Archiwum miesiąca: kwiecień 2022

Rola audytu technologicznego w procesie opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa

TEMAT

ROLA AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO W PROCESIE OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

 Rozdział I. Ogólne zagadnienia audytu

1.1. Pojęcie i rodzaje audytu

1.2. Audyt wewnętrzny

1.3. Audyt zewnętrzny

1.4. Organizacja audytu

1.5. Techniki badania audytowego

Rozdział II. Istota audytu technologicznego

2.1. Pojęcie i rodzaje audytu technologicznego

2.2. Rola audytu technologicznego

2.3. Zakres i organizacja audytu technologicznego

2.4. Narzędzia audytu technologicznego

2.4.1. Kwestionariusz audytu technologicznego

2.4.2. Raport z audytu

2.4.3. Monitoring i kontrola

2.5. Rezultat audytu technologicznego

Rozdział III. Znaczenie audytu technologicznego w rozwoju przedsiębiorstwa X

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X

3.2. Profil działalności

3.3. Stosowane technologie

3.4. Ocena głównych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa (na podstawie ankiet)

3.4.1. Ocena rozwoju produktów

3.4.2. Ocena rozwoju technologii

3.4.3. Ocena rozwoju organizacji

3.5. Analiza wyników audytu technologicznego

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

1). T. Kiziukiewicz (red.),Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007, s. 13 i 113
2). J. Westwood, Plan marketingowy w praktyce, Helion, Gliwice 2005

Zarządzanie należnościami na przykładzie przedsiębiorstwa X 

Wstęp

Rozdział I.
Metodyka ewidencji należności

 1. Istota i klasyfikacja rozrachunków
 2. Istota ustalania odpisów aktualizujących należności
 3. Ewidencja należności
 4. Prognozowanie należności

Rozdział II.
Prawne i praktyczne podstawy obrotu należnościami

 1. Uregulowania Kodeksu Cywilnego
 2. Faktoring

2.1. Faktoring niewłaściwy, właściwy i mieszany

2.2. Koszt faktoringu

2.3. Klasyfikacja umów faktoringowych

 1. Forfaiting
 2. Kompensata zobowiązaniami

Rozdział III
Metody monitorowania i prognozowania należności przedsiębiorstw

 1. Metodyka oceny należności i ustalania okresu inkasa należności
 2. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie

2.1. Opust „za płatność” i „za ilość”

2.2. Dyskonto sezonowe i opust funkcjonalny

 1. Sposoby zabezpieczania należności przedsiębiorstw
 2. Windykacja należności przez przedsiębiorstwo

Rozdział IV.
Ocena efektywności zarządzania  należnościami w przedsiębiorstwie X

 1. Powstanie i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 2. Informacja o należnościach i dłużnikach
 3. Metody zarządzania należnościami
 4. Efektywność zarządzania należnościami

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Źródła finansowania rozwoju małych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka segmentu małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Definicje małej i średniej przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw

1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych i jakościowych

1.3. Systematyzacja małych i średnich firm

1.4. Znaczenie małej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarki narodowej

Rozdział II.
Źródła kapitału w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych

2.2. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych

2.2.1. Kredyt bankowy

2.2.2. Leasing

2.2.3. Factoring i Forfaiting

2.2.4. Capital venture

2.3. Fundusze UE

2.4. Metody pomiaru wyników działalności gospodarczej

Rozdział III.

Finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa „X” w latach 2019-2021

3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa

3.1.1. Historia powstania

3.1.2. Prezentacja działalności

3.1.3. Prezentacja wyników finansowych

3.2. Analiza wielkości kapitału własnego

3.3. Analiza wielkości kapitałów obcych

3.4. Wnioski

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

1.1. Pojęcie i podział przedsiębiorstw

1.2. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

1.3. Istota finansowania działalności przedsiębiorstw

1.4. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ II. KAPITAŁY WŁASNE W FINANSOWANIU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

2.1. Kapitał własny pochodzący ze źródeł wewnętrznych

2.2. Pozyskiwanie kapitału z publicznej emisji papierów wartościowych

2.3. Finansowanie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital/private equity

2.4. Korzystanie z pomocy aniołów biznesu (business angels)

ROZDZIAŁ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OBCEGO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

3.1. Długoterminowe źródła finansowania

3.1.1. Kredyt bankowy w działalności gospodarczej

3.1.2. Finansowanie działalności przy pomocy leasingu

3.1.3. Korzystanie z funduszy unijnych

3.1.4. Inne długoterminowe źródła finansowania MSP

3.2. Krótkoterminowe źródła finansowania

3.2.1. Kredyt kupiecki w działalności gospodarczej

3.2.2. Finansowanie działalności za pomocą faktoringu

3.2.3. Pożyczki z sektora pozabankowego w finansowaniu działalności

3.2.4. Inne krótkoterminowe źródła finansowania MSP

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Wstęp

 Rozdział I. System podatkowy w Polsce

1.1. Pojęcie podatku i historia systemu podatkowego

1.2. Funkcje podatków oraz zasady ich poboru

1.3. Elementy konstrukcji podatku

1.4. Klasyfikacja podatków

1.5. Zasady podatkowe

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób prawnych

2.1. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych

2.2. Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych

2.3. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe

2.4. Podstawa opodatkowania

2.5. Rozliczanie podatku i sprawozdawczość CIT

Rozdział III. Wpływ podatku dochodowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa Panda sp z o.o.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

3.2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania

3.2.1. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa

3.2.2. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa

3.3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego

3.3.1. Przychody ze sprzedaży

3.3.2. Koszty

3.4. Miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku finansowym przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia