowej kwoty tzw. potencjału inwestycyjnego, czyli
środków, które jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego będą mogły
w analizowanym okresie przeznaczyć na inwestycje bez konieczności ograniczenia zakresu
wykonywanych zadań bieżących.


Andrzej Binda – Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim,  Jastarnia, 1-2 października 2009

Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym na podstawie przedsiębiorstwa XXX w latach 2012-2015

Wstęp

Rozdział I. Geneza i istota leasingu
1. Pierwsze transakcje leasingowe w Polsce i na świecie
2. Unormowania prawne leasingu
3. Definicja i klasyfikacja leasingu
3.1. Leasing finansowy i operacyjny
3.2. Leasing bezpośredni i pośredni
3.3. Leasing dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych
3.4. Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy
3.5. Pozostałe klasyfikacje
4. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej

Rozdział II.
Leasing według prawa bilansowego i podatkowego
1. Leasing według prawa bilansowego
1.1. Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według Ustawy o rachunkowości
1.2. Leasing według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
1.3. Leasing w sprawozdawczości finansowej leasingodawców
1.4. Ewidencja leasingu
2. Leasing według prawa podatkowego
3. Leasing a podatek dochodowy
4. Leasing a podatek od towarów i usług

Rozdział III.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
1. Historia powstania przedsiębiorstwa
2. Prezentacja oferty produktowej
3. Zasoby rzeczowe i kapitałowe przedsiębiorstw
3.1. Bilans
3.2. Rachunek zysków i strat
4. Umowy leasingowe w ewidencji księgowej i podatkowej przedsiębiorstwa

Rozdział IV.
Analiza różnic miedzy rachunkowym a podatkowym ujęciem umów leasingowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ w latach 2012 – 2015
1. Prezentacja podstawowych zasad rachunkowości i leasingu
2. Ujęcie leasingu w księgach rachunkowych
3. Klasyfikacja i ewidencja leasingu dla celów podatkowych
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Materiały do pracy

Do napisania rozdziałów empirycznych niezbędne będą następujące materiały:
1. informacje ogólne o przedsiębiorstwie:
– historia powstania, forma prawna, lokalizacja, rodzaj prowadzonej działalności(produkcyjna/handlowa), oferta produktowa, wyniki finansowe,
miejsce na rynku, itd.,
2. sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa za wskazany okres,
3. informacja na temat kształtowania się i amortyzacji środków trwałych
w danym okresie,
4. informacja na temat zawartych umów leasingowych.