Rating kredytowy w dobie globalnego kryzysu finansowego

5/5 - (2 votes)

Plan pracy mgr

Rating kredytowy w dobie globalnego kryzysu finansowego

Wstęp

Rozdział I. Polityka kredytowa współczesnego banku

1.1. Istota polityki kredytowej banku

1.2. Kierunki polityki kredytowej banku

1.3. Rezerwy obowiązkowe jako instrument zmniejszenia ryzyka depozytariuszy

1.4. Zarządzanie należnościami banku komercyjnego

1.5. Zmiany polityk kredytowych banków w związku z kryzysem na rynku finansowym

Rozdział II. Ryzyko kredytowe w świetle Nowej Umowy Kapitałowej

2.1. Pojęcie i klasyfikacje ryzyka kredytowego

2.2. Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku

2.3. Ogólna charakterystyka Nowej Umowy Kapitałowej

2.4. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym

2.5. Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP)

Rozdział III. Rating w działalność kredytowej banków w dobie spowolnienia gospodarczego

3.1. Globalny kryzys finansowy – charakterystyka zjawiska

3.2. Czynniki stabilizacji i destabilizacji rynku finansowego

3.3. Istota i znaczenie ratingu kredytowego

3.4. Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek finansowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Kryzys finansowy, który rozpoczął się na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych i rozprzestrzenił się na inne sfery gospodarki, uznawany jest często za największy kryzys od czasów wielkiego kryzysu lat 30-ych XX wieku. Kryzys nie ogranicza się obecnie do rynku finansowego, jednak sytuacja instytucji finansowych z całego świata, ma istotne znaczenie ze względu na ich istotny wpływ na inne sektory gospodarki, a zakończenie kryzysu determinowane jest właśnie sytuacją instytucji finansowych, które najsilniej odczuły problemy trwającego kryzysu.

Ocena systemu zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa produkującego meble tapicerowane

5/5 - (2 votes)

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i istota logistyki

1.2. Powstanie i rozwój logistyki

1.3. Procesy logistyczne

1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

2.1. Uwarunkowania logistyki zaopatrywania

2.2. Charakterystyka systemu zaopatrywania

2.3. Zadania systemu logistyki zaopatrywania

2.4. Organizacja działu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Rozdział III. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa XXX

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

3.2. Profil działalności

3.2. Działalność przedsiębiorstwa na rynku

3.4. Logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Polityka bezpieczeństwa w instytucjach i zakładach pracy oraz jej edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie na stan osobowy

5/5 - (2 votes)

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.1. Definicja BHP

1.2. System BHP w Polsce

1.3. Przepisy BHP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemów zarządzania BHP  w organizacjach

2.1. Metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2.2. Skuteczność działań w dziedzinie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy w przedsiębiorstwach

2.3. Uczenie się w organizacji – warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy

Rozdział III. Edukacyjno-wychowawcze oddziaływanie BHP na stan osobowy pracowników

3.1. Bhp w przedsiębiorstwie – analiza kosztów i korzyści

3.2. Psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń

3.3. BHP a poczucie bezpieczeństwa pracowników

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Zobowiązania publicznoprawne

5/5 - (3 votes)

Wstęp

Rozdział I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków

 1. Rozrachunki w ujęciu podmiotowym
 2. Klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych

2.1. Rozrachunki z pracownikami

2.2. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

2.4. Pozostałe rozrachunki

 1. Specyficzne kategorie i zobowiązań
 2. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym

Rozdział II.
Zasady ewidencji rozrachunków

 1. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

1.1. Ubezpieczenie emerytalne

1.2. Ubezpieczenie zdrowotne

1.3. Pozostałe

 1. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Rozdział III.
Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych z  tytułu zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 1. Historia powstania i prezentacja działalności
 2. Wyniki finansowe
 3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

3.1. Ewidencja rozrachunków związanych z zatrudnieniem

3.2. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami

 1. Ewidencja rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Unia gospodarczo-walutowa z perspektywy 10 lat

5/5 - (3 votes)

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

(praca na 90-100 stron)

TEMAT

UNIA GOSPODARCZO – WALUTOWA Z PERSPEKTYWY 10 LAT

 Wstęp

 Rozdział I. Historyczna perspektywa integracji gospodarczej i walutowej

1.1. Integracja walutowa przed 1970 r.

1.2. Unia Gospodarcza i Walutowa według Planu Wernera

1.3. Utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego

1.3.1. Przyczyny utworzenia ESW

1.3.2. Etapy w funkcjonowaniu ESW

1.3.3. ESW jako podstawa unii walutowej

Rozdział II. Euro jako waluta Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich

2.1. Euro jako jedna z trzech głównych walut międzynarodowych

2.2. Podstawy prawne wprowadzenia euro

2.3. Funkcje euro i zakres jego stosowania

2.4. Przyszła pozycja euro na świecie

2.5. Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce

Rozdział III. Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro

3.1. Podstawy prawne powołania i organizacji ESBC

3.2. Polityka pieniężna ESBC

3.3. Sytuacja prawna narodowych banków centralnych przed wejściem i po wejściu do ESBC

3.4. Europejski Bank Centralny jako element składowy ESBC

3.5 Zadania i kompetencje EBC

Rozdział IV. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w obecnym kryzysie gospodarczym

4.1. Charakterystyka współczesnego kryzysu gospodarczego

4.2. Kryzys gospodarczy a sytuacja finansowa w państwach członkowskich UE

4.3. Polityka pieniężna EBC po 2007 roku

4.4. Dezinflacja w strefie euro w 2009 roku

4.5. Perspektywy strategii monetarnej EBC

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel