Archiwum miesiąca: czerwiec 2022

Porównanie funduszy inwestycyjnych z innymi sposobami inwestowania środków finansowych

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

Porównanie funduszy inwestycyjnych z innymi sposobami inwestowania środków finansowych

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie i istota inwestowania

1.1. Wpływ historii na ideę oszczędzania i inwestowania

1.2. Definicja inwestowania

1.3. Klasyfikacja inwestycji

1.4. Pomoc pośrednika finansowego w procesie inwestowania

Rozdział II. Fundusze inwestycyjne jako sposób lokowania kapitału

2.1. Pojęcie i istota funduszy inwestycyjnych

2.2. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce

2.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

2.4. Zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne

Rozdział III. Bezpieczne formy inwestowania pieniędzy

3.1. Lokaty

3.2. Obligacje skarbu państwa

3.3. Bony skarbowe

3.4. Obligacje komunalne

Rozdział IV. Inne sposoby inwestowania środków finansowych

4.1. Akcje

4.2. Nieruchomości

4.3. Złoto i srebro

4.4. Monety kolekcjonerskie

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Proces konsolidacyjny sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej XYZ

TEMAT

PROCES KONSOLIDACYJNY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ XYZ

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Ogólne zasady rachunkowości finansowej

1.1. Pojęcie rachunkowości

1.2. Istota, zakres i funkcje rachunkowości finansowej

1.3. Międzynarodowe standardy rachunkowości i regulacje prawne z zakresu rachunkowości

1.4. Zasady prawidłowej rachunkowości

1.5. Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rozdział II. Sprawozdawczość finansowa

2.1. Istota i klasyfikacja sprawozdań finansowych

2.2. Bilans

2.3. Rachunek zysków i strat

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

2.5. Informacja dodatkowa

2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki

Rozdział III. Standardy sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej

3.1. Przesłanki konsolidacji sprawozdań finansowych

3.2. Grupa kapitałowa i tworzące ją jednostki gospodarcze

3.3. Struktura informacyjna sprawozdań finansowych

3.4. Metodyka sporządzania sprawozdań skonsolidowanych

3.5. Procedury konsolidacyjne

Rozdział IV. Proces konsolidacyjny sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej XYZ

4.1. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej XYZ

4.2. Skonsolidowany bilans

4.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

4.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

4.5. Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania

4.6. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Ocena wykorzystania środków europejskich w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie i istota kapitału ludzkiego

1.1. Istota pracy ludzkiej

1.2. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

1.3. Rola zasobów ludzkich w kreowaniu wartości firmy

1.4. Kapitał ludzki jako kluczowy element procesu zarządzania wiedzą

Rozdział II. Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski

2.1. Polityka strukturalna UE a polskie oczekiwania

2.2. Cele programów europejskich

2.3. Fundusze strukturalne

2.4. Inne środki europejskie na rozwój kapitału ludzkiego

Rozdział III. Charakterystyka Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

3.1. Ogólna charakterystyka SPO RZL

3.2. Adresaci pomocy i skutki realizacji SPO RZL

3.3. Wysokość planowanego dofinansowania i budżet programu

3.4. Priorytety i działania w ramach SPO RZL

 Rozdział IV. Wykorzystanie środków europejskich z SPO RZL w latach 2014-2016

4.1. Postęp realizacji SPO RZL w 2014 roku

4.2. Postęp realizacji SPO RZL w 2015 roku

4.3. Postęp realizacji SPO RZL w 2016 roku

4.4. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w Polsce i w nowych państwach członkowskich UE w latach 2014-2016

4.5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako wiodący element środkowo europejskiego centrum obrotu instrumentami finansowymi

Wstęp

Rozdział I.
Problematyka globalnego ładu ekonomicznego

 1. Definicja i przejawy globalizacji
 2. Przyczyny i cechy globalizacji
 3. Konsekwencje globalizacji dla wzajemnych relacji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych

3.1. Konsekwencje dla przedsiębiorców

3.2. Konsekwencje dla rynków finansowych

 1. Rola czynnika ekonomicznego w rozwoju globalizacji

Rozdział II.
Konkurencyjność gospodarek w warunkach globalizacji

 1. Aktywność państw w i przedsiębiorstw międzynarodowych
 2. Istota racjonalnych wyborów na poziomie gospodarki otwartej

2.1. Międzynarodowa specjalizacja produkcji i handlu globalnego

2.2. Międzynarodowa integracja rynków finansowych

 1. Konkurencyjność krajowego rynku finansowego
 2. Wyzwania dla Polski w obliczu globalizacji

Rozdział III.
Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 1. Struktura rynku kapitałowego

1.1. Rynek pierwotny

1.2. Rynek wtórny

 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w strukturze krajowego rynku kapitałowego

2.1. Historia giełdy

2.2. Struktura własnościowa giełdy

2.3. Struktura organizacyjna giełdy

2.4. Władze giełdy

 1. Obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

3.1. warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi..

3.2. Szczegółowe zasady obrotu instrumentami pochodnymi

3.3. Członkowie giełdy i reprezentanci członków giełdy

3.4. Szczegółowe zasady działania animatorów rynku

 1. Plan rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Rozdział IV.
Trendy europejskiego rynku kapitałowego

 1. Działania integracyjne największych giełd europejskich

1.1. Łączenie platform obrotu (Euronext, Norek, OM, HEX)

1.2. Łączenie w ramach łańcucha wartości (Deutsche Boerse)

 1. Konsolidacja Krakowa pozostałych giełd europejskich (Hiszpania, Włochy, Szwajcaria)
 2. Luźne powiązania małych giełd
 3. Przekształcenia struktury własnościowej giełd

Rozdział V.

Idea Warsaw City – Regionalne Centrum Finansowe

 1. GPW w Warszawie jako węzeł w sieci giełd europejskich
 2. GPW w Warszawie jako platforma obrotu dla giełd regionu
 3. Specjalizacja we współpracy GPW w Warszawie z sektorem MSP
 4. Wnioski

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel  i rysunków

Miejsce Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

MIEJSCE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Wstęp

Rozdział I. Rynek kapitałowy jako jeden z najważniejszych segmentów gospodarki rynkowej

1.1. Pojęcie i klasyfikacja rynków finansowych

1.2. Rynek kapitałowy jako część rynku finansowego

1.3. Prawne podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego

1.4. Giełda jako podstawowy element rynku kapitałowego

1.5. Rodzaje giełd

Rozdział II. Charakterystyka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

2.1. Historia GPW w Warszawie

2.2. Istota i funkcje GPW

2.3. Organizacja GPW

2.4. Instytucje i uczestnicy obrotu giełdowego

2.5. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie

2.5.1. Instrumenty kasowe(akcje, obligacje, prawa poboru, prawa pierwszeństwa, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne)

2.5.2. Instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje, warranty)

Rozdział III. Procedura wprowadzania spółki na Giełdę Papierów Wartościowych

3.1. Warunku dopuszczeń spółek do wejścia na GPW

3.2. Proces przygotowawczy spółki do debiutu na GPW

3.3. Klucz do sukcesu na GPW

3.4. Korzyści z wprowadzenia spółki na GPW

3.5. Obawy związane z wejściem do obrotu giełdowego

Rozdział IV. Znaczenie wejścia przedsiębiorstwa HELIO na Giełdę Papierów Wartościowych

4.1. Początki funkcjonowania zakładu produkcyjnego

4.2. Debiut spółki HELIO na warszawskiej GPW

4.3. Rozwój przedsiębiorstwa jako spółki akcyjnej

4.4. Znaczenie wejścia spółki na giełdę

4.5. Prognozy na przyszłość HELIO S.A.

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie powstała w 1991 roku, jako nowa instytucja rynkowa tworzonego w warunkach transformacji systemowej rynku kapitałowego. Aktualny stopień rozwoju polskiego rynku giełdowego oraz uwarunkowania otoczenia gospodarczego związane z integracją europejskich rynków finansowych pozwoliły na wyznaczenie nowego planu rozwoju warszawskiej Giełdy – adekwatnego zarówno do potencjału samego rynku, jak i oczekiwań polskiej gospodarki.

W drugiej połowie 2006 roku Giełda określiła swój główny cel na najbliższe lata. Jest nim:
Stworzenie regionalnego, środkowoeuropejskiego centrum obrotu instrumentami finansowymi, z GPW jako wiodącym elementem tego centrum.

Warszawska Giełda dążyć będzie do przyciągania na swój parkiet spółek z krajów sąsiednich i do osiągnięcia takiej masy krytycznej notowanych papierów udziałowych, która przesądzi o przyszłej, wiodącej roli GPW w regionie Europy środkowo-Wschodniej.

Celem Giełdy Papierów Wartościowych jest, aby jak najwięcej przedsiębiorstw działających w obszarze gospodarczym określanym jako CEE, pozyskiwało kapitał poprzez rynek giełdowy usytuowany w Warszawie. Taka definicja celu oznacza, że ważniejsze jest, aby jak najwięcej dobrych firm zarejestrowanych w krajach tego regionu było notowanych na GPW aniżeli kupowanie udziałów w innych giełdach. Ten drugi kierunek działań również jest możliwy, o ile stanowił będzie krok w kierunku stworzenia skonsolidowanego regionalnego centrum giełdowego.

Kluczowe warunki realizacji celu strategicznego
Powodzenie projektu stworzenia skonsolidowanego regionalnego centrum obrotu wokół warszawskiej Giełdy zależeć będzie od spełnienia kluczowych warunków. Najważniejsze z nich to:

 1. Konkurencyjność polskiego rynku giełdowego w obliczu międzynarodowej konkurencji między rynkami kapitałowymi w zakresie przyciągania inwestycji i kapitału.
 2. Innowacyjność w procesie wzmacniania rynku.
 3. Atrakcyjność rynku giełdowego dla przedsiębiorstw i dla inwestorów, jako mechanizmu alokacji i pozyskiwania kapitału oraz zajmowania pozycji rynkowej.

W interesie całej gospodarki jest budowanie otoczenia regulacyjnego sprzyjającego rynkowi. Dotyczy to z jednej strony regulacji podatkowych, które mogą się przekładać na wymierne efekty gospodarcze, z drugiej przepisów prawa odnoszących się bezpośrednio do rynku giełdowego. Giełda będzie inicjowała i zabiegała o uproszczenie procedur dopuszczeniowych oraz o takie rozwiązania legislacyjne, które sprawią, że koszt pozyskania kapitału poprzez warszawską Giełdę będzie konkurencyjny w stosunku do innych giełd. Dotyczy to nie tylko opłat ponoszonych na rzecz giełdy i krajowego depozytu, ale sumę całej obsługi poprzedzającej debiut giełdowy.