Archiwum miesiąca: wrzesień 2020

Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego

Typ: Praca licencjacka
Kierunek: Analiza Finansowa
Specjalność: Administracja i zarządzanie

Niniejsza praca ma na celu prezentację wybranych metod oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa dla potrzeb jego zarządzania oraz bankowej analizy zdolności kredytowej. Dla potrzeb niniejszej prezentacji autor omówił poszczególne etapy analizy wskaźnikowej sprawozdań  finansowych przedsiębiorstwa przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Wstęp

Rozdział I.
Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa

  1. Pojęcie zdolności płatniczej

1.1. Istota i rodzaje zdolności płatniczej

1.2. Metodyka badania zdolności płatniczej w przedsiębiorstwie

1.3. Bankowe metody oceny zdolności płatniczej

1.4. Zdolność płatnicza a zarządzanie przedsiębiorstwem

  1. Pojęcie „środki płynne” oraz sposób ich ujęcia w rocznym sprawozdaniu finansowym
  2. Utrata zdolności płatniczej – pojęcie i znaczenie

Rozdział II.
Analiza zdolności płatniczej przedsiębiorstwa

  1. Metodyka oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstw

1.1. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki analizy bilansu i rachunku zysków i strat

1.2. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych

  1. Podsumowanie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego
  2. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego

Rozdział III.
Implementacja analizy zdolności płatniczej przedsiębiorstwa „X” w arkuszu kalkulacyjnym Excel

  1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
  2. Oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa

1.1. Analizy bilansu i rachunku zysków i strat

1.2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

  1. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków