Rachunkowość jednostki non profit

5
(1)

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTKI NON PROFIT

Wstęp

 Rozdział I. Organizacje non profit w działalności pożytku publicznego

1.1. Źródła i początki organizacji pozarządowych (non profit)

1.2. Zasada pomocniczości a organizacje pozarządowe

1.3. Organizacje non profit działające w Polsce

1.4. Regulacje i zasady tworzenia organizacji pozarządowych

1.4.1. Fundacja

1.4.2. Stowarzyszenie

1.4.3. Organizacja pożytku publicznego

Rozdział II. Polityka rachunkowości w organizacji non profit

2.1. Zasady rachunkowości

2.2. Dokumentacja opisująca przyjęta politykę rachunkowości

2.3. Zakładowy plan kont

2.3.1. Wykaz kont księgi głównej dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

2.3.2. Wykaz kont księgi głównej dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą

2.4. Dokumentowanie operacji gospodarczych

Rozdział III. Wymagania w zakresie ksiąg rachunkowych w organizacji non profit

3.1. Dziennik jako podstawowy element ksiąg rachunkowych

3.2. Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)

3.3. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)

3.4. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i pomocniczej

3.5. Wykaz aktywów i pasywów (inwentarz)

3.6. Forma prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach terenowych organizacji

Rozdział IV. Sprawozdawczość finansowa jednostek non profit

4.1. Istota sprawozdań finansowych

4.2. Znaczenie sprawozdań finansowych

4.3. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego jednostek non profit

4.3.1. Bilans

4.3.2. Rachunek zysków i strat

4.3.3. Informacja dodatkowa

4.4. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Jednostki działające w trzecim sektorze określane są jako organizacje non-profit, z uwagi na to, że ich działalność nie kieruje się potrzebą osiągania zysku. Czasami używa się określenia – organizacje pozarządowe, dla podkreślenia ich niezależności od administracji rządowej. Organizacje te określa się również jako jednostki wolontarystyczne, gdyż ich działalność jest w znacznym stopniu oparta na działalności ochotników. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. określiła jako organizacje pożytku publicznego. Coraz bardziej popularna dla określenia organizacji pozarządowych staje się nazwa pochodząca z języka angielskiego – ngo (non-governmental organization). Nazwa ta jest używana przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne instytucje międzynarodowe.

Jak oceniasz ten plan pracy?

Kliknij i oceń go!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!