Archiwum miesiąca: październik 2020

Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

(na 100 stron)

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA JAKO BAZA INFORMACYJNA CONTROLLINGU

1.1. Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej

1.2. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

1.3. Powiązania między rachunkowością zarządczą, rachunkowością finansową, a controllingiem

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CONTROLLINGU

2.1. Istota i zakres controllingu

2.2. Zadania i funkcje controllingu

2.3. Klasyfikacja controllingu

ROZDZIAŁ III. PROCES PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3.1. Istota projektowania controllingu

3.2. Przebieg wdrażania controllingu

3.2. Korzyści, koszty i bariery związane z wdrażaniem controllingu

ROZDZIAŁ IV. PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO X

4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X

4.2. Historia przedsiębiorstwa X

4.3. Profil działalności Spółki

ROZDZIAŁ V. WDROŻENIE CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM X

5.1. Powstanie idei wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie X

5.2. Wdrożenie systemu budżetowania na zasadach controllingu w przedsiębiorstwie X

5.3. Działalność ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie X

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Reklama jako instrument kształtowania zachowań konsumenckich

Wstęp

I Reklama jako instrument marketingu
1.1. Istota reklamy
1.2. Reklama a promocja
1.3. Tworzenie reklamy
1.4. Formy i rodzaje reklamy

II Zachowania konsumenta
2.1. Istota zachowania konsumenta
2.2. Modele zachowania konsumentów
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacja modelów zachowań konsument
2.2.2. Model zachowania konsumenta Nicosii
2.2.3. Model zachowania konsumenta Howarda-Shetha
2.2.4. Decyzyjny model zachowania konsumenta Rosaniego
2.2.5. Model zachowania konsumenta EBK
2.3. Uwarunkowania zachowań konsumentów
2.3.1. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów
2.3.2. Psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich
2.4. Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumentów
2.5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów

III Wpływ reklamy na postępowanie konsumentów
3.1. Hierarchia efektów
3.2. Proces oddziaływania reklamy i uwarunkowania
3.3. Psychologia reklamy
3.4. Współczesne reklamy

Podsumowanie
Bibliografia