Archiwum miesiąca: sierpień 2021

Zobowiązania publicznoprawne

Wstęp

Rozdział I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków

 1. Rozrachunki w ujęciu podmiotowym
 2. Klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych

2.1. Rozrachunki z pracownikami

2.2. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

2.4. Pozostałe rozrachunki

 1. Specyficzne kategorie i zobowiązań
 2. Należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym

Rozdział II.
Zasady ewidencji rozrachunków

 1. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

1.1. Ubezpieczenie emerytalne

1.2. Ubezpieczenie zdrowotne

1.3. Pozostałe

 1. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Rozdział III.
Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych z  tytułu zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

 1. Historia powstania i prezentacja działalności
 2. Wyniki finansowe
 3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

3.1. Ewidencja rozrachunków związanych z zatrudnieniem

3.2. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami

 1. Ewidencja rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Unia gospodarczo-walutowa z perspektywy 10 lat

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

(praca na 90-100 stron)

TEMAT

UNIA GOSPODARCZO – WALUTOWA Z PERSPEKTYWY 10 LAT

 Wstęp

 Rozdział I. Historyczna perspektywa integracji gospodarczej i walutowej

1.1. Integracja walutowa przed 1970 r.

1.2. Unia Gospodarcza i Walutowa według Planu Wernera

1.3. Utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego

1.3.1. Przyczyny utworzenia ESW

1.3.2. Etapy w funkcjonowaniu ESW

1.3.3. ESW jako podstawa unii walutowej

Rozdział II. Euro jako waluta Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich

2.1. Euro jako jedna z trzech głównych walut międzynarodowych

2.2. Podstawy prawne wprowadzenia euro

2.3. Funkcje euro i zakres jego stosowania

2.4. Przyszła pozycja euro na świecie

2.5. Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce

Rozdział III. Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro

3.1. Podstawy prawne powołania i organizacji ESBC

3.2. Polityka pieniężna ESBC

3.3. Sytuacja prawna narodowych banków centralnych przed wejściem i po wejściu do ESBC

3.4. Europejski Bank Centralny jako element składowy ESBC

3.5 Zadania i kompetencje EBC

Rozdział IV. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w obecnym kryzysie gospodarczym

4.1. Charakterystyka współczesnego kryzysu gospodarczego

4.2. Kryzys gospodarczy a sytuacja finansowa w państwach członkowskich UE

4.3. Polityka pieniężna EBC po 2007 roku

4.4. Dezinflacja w strefie euro w 2009 roku

4.5. Perspektywy strategii monetarnej EBC

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Porównanie lokaty bankowej i funduszu inwestycyjnego dla osób fizycznych

TEMAT

LOKATA BANKOWA A FUNDUSZ INWESTYCYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy

1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego

1.2. Wartość pieniądza w czasie

1.3. Istota oszczędzania i inwestowania

Rozdział II. Lokaty bankowe

2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych

2.2. Pojęcie lokaty

2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne

3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego

3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

3.3. Polityka inwestycyjna funduszu

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w Banku X

4.1. Ogólna charakterystyka banku

4.2. Lokaty w Banku X

4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku X

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE

Wstęp

Rozdział I. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej

1.1. Polityka rynku pracy we Wspólnotach Europejskich

1.2. Polityka rynku pracy w Polsce

1.3. Aktywne programy polityki rynku pracy w Polsce i w krajach UE

1.4. Miejsce oraz kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości

Rozdział II. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej

2.1. Fundamenty prawne swobody przepływu pracowników

2.2. Dostęp do zatrudnienia

2.3. Równość traktowania pracowników

2.4. Zatrudnienie w publicznej administracji

Rozdział III. Równe traktowanie pracowników

3.1. Geneza ochrony przed dyskryminacją pracowników

3.2. Istota równego traktowania i dyskryminacji pracowników

3.3. Ochrona przed dyskryminacją pracowników

3.4. Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników

Rozdział IV. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej

4.1. Prawo do dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn

4.2. Zakres równego traktowania kobiet i mężczyzn

4.3. Ochrona wieku przedemerytalnego kobiet i mężczyzn

4.4. Prawo do wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks