Archiwum miesiąca: luty 2019

Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdziała I. Istota systemu klasy ERP
1.1. Pojęcie i metodyka systemów klasy ERP
1.2. Pojęcie i znaczenie strategii ERP
1.3. Narzędzia wspierające proces wdrożeniowy systemu ERP
1.4. Polski rynek systemów ERP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemu ERP
2.1. Proces przedwdrożeniowy (BPR)
2.2. Fazy wdrożenia systemu ERP
2.3. Praktyczne rezultaty wdrożenia systemu klasy ERP
2.4. System Informatyczny MES wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne

Rozdział III. Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Funkcjonowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie X
3.3. Analiza wykorzystania systemu ERP (na podstawie ankiety)
3.4. Wnioski z wdrożenia systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Asset Management – czyli usługa zarządzania aktywami

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego
1.1. Istota funduszu inwestycyjnego
1.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
1.3. Polityka inwestycyjna funduszu

Rozdział II. Charakterystyka Asset Management
2.1. Pojęcie Asset Management
2.2. Istota zarządzania aktywami
2.3. Strategie Asset Management

Rozdział III. Inwestowanie w Noble Bank S.A.
3.1. Ogólna charakterystyka Noble Bank S.A.
3.2. Produkty inwestycyjne Noble Bank S.A.
3.3. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rozdział IV. Fundusze inwestycyjne i Asset Management w Noble Funds TFI S.A.
4.1. Fundusze inwestycyjne Noble Funds TFI S.A.
4.2. Asset Management – zarządzanie portfelem papierów wartościowych Noble Funds TFI S.A.
4.3. Fundusze inwestycyjne a Asset Management

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Bank hipoteczny jako uczestnik rynku nieruchomości na przykładzie BRE Bank Hipoteczny S.A.

Plan lic.
BANK HIPOTECZNY JAKO UCZESTNIK RYNKU NIERUCHOMOŚCI
NA PRZYKŁADZIE BRE BANK HIPOTECZNY S.A.

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ BANKU HIPOTECZNEGO I NADZÓR NAD NIM
1.1. Pojęcie i przedmiot działalności banku hipotecznego
1.2. Kredyt hipoteczny
1.2.1. Pojęcie i przedmiot kredytu hipotecznego
1.2.2. Zabezpieczenia kredytu hipotecznego
1.2.3. Refinansowanie działalności banku hipotecznego
ROZDZIAŁ II. RYNEK NIERUCHOMOŚCI
2.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości
2.2. Podmioty rynku nieruchomości
2.3. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku
2.4. Obecne tendencje na rynku nieruchomości
ROZDZIAŁ III. BRE BANK HIPOTECZNY S.A. JAKO UCZESTNIK RYNKU NIERUCHOMOŚCI
3.1. Charakterystyka BRE Banku Hipotecznego S.A.
3.2. Oferta BRE Banku Hipotecznego S.A. w kredytowaniu zakupu nieruchomości
3.3. Analiza i ocena BRE Banku Hipotecznego S.A. jako uczestnika rynku nieruchomości
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych

plan mgr

WSTĘP

Rozdział I. Ogólne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń
1.1. Rys historyczny ubezpieczeń
1.2. Definicje ubezpieczeń
1.3. Klasyfikacja ubezpieczeń
1.4. Rola ubezpieczeń

Rozdział II. Charakterystyka rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce
2.1. Pojęcie ubezpieczeń majątkowych
2.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce
2.3. Struktura ubezpieczeń majątkowych w Polsce
2.4. Obecna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych

Rozdział III. Ubezpieczenia komunikacyjne
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC NW oraz ASSISTANCE
3.2. Umowa ubezpieczenia i jej elementy
3.3. Wysokość składki oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej
3.4. Likwidacja szkód

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie przedsiębiorstwa X
4.1. Charakterystyka powstania i działalność marketingowa towarzystwa X
4.2. Oferta ubezpieczeniowa towarzystwa X
4.3. Konkurencyjność innych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich udział w rynku ubezpieczeń
4.4. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów (ankieta)

ZAŁĄCZNIK (ankieta)
ZAKOŃCZENIE (wnioski końcowe)
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW I TABEL

Grupowanie kosztów w rachunku zysków i strat

Wstęp

Rozdział I.
Metodyka sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
1. Sprawozdania finansowe według założeń koncepcyjnych
2. Cele i cechy jakościowe sprawozdań finansowych
3. Struktura i części składowe sprawozdania finansowego
3.1. Bilans
3.2. Rachunek zysków i strat
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych
3.4. Informacja dodatkowa
3.5.. Sprawozdanie zarządu
4. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział II.
Istota i znaczenie rachunku zysków i strat
1. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat
2. Uznawanie przychodów i kosztów
3. Metodyka sporządzania rachunku zysków i strat

Rozdział III.
Bilansowe ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów
2. Miejsce kosztów w rachunku zysków i strat
2.1.  Koszty działalności operacyjnej
2.2.  Koszty działalności finansowej
2.3. Straty nadzwyczajne
3. Obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków