Miesięczne archiwum: Maj 2021

Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników. Doświadczenia FM Logistic w Mszczonowie

Plan pracy licencjackiej

Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników.
Doświadczenia FM Logistic w Mszczonowie

Wstęp

Rozdział I. Motywacja i motywowanie pracowników – zagadnienia wstępne

1.1. Istota motywowania

1.2. Teorie motywacji a potrzeby pracowników

1.3. Modele motywowania

1.4. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Rozdział II. Kariery pracownicze a degradacja pracowników – reorganizacja zatrudnienia

2.1. Istota karier pracowniczych

2.1.1. Zarządzanie karierami pracowniczymi

2.1.2. Realizacja karier przez pracowników

2.2. Zwalnianie pracowników

2.2.1. Proces i etapy zwalniania pracowników

2.2.2. Skutki zwalniania pracowników

Rozdział III. Restrukturyzacja zatrudnienia a motywowanie pracowników w FM Logistic w Mszczonowie

3.1. Metodologia badań własnych[1]

3.2. Charakterystyka i przedmiot działalności FM Logistic w Mszczonowie

3.3. Kariery pracownicze a degradacja pracowników – wyniki badań własnych

3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków

Do napisania pracy będą potrzebne szczegółowe dane odnośnie FM Logistic w Mszczonowie. Trzeba ustalić czy mają tam miejsca masowe zwolnienia, awanse, czy przeniesienia.


[1] Sondaż diagnostyczny: ankieta lub wywiad;

Zachowania przestępcze jako konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych. Doświadczenia uczestników Chrześcijańskiego Ośrodka „Teen Challenge” w Łękini

Plan pracy mgr

Wstęp

Rozdział I. ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE – ISTOTA POJĘCIA

1.1. Pojecie przestępstwa w prawie karnym

1.2. Agresja wśród dzieci i młodzieży jako Źródło zachowań przestępczych

1.2.1. Agresja jako zachowanie wyuczone

1.2.2. Agresja jako efekt poczucia wykluczenia społecznego

1.2.3. Agresja jako skutek zażywania substancji psychoaktywnych

Rozdział II. KONSEKWENCJE ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW

2.1. Zażywanie narkotyków – charakterystyka i skala zjawiska

2.2. Zmiany osobowości, postaw i zachowań w poszczególnych fazach procesu uzależnienia

2.3. Uzależniony jako sprawca lub ofiara przemocy – identyfikacja problemu

2.4. Przestępczość jako skutek zażywania narkotyków

Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy, hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze[1]

3.4. Teren badań[2] i charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział IV. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Wyniki badań

4.2. Wskazania do wyników badań

4.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków

[1] Wywiad z opiekunami i wychowawcami Chrześcijańskiego Ośrodka „Teen Challenge” w Łękini

[2] Chrześcijański Ośrodek „Teen Challenge” w Łękini – charakterystyka, opis ośrodka

Znaczenie zarządzania zapasami wolnorotującymi i gospodarką magazynową na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Wstęp

Rozdział I. Znaczenie zapasów

 • Zapasy w gospodarce i w przedsiębiorstwie
 • Przyczyny powstawania zapasów
  • Zapasy w zaopatrzeniu
  • Zapasy w dystrybucji
  • Zapasy wolnorotujące
 • Funkcjonalny podział zapasów

1.4. Znaczenie zapasów w innych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa

Rozdział II. Koszty zapasów

2.1. Istota kosztów utrzymania zapasów

2.2. Obliczanie kosztów utrzymania zapasów

2.3. Koszty utrzymania zapasów w drodze

2.4. Szacunkowe koszty wyczerpania zapasów

Rozdział III.
Zarządzanie gospodarką magazynową

3.1. Podstawowe decyzje dotyczące zarządzania zapasami

3.2. Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie

3.3. Metoda stałej wielkości zamówienia przy nieokreślonym popycie

3.4. Zorientowanie na czas dostawy i Koncepcje logistyki uzupełniania zapasów

Rozdział IV. Zarządzanie gospodarka magazynową

4.1. Istota i znaczenie magazynowania

4.1.1. Rola i znaczenie magazynu w systemie logistycznym

4.2. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania

4.3. Podstawowe czynności wykonywane w magazynie

4.4. Rozplanowanie i projektowanie magazynu

Rozdział V. Decyzje dotyczące gospodarowania zapasami wolnorotująymi i gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

5.1. Charakterystyka przedsiębiorstw

5.2. System  logistyczny przedsiębiorstwa

5.2.1. Zarządzanie zapasami wolnorotującymi

5.2.2. Zarządzanie magazynem

5.3. Analiza trafności i efektywności zarządzania zapasami i magazynem

5.4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wybrane style radzenia sobie ze stresem u pracowników biur podróży

Wstęp

Rozdział I. Wybrane podmioty przemysłu turystycznego

1.1. Agencje turystyczne

1.2. Touroperatorzy

1.3. Organizatorzy wycieczek autokarowych

1.4. Agencje obsługujące wyjazdy motywacyjne, organizatorzy konferencji

1.5. Pracownicy polskich biur podróży

Rozdział II. Stres jako czynnik towarzyszący ludzkiej pracy

2.1. Pojęcie stresu

2.2. Przyczyny stresu

2.3. Koncepcje stresu

2.4. Stres w pracy

2.5. Radzenie sobie ze stresem

2.5.1. Radzenie sobie e stresem według Parkera i Lengera

2.5.2. Radzenie sobie ze stresem w biurach turystycznych

Rozdział III. Style radzenia sobie ze stresem wśród pracowników biur podróży

3.1. Specyfika zespołu pracowniczego biura podróży

3.1.1. Struktury zorganizowanego personelu

3.1.2. Zachowania w sytuacjach konfliktowych

3.2. Sposoby radzenia sobie ze stresem

3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu Bug

Plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Polityka integracyjna i regionalna Unii Europejskiej

1.1. Krótka charakterystyka Unii Europejskiej

1.2. Polityka regionalna Unii Europejskiej

1.2.1. Teorie, strategie oraz metody polityki regionalnej

1.2.2. Cele oraz etapy polityki regionalnej Unii Europejskiej

1.2.3. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej

1.2.4. Finansowanie polityki regionalnej w Polsce

Rozdział II. Rozwój gospodarki a współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej

2.1. Globalizacja gospodarki – koszty i korzyści

2.2. Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna

2.2.1. Czynniki egzogeniczne

2.2.2. Czynniki endogeniczne

2.3. Czynniki konkurencyjności regionów

Rozdział III. Współpraca transgraniczna. Doświadczenia Euroregionu Bug

3.1. Geneza powstania Euroregionu Bug

3.2. Strategia rozwoju Euroregionu Bug

3.3. Gospodarka Euroregionu Bug

3.4. Przemiany demograficzno-osadnicze Euroregionu Bug

3.5. Współpraca samorządowa miedzy państwami należącymi do Euroregionu Bug

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

1.1. Pojęcie i typologia bezpieczeństwa

1.2. Czynniki warunkujące wzrost znaczenia bezpieczeństwa państw

1.3. Koncepcja bezpieczeństwa NATO

1.4. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

1.5. Mechanizm bezpieczeństwa Wspólnoty Niepodległych Państw

ROZDZIAŁ II. AKTUALNE WYZWANIA DLA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

2.1. Transformacja ładu politycznego w Europie

2.2. Dysproporcje ekonomiczne między państwami

2.3. Migracje międzynarodowe

2.4. Unia Europejska jako „producent” i „konsument” bezpieczeństwa

2.5. Umacnianie bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

3.1. Terroryzm międzynarodowy

3.2. Zagrożenia militarne

3.3. Przestępczość zorganizowana

3.4. Zagrożenia naturalne i ekologiczne

3.5. Niestabilność polityczna i gospodarcza

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Współczesna rola religii w życiu człowieka na podstawie opinii studentów

Plan pracy licencjackiej

Współczesna rola religii w życiu człowieka na podstawie opinii studentów

Wstęp

Rozdział I. Religia, religijność – istota i zakres znaczeniowy pojęć

1.1. Socjologiczna interpretacja religii – definicje religii

1.2. Religia a wiara

1.2.1. Typy wiary

1.2.2. Kulty i autorytety religijne

1.3. Religijność – charakterystyka pojęcia

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy, hipotezy badawcze

2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

2.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III. Rola religii w życiu studentów w świetle badań własnych

3.1. Wyniki badań

3.2. Wskazania do wyników badań

3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z prawem wspólnotowym

 Wstęp

Rozdział I. Prawo celne w systemie prawa

 1. Zasady i funkcje prawa celnego
 2. Związki prawa celnego z prawem podatkowym
 3. Pojęcie i rodzaje ceł
 4. Procedury i zwolnienia

Rozdział II. Ewolucja polskiego prawa celnego

 1. Prawo celne w okresie I Rzeczpospolitej
 2. Prawo celne w II Rzeczpospolitej]
 3. Prawo celne w latach 1945-1997

3.1. Prawo celne z 1961 roku

3.2. Prawo celne z 1975 roku

3.3. Prawo celne z 1989 roku

 1. Aktualne regulacje w polskim prawie celnym

Rozdział III. Zarys wspólnotowego prawa celnego

 1. Prawo Unii Europejskiej
 2. System finansowy Unii Europejskiej
 3. Strefa wolnego handlu i wolności rynku wewnętrznego
 4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

Rozdział IV. Etapy harmonizacji polskiego ustawodawstwa celnego z prawem wspólnotowym

 1. Przesłanki i założenia harmonizacji prawa celnego

2 Wstępna realizacja Układu Europejskiego w sferze celnej

 1. Realizacja zadań Białej Księgi
 2. Strategia działania Polskiej Administracji Celnej
 3. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wpływ zjednoczenia Niemiec na przyspieszenie procesów integracyjnych Europy

Wstęp

Rozdział I. Początki idei zjednoczeniowej dzisiejszej Unii Europejskiej

1.1. Stymulatory integracji po II wojnie światowej

1.2. Idea wspólnoty na przełomie lat 40. i 50. XX w

1.3. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych

1.3.1. Wspólnota polityczna

1.3.2. Unia trzech filarów

Rozdział II. Proces zjednoczenia Niemiec – implikacje dla Polski i państw Unii Europejskiej

2.1. Europejski proces integracyjny a zjednoczenie Niemiec

2.2. Środki finansowe Unii Europejskiej dla Niemiec Wschodnich

2.3. Wybrane wnioski dla Polski

2.4. Współpraca gospodarcza Niemiec z krajami wschodniego rozszerzenia UE

Rozdział III. Czynniki determinujące obecną pozycję Niemiec w Unii Europejskiej

3.1. Okoliczności historyczno-polityczne

3.2. Założenia i ewolucja polityki europejskiej Niemiec

3.3. Determinanty instytucjonalne i socjologiczno-kulturowe

3.4. Czynniki ekonomiczne

3.5. Miejsce Niemiec w instytucjach UE

3.6. Niemcy a obecne procesy integracyjne – podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks