Archiwum miesiąca: maj 2022

Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi

Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi.
Analiza szpitali, przychodni i budynków mieszkalnych Gminy Rybnik.

Wstęp

Rozdział I. Istota zarządzania nieruchomością

1.1. Nieruchomość jako przedmiot zarządzania

1.1.1. Pojęcie nieruchomości

1.1.2. Funkcje nieruchomości

1.2. Zarządzanie nieruchomością

1.2.1. Cel zarządzania

1.2.2. Strategie zarządzania

1.2.3. Bieżące zarządzanie nieruchomością zabudowaną

Rozdział II. Formy zarządzania nieruchomościami publicznymi i prywatnymi

2.1. Metodyka tworzenia planu zarządzania nieruchomością

2.2. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną będącą własnością gminy

2.3. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w zasobach spółdzielni mieszkaniowej

2.4. Zarządzanie nieruchomością szpitalno – usługową będącą własnością gminy

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi Gminy Rybnik

3.1. Charakterystyka Gminy Rybnik

3.2. Zasoby nieruchomości Gminy

3.3. Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i prywatnymi

3.3.1. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną będącą własnością Gminy

3.3.2. Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w zasobach spółdzielni mieszkaniowej

3.3.3. Zarządzanie nieruchomością szpitalno – usługową będącą własnością Gminy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Odpowiedzialność biura rachunkowego

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA RACHUNKOWEGO

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI

1.1. Pojęcie i zakres rachunkowości

1.2. Funkcje rachunkowości

1.3. Podmiot i przedmiot rachunkowości

1.4. Użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości

1.5. Zasady prawidłowej rachunkowości

ROZDZIAŁ II. ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

2.1. Podstawy organizacji rachunkowości

2.2. Cechy dowodu księgowego i zasady jego sporządzania

2.3. Elementy dowodu księgowego

2.4. Klasyfikacja dowodów księgowych w ujęciu bilansowym i podatkowym

2.5. Archiwizacja dokumentów i ksiąg podatkowych

ROZDZIAŁ II. WARUNKI USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

2.1. Ogólna charakterystyka usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.2. Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

2.3. Praktyka w księgowości

2.4. Wymagane dokumenty do uzyskania certyfikatu księgowego

2.5. Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat księgowego

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIUR RACHUNKOWYCH ZA USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH

4.1. Zakres usług biura rachunkowego

4.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prowadzenie ksiąg rachunkowych

4.3. Odpowiedzialność certyfikowanych księgowych i doradców podatkowych za prowadzenie ksiąg rachunkowych

4.4. Odpowiedzialność karna skarbowa

4.5. Zakończenie współpracy z biurem rachunkowym

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Załączniki

Działalność gospodarcza w gminie

wersja licencjacka

Wstęp

Rozdział 1.
Wprowadzenie do problematyki prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy

1.1. Definicja i istota samorządu terytorialnego

1.2. Gospodarka komunalna

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

1.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2.
Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny w Polsce

2.1. Komunalne zakłady budżetowe

2.2. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

2.3. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych

2.4. Prywatyzacja wykonania zadań publicznych

 Rozdział 3.

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym

3.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych

3.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności

3.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności

3.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3.4. Tendencje w kształtowaniu działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

wersja magisterska

Wstęp

Rozdział 1.
Wprowadzenie do problematyki prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy

1.1. Definicja i istota samorządu terytorialnego

1.2. Gospodarka komunalna

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

1.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2.
Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny w Polsce

2.1. Komunalne zakłady budżetowe

2.2. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

2.3. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych

2.4. Prywatyzacja wykonania zadań publicznych

Rozdział 3.
Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym

3.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych

3.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności

3.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności

3.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 4.
Tendencje w kształtowaniu działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy X

1.1. Charakterystyka gminy

1.2. Gospodarka komunalna

1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

1.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Zawody obsługujące rynek nieruchomości

plan pracy podyplomowej

Wstęp

Rozdział I.
Rynek nieruchomości

 1. Znaczenie nieruchomości w gospodarce
 2. Cechy, rodzaje i funkcje nieruchomości
 3. Pojęcie rynku nieruchomości
 4. Uczestnicy rynku nieruchomości

Rozdział II.
Regulacje prawne dotyczące rynku nieruchomości

 1. Elementarne definicje i pojęcia
 2. Elementy prawa rzeczowego
 3. Księgi wieczyste
 4. Obciążenia nieruchomości

Rozdział III.
Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieruchomościami

 1. Trzy specjalizacje zawodowe
 2. Rzeczoznawcy majątkowi

2.1. Podstawy prawne funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy

2.2. Odpowiedzialność zawodowa

 1. Licencjonowani pośrednicy i zarządcy nieruchomości

3.1. Podstawy prawne funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy

3.2. Odpowiedzialność zawodowa

 1. Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa

1.2. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa

1.3. Cele podstawowe i cele cząstkowe przedsiębiorstwa

1.4. Przedsiębiorstwo jako system autonomiczny

1.5. Zasady działania przedsiębiorstwa

Rozdział II. Konkurencyjność przedsiębiorstw

2.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw – zmiany po 1989 roku

2.2. Konieczność dostosowań do zmian jako trwała cecha konkurencyjności podmiotów gospodarczych

2.3. Obszary problemowe w badaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

2.4. Sytuacja koniunkturalna a konkurencyjność

Rozdział III. Sposoby wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

3.1. Przedsiębiorczość i warunku wzrostu konkurencyjności przedsiębiorczości

3.2. Środowisko lokalne i polityka mikroekonomiczna

3.3. Polityka konkurencji

3.4. Racjonalizacja struktur organizacyjno-własnościowych firm

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks