Archiwum miesiąca: listopad 2018

Funkcjonowanie szkolne eurosierot w klasach 1-3

Funkcjonowanie szkolne „eurosierot” w klasach 1-3
Plan pracy magisterskiej

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY
1.1.     Istota i funkcje rodziny
1.2. Pozycja dziecka w rodzinie
1.3. Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny
1.4. Ubóstwo
1.5. Dysfunkcjonalność rodzin patologicznych
ROZDZIAŁ II. EUROSIEROCTWO JAKO PRZYCZYNA MIGRACJI ZAROBKOWEJ
2.1. Istota sieroctwa dzieci
2.2. Sytuacja wychowawcza w rodzinach niepełnych z powodu czasowej nieobecności rodzica
2.3. Skutki nieobecności rodziców dla rozwoju dziecka
2.4. Osamotnienie dzieci i rodzin imigrantów
2.5. Instytucje ograniczające eurosieroctwo w Polsce
ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Teren i organizacja badań
2.5. Charakterystyka próby badawczej
ROZDZIAŁ IV. FUNKCJONOWANIE SZKOLNE „EUROSIEROT” W KLASACH 1- 3 W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Analiza wyników badań
4.2. Wnioski
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA’
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS