Archiwa tagu: dwie wersje planu

Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020

Dzisiaj dwie wersje planu na ten sam temat. Plan pracy można ułożyć na wiele sposobów. Nie jest tak, że tylko jeden wariant planu pracy będzie dobry, mogą być dobre dwa, trzy warianty.

Wariant pierwszy

Wstęp

Rozdział I. Problematyka zarządzania finansami w przedsiębiorstwie międzynarodowym
1.1. Specyfika działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
1.2. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa transnarodowego
1.3. Kryteria oceny działalności przedsiębiorstwa transnarodowego
1.3.1. Przychody
1.3.2. Koszty
1.3.3. Zyski i straty
1.4. Ryzyko i niepewność w działalność przedsiębiorstwa transnarodowego

Rozdział II. Istota analiz w przedsiębiorstwie
2.1. Istota analizy finansowej
2.2. Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie
2.3. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa
2.3.1. Przyczynowa ocena wyniku finansowego
2.3.2. Model Du’Ponta jako odzwierciedlenie rentowności kapitału własnego
2.3.3. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa
2.4. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział II. Metody analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
2.3. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.3.1. Analiza płynności finansowej
2.3.2. Analiza zadłużenia
2.3.3. Analiza rentowności
2.3.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.4. Prezentacja wyników analizy finansowej

Rozdział IV. Analiza Finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020
3.1. Charakterystyka firmy „X”
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
3.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
3.3.1. Analiza płynności finansowej
3.3.2. Analiza zadłużenia
3.3.3. Analiza rentowności
3.3.4. Analiza sprawności działania
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wariant drugi

Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Informacja dodatkowa
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych

Rozdział II.
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.2.1. Analiza płynności finansowej
2.2.2. Analiza zadłużenia
2.2.3. Analiza rentowności
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział III.
Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa „X” w latach 2018-2020
3.1. Charakterystyka firmy „X”
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej
3.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
3.3.1. Analiza płynności finansowej
3.3.2. Analiza zadłużenia
3.3.3. Analiza rentowności
3.3.4. Analiza sprawności działania
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków