Archiwum miesiąca: grudzień 2020

Wyznaczanie minimalnej liczby autobusów

Wstęp

  1. System eksploatacji autobusów
  2. Model symulacyjny systemu eksploatacji autobusów

2.1. Założenia do modelu symulacyjnego

2.2. Metoda symulacji przebywania autobusu w wyodrębnionych stanach

eksploatacyjnych

  1. Wyznaczanie minimalnej liczby autobusów

3.1. Metoda I

3.2. Metoda II

  1. Wyniki symulacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków


Autobusy jak każde urządzenia mogą w sposób losowy ulegać uszkodzeniom. Utrata zdatności nie jest zdeterminowana, mamy więc do czynienia z procesem losowym. Parametrem deterministycznym obok prawdopodobieństwa uszkodzenia autobusu jest resurs pojazdu oraz zapotrzebowanie na autobusy. Resurs rozumiany jest jako wartość pracy przewozowej (liczonej w przejechanych km) autobusu po wykonaniu, której kierowany jest on na przegląd stanu technicznego.

Utraty zdatności autobusów, okresowe przeglądy stanu technicznego wynikające z wartości resursów oraz konieczność zachowania ciągłości zaspokojenia zapotrzebowania powodują, że decydenci w przedsiębiorstwie stoją przed problemem określenia minimalnej liczby eksploatowanego taboru, aby móc na zadawalającym poziomie zaspokaja zapotrzebowanie komunikacyjne. Dla określenia racjonalnej, wymaganej liczby taboru wprowadza się współczynnik istotności zachowania ciągłości realizacji prac przewozowych, który dopuszcza wystąpienie utraty ciągłości realizacji prac przewozowych.

Minimalna liczba eksploatowanych autobusów jest ważnym czynnikiem określającym konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Większa ich liczba w stosunku do wymagań stawianych, o których wspomniano wyżej powoduje, iż przedsiębiorstwo ponosi nadmiarowe koszty. Wyznaczanie minimalnej liczby autobusów zawiera, zatem czynnik ekonomiczny, który został uwzględniony w jednej z metod rozwiązania problemu.

 

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

Plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw

1.1. Rozwój koncepcji logistyki

1.2. Łańcuchy i sieci dostaw

1.3. Strategiczne zarządzanie procesami przepływu dóbr

1.4. Systemowe ujęcie logistyki jako wyraz tendencji integracyjnych w procesach przepływu dóbr

Rozdział II. Istota centrów logistycznych

2.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych

2.2. Definicja centrum logistycznego i jego charaktery styka.

2.3. Rola i zadania centrów logistycznych

2.4. Funkcje centrów logistycznych

2.5. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych

Rozdział III. Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

3.1. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych

3.2. Modele inicjacji centrów logistycznych

3.3. Modele realizacyjne

3.3.1. Włoski model realizacji inwestycji

3.3.2. Niemiecki model realizacji inwestycji

3.3.3. Polski model realizacji inwestycji

3.3.4. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

Podatek od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów prawa

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

Podatek od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów prawa

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa podatkowego

1.1. Pojęcie podatku i funkcje podatku

1.2. Elementy konstrukcji podatku

1.3. Konstrukcyjne regulacje podatkowe i rola orzecznictwa

1.4. Klasyfikacja podatków

Rozdział II. Ogólne regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług

2.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług

2.2. Podmiot podatku od towarów i usług

2.3. Przedmiot podatku od towarów i usług

2.4. Stawki podatku od towarów i usług

Rozdział III. Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnej dostawy i świadczenia usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów

3.1. Pojęcie dostawy towarów, świadczenia usług, importu i eksportu towarów w ustawie o podatku od towarów i usług

3.2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie odpłatnej dostawy i świadczeniu usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów

3.3. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie odpłatnej dostawy i świadczeniu usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów

Rozdział IV. Opodatkowanie podatkiem VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego dostawy i nabyciu towarów

4.1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ustawie o podatku od towarów i usług

4.2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie i nabyciu towarów

4.3. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie i nabyciu towarów

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel