Archiwum miesiąca: marzec 2022

Źródła finansowania inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego

Wstęp

 Rozdział I.
Ewolucja i zakres finansów lokalnych w Polsce

1.1. Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych

1.2. Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce

1.2.1. Finanse samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

1.2.2. Finanse samorządu terytorialnego w latach 1944 – 1950

1.2.3. Finanse samorządu terytorialnego po 1990 roku

1.3. Zakres podmiotowy finansów lokalnych

1.4. Zakres przedmiotowy finansów lokalnych

Rozdział II.
Podstawy prawne finansów lokalnych w Polsce

2.1. Obowiązujące akty prawne

2.1.1. Ponadustawowe źródła prawa

2.1.2. Ustawowe źródła prawa

2.1.3. Pozostałe źródła prawa

2.2. Charakter prawny budżetu samorządowego

2.3. Struktura zewnętrzna i wewnętrzna budżetu samorządowego

2.4. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na źródła budżetowania jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział III.

Źródła finansowania inwestycji komunalnych

3.1. Wpłaty mieszkańców

3.2. Śródki własne

3.3. Zewnętrzne źródła finansowania i środki pozabudżetowe

3.4. Kapitał prywatny

Rozdział IV.
Finansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego

4.1. Podział administracyjny i jednostki organizacyjne województwa

4.2. Budżet województwa

4.3. Plan Rozwoju Województwa

4.3.1. Strategia Rozwoju

4.3.2. Plan Rozwoju

4.4. Źródła finansowania inwestycji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wyznaczanie kosztów jednostkowych produktów

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

WYZNACZANIE KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW NA PODSTAWIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA KOSZTÓW W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów

1.2. Podstawowe czynniki wpływające na koszty przedsiębiorstwa

1.3. Zasady rachunku kosztów

1.4. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej przedsiębiorstwa

1.4.1. Grupowanie kosztów w układzie rodzajowym

1.4.2. Grupowanie kosztów w układzie podmiotowym (według typów działalności, miejsc ich powstawania)

1.4.3. Grupowanie kosztów układzie przedmiotowym (według nośników)

1.5. Pojęcie kosztu jednostkowego produktu i sposób jego obliczania

ROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA X

2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego X

2.2. Profil działalności przedsiębiorstwa

2.3. Istota procesu produkcyjnego

2.4. Organizacja procesu produkcyjnego i jego wpływ na koszty

ROZDZIAŁ III. WYZNACZANIE KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE X

3.1. Znaczenie badania kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwie X

3.2. Analiza progu rentowności w ujęciu ilościowym i wartościowym

3.3. Wyznaczenie marginesu bezpieczeństwa spadku i wzrostu kosztów jednostkowych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Wpływ autorytetu rodziny na rozwój i wychowanie dziecka

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie rodziny

1.1. Ujecie definicyjne rodziny

1.2. Funkcje rodziny

1.3. Przemiany modelu rodziny w Polsce

1.4. Rodzina jako podmiot inwestycji w młode pokolenie

Rozdział II. Proces wychowania

2.1. Definicja wychowania

2.2. Teorie wychowania

2.3. Modele wychowania

2.4. Wychowanie w rodzinie współczesnej

Rozdział III. Autorytet rodziny i jego wpływ na wychowanie dziecka

3.1. Rodzina i jej znaczenie w życiu dziecka

3.2. Wyznaczniki prawidłowego rozwoju dziecka

3.3. Znaczenie wychowania w życiu dziecka w młodszym wieku szkolnym

3.4. Miłość rodzicielska i jej wpływ na zachowanie dziecka

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Motywowanie pielęgniarek do pracy

Wstęp

Rozdział I. Motywowanie do pracy jako czynnik niezbędny w pracy pielęgniarki

1.1. Interpretacja pojęć: motywacja i motywowanie

1.1.1. Teorie motywowania

1.1.2. Istota systemu motywowania

1.1.3. Oczekiwania pracowników jako determinanta systemu motywowania

1.2. Pielęgniarstwo jako zawód, powołanie, misja

1.2.1. Historia zawodu pielęgniarskiego

1.2.2. Prawo wykonywania zawodu – normy i ograniczenia

1.2.3. Odpowiedzialność pielęgniarki

1.2.4. Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy, hipotezy badawcze

2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

2.4. Organizacja i przebiega badań – charakterystyka próby badawczej

Rozdział III. Motywowanie pielęgniarek do pracy w świetle badań własnych

3.1. Wyniki badań

3.2. Wskazania do wyników badań

3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

*Założeniem jest, że praca będzie badawcza, ankieta, 25 pytań w 50 osobowej grupie

System bankowy w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

SYSTEM BANKOWY W POLSCE W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BANKOWEGO

1.1. Pojęcie i istota banku

1.2. Historia polskiej bankowości

1.3. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce

ROZDZIAŁ II.
PRZYCZYNY GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO XXI WIEKU

2.1. Pojęcie kryzysu

2.2. Kryzysy finansowe w kontekście historycznym

2.3. Przyczyny wybuchu kryzysu finansowego w pierwszej dekadzie XXI wielu

ROZDZIAŁ III.
WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO NA SYSTEM BANKOWY

3.1. Rynek międzybankowy w Polsce bezpośrednio po upadku Lehman Brothers

3.2. Wsparcie dla rynku ze strony NBP – „pakiet zaufania”

3.3. Polski sektor bankowy w obliczu globalnego kryzysu finansowego

ROZDZIAŁ IV.
OBRAZ POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO PO FINANSOWYM „TSUNAMI”

4.1. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla sektora bankowego

4.2. Wyniki finansowe sektora bankowego w 2010 roku

4.3. Akcji kredytowa w 2010 roku

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL