Archiwum miesiąca: czerwiec 2021

Diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa używając zaawansowanych narzędzi analizy wrażliwości

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

DIAGNOZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY UŻYCIU ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DIAGNOZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.1. Definicja przedsiębiorstwa

1.2. Istota kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1.3. Pojęcie, znaczenie i przedmiot analiz ekonomiczno-finansowych

1.4. Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej

ROZDZIAŁ II. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

2.1. Pojęcie rachunkowości zarządczej i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2.2. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna

2.3. Pojęcie i klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania

2.4. Rachunek kosztów zmiennych

ROZDZIAŁ III. ISTOTA ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

3.1. Próg rentowności i jego przydatność w zarządzaniu przedsiębiorstwem

3.2. Próg rentowności w produkcji jedno- i wieloasortymentowej

3.3. Analiza wrażliwości w progu rentowności

3.4. Dźwignia operacyjna

ROZDZIAŁ IV. OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA X NA PODSTAWIE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI

4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

4.2. Analiza kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4.3. Analiza progu rentowności

4.4. Zarządzanie w dobie kryzysu

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

prezentacja

Wpływ zabaw dydaktycznych na rozwój umysłowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WIEKU WCZESNOSZKOLNEGO

1.1. Podstawowe czynniki rozwoju

1.2. Zmiany rozwojowe w wieku wczesnoszkolnym

1.3. Zmiany w sferze emocjonalnej

1.4. Wyznaczniki powodzenia w uczeniu się w szkole

1.5. Ryzyko niepowodzeń szkolnych

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I ZNACZENIE ZABAW DYDAKTYCZNYCH

2.1. Aktywność jako główny wyznacznik rozwoju

2.2. Poglądy na temat zabawy

2.3. Ogólna charakterystyka zabawy

2.4. Prawidłowości rozwojowe w zabawach dzieci

2.5. Aktywność twórcza dziecka

ROZDZIAŁ III. WPŁYW ZABAW DYDAKTYCZNYCH NA ROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA

3.1. Znaczenie zabawy „na niby”

3.2. Gra z regułami

3.3. Zabawy oparte na fabule baśni i bajek

3.4. Zabawy stymulujące percepcję i ekspresję plastyczną dzieci

3.5. Znaczenie zabawy na niby

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wycena wartości przedsiębiorstw

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ – praca czysto teoretyczna

Wstęp

 Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny

1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa

1.2. Przedsiębiorstwo jako system

1.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa

1.4. Podział przedsiębiorstw

1.5. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Rozdział II. Wartość majątku przedsiębiorstwa

2.1. Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa

2.2. Wartość jako kategoria ekonomiczna a przedsiębiorstwo

2.3. Wartość w strukturze celów przedsiębiorstwa

2.4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej

2.5. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości

Rozdział III. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa

3.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa

3.2. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

3.3. Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

3.4. Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa

3.5. Procedura wyceny przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Metody wyceny przedsiębiorstw

4.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa

4.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa

4.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa

4.4. Istota i rodzaje metod porównawczych (rynkowych)

4.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Kreowanie i wpieranie przedsiębiorczości na terenie miasta Bolesławiec

Wstęp

 Rozdział I.
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji  gospodarki światowej

1.1. Wyodrębnienie małej i średniej przedsiębiorczości z klasyfikacji podmiotów gospodarczych

1.2. Klasyfikacja kompetencji małych i średnich przedsiębiorców

1.2.1. Kompetencje operacyjne

1.2.2. Determinanty kompetencji

1.2.3. Elementy kompetencji

1.3. Teorie internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw

1.3.1. Modele etapowe

1.3.2. Modele oparte na zasobach

1.3.3. Modele oparte na intencjach

1.4. Zasobowo – sektorowy model internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział II.
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

2.1. Statystyka małych i średnich przedsiębiorstw

2.2. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

2.2.1. Mentalność kredytowa

2.2.2. Inwestowanie

2.2.2. Samofinansowanie działalności

2.3. Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw

2.4. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 Rozdział III.
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy regionalnej przedsiębiorczości

3.1. Zarządzanie przez przedsiębiorczość małymi i średnimi przedsiębiorstwami

3.2. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

3.3. Potrzeby szkoleniowe w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie

3.4. Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie

3.5. Formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział IV.
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców na terenie miasta Bolesławiec

4.1. Historia i położenie miasta

4.2. Gospodarka i finanse miasta

4.2.1. Budżet i majątek miasta

4.2.2. Strategia rozwoju

4.3. Analiza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw

4.4. Lokalne formy wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości

4.5. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości a rozwój miasta

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wpływ funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa na sytuacje panującą w rodzinie

Plan pracy licencjackiej

Wpływ funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa na sytuacje panującą w rodzinie[1]

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie Zespołu Downa

1.1. Zespół Downa – ujęcie teoretyczne

1.2. Problemy funkcjonowania rodzin z Zespołem Downa

1.3. Funkcjonowanie dzieci z Zespołem Downa w przestrzeni społecznej

1.4. Najnowsze wyniki badań nad Zespołem Downa

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy, hipotezy badawcze

2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

2.4. Przebieg i organizacja badań

Rozdział III. Diagnoza systemu rodzinnego dzieci z Zespołem Downa – wyniki badań własnych

3.1. Wyniki badań własnych

3.2. Status społeczno-bytowy rodzin dzieci z Zespołem Downa

3.3. Obraz osobowości rodziców (wybrane aspekty)

3.4. Orientacje aksjologiczne rodziców

3.5. Relacje interpersonalne w rodzinie

3.6. Uogólniające interpretacje i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

[1] Times New Roman, wielkość 12, 1,5 interlinia, margines lewy – 3,5cm , pozostałe – 2,5.

Ankieta na min 20 pytań.