Miesięczne archiwum: kwiecień 2021

Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ

1.1. Ogólna istota rachunkowości

1.2. Dokumentacja rachunkowości

1.3. Pojęcie rachunkowości budżetowej

1.4. Zastosowanie klasyfikacji budżetowej

1.5. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej

ROZDZIAŁ II.
ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

2.1. Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych

2.2. Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe

2.3. Ewidencja dochodów i wydatków

2.4. Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej

2.5. Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

ROZDZIAŁ III.
SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA PRZYKŁADZIE URZĘDU GMINY

3.1. Ogólna charakterystyka gminy X

3.2. Organizacja działania samorządu gminy X

3.3. Organizacja rachunkowości gminy X

3.4. Sprawozdawczość budżetowa gminy X

3.5. Analiza dochodów i wydatków gminy X

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Sposób rozliczania podatku dochodowego – jego wpływ na wynik finansowy małego przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I.
Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej w Polsce

 1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej
 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 3. Klasyfikacja przedsiębiorstw
 4. Definicja małego przedsiębiorcy

Rozdział II.
Klasyfikacja podatków obciążających  wyniki finansowe małego przedsiębiorstwa

 1. Charakterystyka podatku
 2. Klasyfikacja podatków
 3. Opodatkowanie dochodu małego przedsiębiorcy

3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Formy opodatkowania

4.1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

4.3. Karta podatkowa

Rozdział III.
Wpływ wyboru formy opodatkowania na wynik finansowy małego przedsiębiorcy

 1. Elementy wpływające na formy opodatkowania
 2. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
 3. Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 4. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w kraju na przykładzie PKO BP SA

Wstęp

Rozdział I. Rozwój rynku nieruchomości i zasady jego funkcjonowania

 1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku
 2. Podmioty rynku nieruchomości
 3. Podaż i popyt na rynku nieruchomości
 4. Szanse i bariery rozwoju rynku nieruchomości

Rozdział II. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych jako istotny element zwiększający ryzyko

 1. Złożoność i powiązania rynku nieruchomości
 2. Znaczenie ekonomiczne

2.1. Wpływ poprzez stopę procentową na koniunkturę

2.2. Wpływ poprzez ceny nieruchomości na majątek gospodarstw domowych
i  skłonność do konsumpcji

2.3. Wyciąganie kapitału z nieruchomości

2.4. Wpływ poprzez stopę procentową na koszt kredytu i jego dostępności dla gospodarstw domowych

 1. Znaczenie społeczne
 2. Indywidualizm rozwiązań rynkowych

Rozdział III. Klimat inwestycyjny rynku nieruchomości w 2007 r.

 1. Przyrost kredytów mieszkaniowych
 2. Dostępność mieszkań
 3. Dostępność kredytu
 4. Ocena wdrożenia nowych przepisów regulacyjnych

Rozdział IV. Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rozwój oferty kredytów mieszkaniowych PKO BP SA w latach 2017 – 2019

 1. Charakterystyka działalności PKO BP SA
 2. Prezentacja oferty kredytów mieszkaniowych
 3. Udział kredytów mieszkaniowych w strukturze udzielonych kredytów

3.1. Struktura

3.2. Dynamika

 1. Uwarunkowania makroekonomiczne działalności kredytowej w sferze kredytów mieszkaniowych

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Specyfika aktywów i pasywów w banku komercyjnym

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

SPECYFIKA AKTYWÓW I PASYWÓW W BANKU KOMERCYJNYM

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. FUNKCJONOWANIE BANKU KOMERCYJNEGO W POLSCE

1.1. Pojęcie banku i istota systemu bankowego

1.2. Miejsce banku komercyjnego na tle systemu bankowego

1.3. Regulacje prawne działalności banków komercyjnych

1.4. Istota działalności banków komercyjnych

1.5. Charakterystyka organów banku komercyjnego

ROZDZIAŁ II. BILANS JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU

2.1. Pojęcie bilansu

2.2. Struktura bilansu

2.2.1. Charakterystyka aktywów bilansu

2.2.2. Charakterystyka pasywów bilansu

2.3. Analiza wstępna bilansu

2.3.1. Analiza struktury

2.3.2. Analiza dynamiki

2.4. Analiza płynności finansowej na podstawie danych pochodzących z bilansu

ROZDZIAŁ III. ANALIZA PORÓWNAWCZA BANKU X I BANKU Y NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ BILANSU ZA LATA 2017-2019

3.1. Ogólna charakterystyka banków

3.1.1. Charakterystyka banku X

3.1.2. Charakterystyka banku Y

3.2. Analiza wstępna bilansów banków

3.2.1. Analiza wstępna bilansu banku X

3.2.2. Analiza wstępna banku Y

3.3. Analiza płynności finansowej banków

3.3.1. Analiza płynności finansowej banku X

3.3.2. Analiza płynności finansowej banku Y

3.4. Analiza porównawcza banku X i banku Y pod względem kondycji finansowej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

Sposoby i metody motywowania pracowników do pracy

Plan pracy licencjackiej 50 str.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

1.1. Motywacja- zakres pojęciowy

1.2. Modele motywowania

1.3. Czynniki wpływające na system motywowania

1.4. Motywowanie jako funkcja zarządzania

ROZDZIAŁ II. METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

2.1. Motywowanie za pomocą płac

2.1.1. Pojęcie i funkcje płacy

2.1.2. Tworzenie systemu płac

2.1.3. Formy płac

2.2. Motywowanie pozapłacowe

2.2.1. Elementy pozapłacowego motywowania

2.2.2. Szkolenie i rozwój

2.2.3. Satysfakcja pracowników

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACYJNE INSTRUMENTY POBUDZANIA MOTYWACJI

3.1. Cele i zadania organizacji

3.2. Potrzeby i oczekiwania pracowników

3.3. Kultura organizacyjna

3.4. Typologia bodźców

3.5. Świadczenia rzeczowe

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Spadek, darowizna, zasiedzenie nieruchomości w kontekście ustawy o podatku od spadków i darowizn

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT:

SPADEK, DAROWIZNA, ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

(praca na 60-80 stron)

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA

1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomości

1.2. Definicja i cechy podatku

1.3. Podatki i opłaty od nieruchomości

ROZDZIAŁ II. ISTOTA OPODATKOWANIA PODATKIEM OD SPADKÓW I DAROWIZN

2.1. Podstawa prawna podatku od spadków i darowizn

2.2. Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

2.3. Wyłączenia, zwolnienia, kwoty wolne i ulgi w zakresie podatku od spadków i darowizn

ROZDZIAŁ III. TYTUŁY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

3.1. Nabycie nieruchomości tytułem spadku

3.2. Nabycie nieruchomości tytułem darowizny i polecenia darczyńcy

3.3. Nabycie nieruchomości tytułem zasiedzenia

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Organizacja kontroli i zarządzania jakością produkcji żywności

Wstęp

Rozdział I.
Wprowadzenie: zarządzanie jakością żywności

1.1. Jakość i osiąganie zysku

1.2. Podejście technologiczno-menedżerskie

1.3. Łańcuch żywnościowy

1.4. Badania nad zarządzaniem jakością żywności

Rozdział II
Jakość żywności

2.1. Definicje i pojęcia jakości

2.2. Cechy jakościowe żywności

2.2.1.Wewnętrzne cechy jakościowe

2.2.2. Zewnętrzne cechy jakościowe

2.3. Wymagania prawne dotyczące jakości produktów rolno-spożywczych

2.4. Zarządzanie jakością

Rozdział III.
Czynniki oddziałujące na cechy fizyczne produktu w łańcuchu rolno-spożywczym

3.1. Warunki produkcji zwierzęcej

3.2. Transport zwierząt i warunki uboju

3.3. Warunki uprawy i zbioru produktów roślinnych

3.4. Warunki przetwarzania żywności

3.5. Warunki przechowywania i dystrybucji

Rozdział IV.
Proces kontroli jakości w produkcji rolno-spożywczej w przedsiębiorstwie V

4.1. Metody i techniki pomiarów stosowane w kontroli jakości

4.1.1. Pobieranie prób do badań

4.1.2. Kontrola statystyczna procesu

4.1.3. Analizy jakości i pomiary

4.2. Kontrola jakości i osiągnięcia przedsiębiorstwa

4.2.1. Kontrola dostawy

4.2.2. Kontrola produkcji

4.2.3. Kontrola dystrybucji

4.3. Zarządzanie procesem kontroli

4.4. Kontrola jakości w przemyśle żywnościowym

Zakończenie
Bibliografia
Spisa tabel i rysunków

Reklama polityczna na przykładzie wyborów prezydenckich i parlamentarnych w latach 2019-2020

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Reklama jako instrument komunikowania rynkowego

1.1. Rys historyczny reklamy

1.2. Definicje reklamy

1.3. Cele reklamy jako instrumentu komunikowania rynkowego

1.4. Podstawowe funkcje komunikatu reklamowego

1.5. Reklama jako element marketingu politycznego

Rozdział II. Techniki promocji i reklamy politycznej

2.1. Rodzaje reklam politycznych

2.1.1. Reklama wizualna. Kozłowska, Reklama s

2.1.2. Reklama telewizyjna

2.1.3. Reklama radiowa

2.1.4. Reklama interaktywna

2.2. Marketing bezpośredni w promowaniu oferty politycznej

2.3. Promocja sprzedaży na rynku wyborczym

2.4. Public relations w procesie komunikowania politycznego

2.5. Sprzedaż osobista jako najskuteczniejsza technika promocji

Rozdział III. Reklama polityczna na przykładzie wyborów prezydenckich i  parlamentarnych w latach 2019-2020

3.1. Kampanie premodernizacyjne

3.2. Kampanie modernizacyjne

3.3. Kampanie postmodernizacyjne

3.4. Kampanie wyborcze

3.5. Perspektywy wyborcze na podstawie badań ankietowych

3.5.1. Metodologia badań własnych

3.5.2. Wyniki ankiety

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Ocena sytuacji majątkowo finansowej na podstawie analizy bilansu

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ NA PODSTAWIE BILANSU

Wstęp

Rozdział I. Bilans jako element sprawozdania finansowego

1.1. Pojęcie i znaczenie sprawozdań finansowych

1.2. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

1.3. Struktura i treść sprawozdania finansowego

1.4. Pojęcie i znaczenie bilansu jako podstawowego sprawozdania finansowego

Rozdział II. Struktura bilansu

2.1. Układ i treść bilansu

2.2. Aktywa

2.2.1. Aktywa trwałe

2.2.2. Aktywa obrotowe

2.3. Pasywa

2.3.1. Kapitał własny

2.3.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rozdział III. Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji majątkowo-finansowej

3.1. Istota i rodzaje analizy bilansu

3.2. Analiza wstępna sytuacji majątkowej

3.3. Analiza wstępna sytuacji kapitałowej

3.4. Analiza sytuacji finansowej na podstawie wskaźników

Rozdział IV. Ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa X na podstawie bilansu

4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X

4.2. Analiza wstępna aktywów bilansu

4.3. Analiza wstępna pasywów bilansu

4.4. Analiza wskaźnikowa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów