Miesięczne archiwum: marzec 2019

Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

plan pracy magisterskiej

Wstęp
Rozdział I Analiza i charakterystyka programu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Charakterystyka systemu transportu wewnętrznego
2. Analiza procesu przepływu towarów w przedsiębiorstwie
3. Program transportu wew.
Rozdział II Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych środków transportu wewnętrznego użytkowanych w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu wewnętrznego
2.Wymagania techniczno-prawne dotyczące środków transportu wewnętrznego
4. Zasady doboru transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnych
5. Charakterystyka parametrów techniczno- użytkowych środków transportu wew. W wybranym przedsiębiorstwie.
Rozdział III Analiza cykli transportowych występujących w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Karty procesu przepływu materiałów w wybranych przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
2. Analiza cyklu transportowego występującego w przykładowym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Rozdział IV Obliczenia pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Analiza pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie
Rozdział V Ocena procesu przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Ocena ryzyka przepływu materiałów
2. Ocena możliwości wskazania obliczania wskaźników przepływów materiałów przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Zakończenie i podsumowanie
Bibliografia

Porównanie kredytu studenckiego na podstawie Banku PKO BP oraz Banku PEKAO SA

Plan lic.

Wstęp
Rozdział I. Kredyty bankowe
1.1. Istota kredytu
1.2. Rodzaje kredytów bankowych
1.3. Ocena zdolności kredytowej osób indywidualnych
1.4. Umowa kredytowa
Rozdział II. Istota kredytu studenckiego
2.1. Pojęcie kredytu studenckiego
2.2. Przeznaczenie kredytu studenckiego
2.3. Spłata kredytu studenckiego
2.4. Umorzenie kredytu studenckiego
Rozdział III. Oferta kredytów studenckich – Banku PKO BP oraz Banku PEKAO SA
3.1. Preferencyjny kredyt studencki Banku PKO BP
3.2. Kredyt studencki Banku Pekao S.A.
3.3. Porównanie ofert kredytów
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Problem etyki zawodowej

Plan pracy mgr

Wstęp
Rozdział I. Człowiek w procesie zarządzania
1.1. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia
1.2. Istota natury ludzkiej w organizacji
1.2.1. Członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym
1.2.2. Idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej
1.2.3. Charakter – jego pojęcie, struktura oraz wartość w ocenie członków organizacji
Rozdział II. Autorytet w procesie zarządzania
2.1. Psychologiczne znaczenie autorytetu kierownika
2.2. Wzorce zachowań wybitnych menedżerów
2.2.1. Wzorce zachowań wybitnych menedżerów w świetle badań
2.2.2. Profil menedżera doskonałego
2.2.3. Błąd menedżera przykład zachowania
Rozdział III. Autorytet a etyka w procesie zarządzania
3.1. Negatywne i pozytywne właściwości zarządzania
3.1.1. Chciwość
3.1.2. Zawiść
3.1.3. Sprawiedliwa cena
3.2. Etyka biznesu
Rozdział IV. Etyka w polskich organizacjach
4.1. Etyczne przywództwo
4.2. Zagadnienie niezamierzonych postaw nieetycznych w dziedzinie zarządzania personelem
4.3. Etyczne problemy związane z systemem okresowych ocen pracowników w firmie
4.4. Wewnętrzny kodeks przedsiębiorstw jako rozwiązanie problemów firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Motywacje do leczenia osób uzależnionych

plan pracy magisterskiej

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. EWOLUCJA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH
1.1. Pojęcie uzależnienia
1.2. Tradycje i kierunki w leczeniu osób uzależnionych
1.3. Medyczne i psychologiczne kryteria diagnozy
1.4. Formy leczenia uzależnienia
1.5. Szkolenie personelu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

ROZDZIAŁ II. MOTYWACJA W PRACY Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ
2.1 Mechanizmy leżące u podstaw motywacji
2.2. Typy motywacji
2.3. Ludzkie mechanizmy motywacyjne
2.4. Interpersonalne czynniki motywacyjne
2.5. Motywacja do leczenia

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Organizacja badań
3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO LECZENIA WŚRÓD OSÓB UZALEŻNIONYCH
4.1. Analiza wyników badań własnych
4.2. Wnioski i weryfikacja hipotez

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS

Organizacja systemu logistycznego w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp
Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa
1.1. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych przedsiębiorstwa
1.2. Otoczenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.3. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie
1.4. Podsystemy logistyki

Rozdział II. Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
2.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
2.2. Czynniki wpływające na organizacje logistyki w przedsiębiorstwie
2.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie

Rozdział III. Organizacja systemu produkcyjnego w Polsce
3.1. Rynek usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
3.2. Organizacja służby logistycznej w Polsce
3.3. Logistyka procesów produkcji w Polsce
3.3.1. Planowanie procesów produkcyjnych
3.3.2. Sterowanie przepływami produkcji w różnych typach produkcji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Uwagi do planu pracy licencjackiej

Temat i plan pracy licencjackiej z logistyki wybrany z następującej tematyki:

SYSTEMY LOGISTYCZNE:
1. Organizacja systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – analiza.
2. Projekt systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa.
3. Projekt podsystemu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Organizacja służby logistycznej wybranego przedsiębiorstwa.
ORGANIZACJA PRODUKCJI:
1. Analiza systemu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa.
2. Organizacja planowania i sterowania produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.

Ilość stron – ok. 60.

Rola menedżera w efektywnym kierowaniu na przykładzie Hotelu Villa Aleksander

Plan mgr

Wstęp
Rozdział I. Koncepcje i metody zarządzania
1.1. Systemowa koncepcja organizacji i zarządzania
1.2. Modele zarządzania
1.3. Metody zarządzania
1.4. Zarządzanie a kierowanie

Rozdział II. Menedżer jako podmiot kierowania
2.1. Wizerunek skutecznego menedżera
2.2. Rola menedżera w organizacji
2.3. Władza i autorytet w organizacji
2.4. Zdolności przywódcze

Rozdział III. Charakterystyka Hotelu Villa Aleksander w Mielnie
3.1. Opis obiektu
3.2. Struktura organizacyjna hotelu
3.3. Oferta obiektu
3.4. Polityka zarządzania hotelem

Rozdział IV. Rola menedżera w efektywnym kierowaniu Hotelem Villa Aleksander w Mielnie
4.1. Charakter pracy menedżera hotelu
4.2. Efektywność pracy menedżera hotelu
4.3. Ocena i podsumowanie pracy menedżera hotelu

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności

Plan lic.

Wstęp
Rozdział I. Jakość i zarządzanie jakością – znaczenie pojęć
1.1. Pojęcie jakości
1.2. Klasa jakości
1.3. Funkcje jakości
1.4. Zarządzanie jakością
Rozdział II. Problemy jakości w produkcji wyrobów
2.1. Etapy procesów produkcji wyrobów
2.2. Metody oceny jakości i zgodności wyrobów
2.2.1. Ocena jakości wyrobów
2.2.2. Metody określania wskaźników jakości
2.2.3. Prawa konsumentów i ich gwarantowanie przez dostawców
2.2.4. System oceny zgodności i certyfikacja wyrobów
Rozdział III. Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności w Firmie X
3.1. Metodologia badań własnych
3.2. Charakterystyka Firmy X
3.3. Wyniki badań własnych
3.4. Ocena systemów zarządzania jakością
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA GLOBALIZACJI
1.1. Pojęcie i istota globalizacji
1.2. Geneza i przyczyny procesu globalizacji
1.3. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji
1.4. Cechy szczególne gospodarki globalnej

ROZDZIAŁ II. GLOBALNE KRYZYSY GOSPODARCZE
2.1. Podatność gospodarki na zjawiska kryzysowe
2.2. Cykle gospodarcze w gospodarce światowej
2.3. Wielki oraz aktualny globalny kryzys gospodarczy – podobieństwa i różnice

ROZDIZAŁ III. WPŁYW GLOBALIZACJI NA WSPÓŁCZESNY KRYZYS GOSPODARCZY
3.1. Przyczyny współczesnego kryzysu gospodarczego
3.2. Przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego
3.3. Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Związki zawodowe – ich rola w społeczeństwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY SPOŁECZEŃSTWA
1.1. Istota i pojęcie społeczeństwa
1.2. Rozwój teorii społeczeństwa
1.3. Zróżnicowanie podsystemów społecznych
1.4. Klasy i warstwy społeczne
1.5. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
2.1. Pojęcie związku zawodowego
2.2. Ewolucja celów i działań związków zawodowych
2.3. Główne modele ruchu zawodowego
2.4. Rola syndykalizmu w kształtowaniu się związków zawodowych
2.5. Funkcjonowanie związków zawodowych w świetle prawa pracy

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Organizacja badań i charakterystyka grupy badawczej

ROZDZIAŁ IV. ROLA SPOŁECZNA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Analiza i synteza wyników badań własnych
4.2. Podsumowanie i wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW


Praca będzie posiadać 4 rozdziały – w tym I i II to teoretyczny.
Ramy pierwszego i drugiego rozdziału – w rozdz.I należy opisać: zbiorowości, zrzeszenia, grupy społeczne, organizacje, ruch społeczny, związek zawodowy (od ogółu do szczegółu). W drugim rozdziale należy opisać rozwój społeczeństw industrialnych i postindustrialnych określić w nich miejsce związków zawodowych, a następnie rys historyczny związków zawodowych. To są punkty na których należy oprzeć pracę w dwóch pierwszych rozdziałach.

III rozdział to metodologia z projektem badawczym (w bibliografii pozycji z metodologii: Sołomy, Gruszczyńskiego i Nachmiasa), Rozdział IV – analiza, prezentacja, omówienie wyników badań własnych.
Odnośnie literatury to m.in. Encyklopedia Socjologii, Słownik Socjologiczny,publikacje z socjologii pracy prof Jachera, Socjologia małe struktury społeczne J. Turowski, Socjologia: analiza społeczna P. Sztompka, Społeczeństwo w procesie zmian, Zarys socjologii ogólnej Dyoniziak, Iwanicki.