Archiwum miesiąca: styczeń 2022

Wpływ działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na stabilność systemu bankowego

Wstęp

 Rozdział I.
Polski system bankowy

1.1. System bankowy jako element systemu finansowego

1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce

1.2.1. Banki komercyjne

1.2.2. Banki spółdzielcze

1.2.3. Kasy oszczędnościowe i pozostałe instytucje

1.3. Funkcje Narodowego Bank Polskiego w krajowym systemie bankowym

1.3.1. Cele i funkcje banku centralnego

1.3.2. Wadze banku centralnego

1.3.3. Instrumenty polityki pieniężno – kredytowej banku centralnego

1.4. Polski system bankowy a Unia Europejska

Rozdział II.
Nadzór nad systemem bankowym w Polsce

2.1. Stabilność systemy bankowego

2.2. Przyczyny i skutki upadłości banków

2.3. Istota nadzoru bankowego

2.4. Nadzór bankowy w Polsce

Rozdział III.
System gwarantowania depozytów w Polsce

3.1. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

3.2. Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

3.2.1. Działalność gwarancyjna

3.2.2. Działalność pomocowa

2.2.3. Działalność kontrolna i badawcza

3.3. Działalność stabilizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

3.4. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po przystąpieniu do strefy Euro

Rozdział IV.
Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2016-2021

4.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

4.2. Pożyczki z Funduszu Pomocowego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych

4.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach

4.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce w latach 2016-2021

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wpływ integracji europejskiej na rozwój województwa małopolskiego

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZYCZYNY I ETAPY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

1.1. Istota współczesnych procesów globalizacji

1.2. Definicja integracji gospodarczej

1.3. Etapy integracji gospodarczej

1.4. Etapy integracji europejskiej

ROZDZIAŁ II. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DOSTĘPNE DLA POLSKI

2.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej

2.2. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania

2.3. Narodowy Plan Rozwoju podstawą wykorzystania środków pomocowych

2.4. Dokumenty programowe stanowiące podstawę wykorzystania środków unijnych

ROZDZIAŁ III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

3.1. Ogólna charakterystyka województwa małopolskiego

3.2. Współpraca międzynarodowa

3.3. Integracja europejska

3.4. Promocja województwa

ROZDZIAŁ IV. FUNDUSZE EUROPEJSKIE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

4.1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny

4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach

4.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce

4.4. Wpływ funduszy unijnych na rozwój województwa małopolskiego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Materiały do pracy

Województwo małopolskie w południowej Polsce zajmuje powierzchnię 1 514 410 ha, co stanowi 4,8% powierzchni kraju.

Obszar województwa małopolskiego należy do kilku podwojewództw (zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczne i geograficzne, Kondracki J., 1998):

 1. Niskie pasmo górskie-Śląsko-Kraków-Góry,
 2. Góry Małopolskie,
 3. Podkarpacie Północne,
 4. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie,
 5. Karpaty Środkowo-Zachodnie.

Analiza warunków klimatycznych wskazuje, że ich regionalne zróżnicowanie pokrywa się z zasięgiem podstawowych jednostek fizjograficznych. Pod względem klimatycznym Małopolska posiada co najmniej trzy regiony klimatyczne: Wyżyny Środkowopolskie, Podkarpacie i same Karpaty.Najcieplejszymi jest Kotlina Sandomierska, gdzie okres wegetacyjny trwa najdłużej (ponad 220 dni) oraz Tarnów to punkt o najwyższej średniej rocznej temperaturze w kraju (ponad 8°C), a Kasprowy Wierch o najniższej (-0,8°C).

Badania Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim (badanie obszarów wiejskich)

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki
1. Skuteczność wydatkowania środków kierowanych na rozwój społeczno-gospodarczy
obszarów wiejskich
2. Zmiany społeczno demograficzne wsi małopolskiej – postępująca dezurbanizacja województwa,
3. Rola rolnictwa w gospodarce na obszarach wiejskich i w skali województwa,
4. Rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych na terenach wiejskich,
5. Zmiany w dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej,
6. Aktywność społeczna i ekonomiczna mieszkańców wsi

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki projekty unijne W województwie małopolskim zrealizowano łącznie 4839 projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 2834 spośród nich realizowanych było na terenach wiejskich. Oprócz tego na wieś trafiły środki w ramach PROW i dopłat bezpośrednich.

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki rolnictwo Bardzo stabilna jest liczba pracujących w sektorze rolniczym – w okresie 2004 – 2007 praktycznie nie uległa zmianie: na koniec 2007 wyniosła 183 235 osób, spadek do 2004 o 304 osoby. Produktywność rolnictwa, liczona liczbą osób pracujących w rolnictwie na 100 ha uŜytków rolnych, pogorszyła się – z 24,7 w 2004 roku do 25,6 w 2007.

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki demografia W województwie małopolskim obserwuje się dodatnie saldo strumienia migracji z miasta na wieś: prawdopodobnie następuje jednocześnie dezurbanizacja jak i postępująca aglomeryzacja. Wskaźnik urbanizacji w ciągu 5 lat zmniejszył się z 49,7% do 49,2%, Wieś jest demograficznie młodsza od miasta – na wsi mieszka 58,1% ludności w wieku przedprodukcyjnym, ale tylko 46,9% ludności w wieku poprodukcyjnym. Dysproporcja ta się pogłębia – liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła w miastach o 8,7%, na wsi o 2,6%. Procesy te są tylko częściowo wyhamowywane w sposób administracyjny (tworzenie nowych miast).

Badanie obszarów wiejskich – przesłanki podmioty gospodarcze Następuje stopniowa zmiana lokalizacji podmiotów gospodarczych z miast na wieś. W 2004 roku na wsi zarejestrowanych było 32,2% podmiotów gospodarczych (bez rolników indywidualnych), w roku 2008 juŜ 33,9%.

Badanie obszarów wiejskich – cel

Celem głównym badania jest ocena skuteczności i efektywności interwencji polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej, stosowanych w latach 2004-2008, na rozwój społeczny i gospodarczy na obszarach wiejskich w województwie małopolskim oraz tworzenie podstaw do ich trwałego i wielofunkcyjnego rozwoju. Przez rozwój społeczno-gospodarczy w rozumieniu niniejszego badania rozumie się zagadnienia związane z:

 •  dostępem do infrastruktury, w tym: urządzenia sieciowe, drogi, internet, telefon;
 • dostępem do instytucji zdrowia, kultury, edukacji;
 • dostępem do usług rynkowych: handel, naprawy, transport, usługi budowlane itp.;
 • poprawą konkurencyjności działalności rolniczej;
 • rozwojem okołorolniczej działalności gospodarczej (przetwórstwo rolno-spożywcze, świadczenie usług dla rolnictwa, itp.);
 •  rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich;
 • zwiększeniem podaży miejsc pracy na terenach wiejskich;
 • zwiększeniem zamożności mieszkańców obszarów wiejskich;
 •  ponadprzeciętnym wzrostem dynamiki dochodów gminy

Badanie obszarów wiejskich – zakres przedmiotowy

 1. Ilościowa i jakościowa analiza zmian w poziomie rozwoju obszarów wiejskich Województwa
  Małopolskiego w latach 2004-2008, w sferze społecznej, gospodarczej oraz infrastruktury
  warunkującej wielofunkcyjny rozwój tych obszarów;
 2. Ocena wpływu interwencji publicznych realizowanych w ramach polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich – w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz infrastrukturalnym. Ocena wpływu interwencji publicznych realizowanych w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich – w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz infrastrukturalnym.
 3. Analiza i ocena kierunków zmian w poziomie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja kluczowych czynników determinujących proces tych zmian
 4.  Ocena wpływu interwencji publicznych realizowanych w ramach polityki spójności oraz
  wspólnej polityki rolnej na wzrost integracji przestrzennej na obszarach wiejskich – w skali
  województwa.

Inne badania prowadzone przez MOPR związane z aktualizacją Strategii Rozwoju WM

Prognoza finansowa dla regionu w perspektywie 2010-2015

Prognoza budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, oparta na weryfikacji oraz aktualizacji dokumentu pn. „Ramy finansowe Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013” obejmować będzie:

 • zestawienie dochodów i wydatków województwa, w podziale na poszczególne lata,
 • ocenę bezpiecznego poziomu zadłużenia,
 • ocenę wpływu planowanych inwestycji na przyszłe dochody i wydatki województwa,
 • ocenę wpływu przyjętych założeń i przebiegu realizacji budŜetu województwa w latach
  2009–2013 na sytuację finansową województwa po roku 2013,
 • analizę wrażliwości otrzymanych wyników na zmiany wartości wybranych parametrów

Podstawowym wskaźnikiem, na którym oparta będzie ocena zdolności absorpcyjnej jednostek
samorządu terytorialnego będzie relacja wielkości środków niezbędnych dla
współfinansowania projektów wyczerpujących dostępną pulę środków budŜetowych
UE do wyliczonej z prognozy budŜetowej kwoty tzw. potencjału inwestycyjnego, czyli
środków, które jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego będą mogły
w analizowanym okresie przeznaczyć na inwestycje bez konieczności ograniczenia zakresu
wykonywanych zadań bieżących.


Andrzej Binda – Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim,  Jastarnia, 1-2 października 2009

Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na rozwój dzieci

Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na rozwój dzieci

plan pracy mgr, 60 stron

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ROZWÓJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1.1. Wiek przedszkolny- charakterystyka

1.2. Wpływ środowiska domowego na rozwój dzieci

1.2.1. Styl wychowania

1.2.2. Struktura rodziny

1.2.3. Rodzeństwo

1.3. Środowisko pozadomowe

1.3.1. Znaczenie środowiska placu zabaw

1.3.2. Przedszkole

1.4. Aktywność jako podstawa zmian rozwojowych

1.5. Klasyczne teorie zabaw

1.6. Prawidłowości rozwojowe w zabawach dzieci

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren i organizacja badań

2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. WPŁYW GIER I ZABAW DYDAKTYCZNYCH NA ROZWÓJ DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Analiza wyników badań

3.2. Wnioski i weryfikacja hipotez

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS

Wpływ amortyzacji na wynik finansowy firmy

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

WPŁYW AMORTYZACJI NA WYNIK FINANSOWY FIRMY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA AMORTYZACJI

1.1. Pojęcie amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym

1.2. Przedmiot amortyzacji

1.2.1. Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

1.2.2. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i podatkowym

1.3. Metody amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego

ROZDZIAŁ II. AMORTYZACJA I JEJ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY

2.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego

2.2. Wpływ amortyzacji na wynik finansowy

2.3. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych

2.4. Różnice między amortyzacją bilansową a podatkową

ROZDZIAŁ III. WPŁYW AMORTYZACJI NA WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA BAKALLAND S.A.

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A.

3.2. Stan środków trwałych w badanej firmie

3.3. Stan wartości niematerialnych i prawnych w badanej firmie

3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego Spółki i wpływ amortyzacji na ten wynik

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Temat:

Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa

1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw

1.3. Pojęcie i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział II. Ogólne zagadnienia finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.2. Pojęcie kapitału

2.3. Istota i rodzaje finansowania przedsiębiorstw

Rozdział III. Środki finansowe dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

3.1. Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

3.1.1. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych (samofinansowanie)

3.1.2. Emisja akcji

3.1.3. Venture capital i private equity

3.2. Długoterminowe źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw

3.2.1. Kredyt bankowy

3.2.2. Leasing

3.2.3. Franchising

3.2.4. Dotacje i subwencje

3.2.5. Środki z funduszy pomocowych

3.3. Krótkoterminowe źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw

3.3.1. Kredyty handlowe (kupieckie)

3.3.2. Zobowiązania odnawialne

3.3.3. Pożyczki z sektora pozabankowego

3.3.4. Factoring

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel