Archiwum miesiąca: sierpień 2018

Kultura organizacyjna na podstawie firmy BANK PKO S.A.

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
1.1. Kultura- zakres definicyjny
1.2. Wielokulturowość w ramach organizacji
1.3. Funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej
1.4. Profile kultury organizacyjnej
1.5. Kultura organizacyjna a style kierowania

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Teren i organizacja badań
2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. KULTURA ORGANIZACYJNA BANKU PKO S.A. W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Analiza wyników badań
3.2. Wnioski i weryfikacja hipotez

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Ocena i doskonalenie struktur organizacji

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp
 

Rozdział I. Ogólna charakterystyka organizacji
1.1. Pojęcie i rodzaje organizacji
1.2. Cechy współczesnych organizacji
1.3. Otoczenie organizacji
1.4. Definicja i funkcje struktury organizacji

Rozdział II. Ocena efektywności finansowej organizacji
2.1. Rachunkowość jako źródło danych do analizy finansowej
2.2. Pojęcie i istota analizy finansowej jako metody oceny efektywności
2.3. Podstawowe materiały źródłowe analizy finansowej
2.3.1. Bilans ukazujący majątek
2.3.2. Rachunek zysków i strat ukazujący wynik finansowy
2.4. Analiza płynności i rentowności jako sposoby oceny efektywności

Rozdział III. Doskonalenie struktur organizacji
3.1. Podejście procesowe do struktur
3.1.1. Tworzenie struktury wokół procesów
3.1.2. Analiza ośrodków decyzyjnych
3.1.3. Urynkowienie wewnętrzne
3.1.4. Radykalna zmiana koncepcji procesów
3.2. Współczesne koncepcje usprawniające struktury
3.2.1. Uelastycznienie
3.2.2. Lean mangement
3.2.3. Inżynieria równoległa
3.2.4. Zarządzanie kontaktami z klientem
3.2.5. Zintegrowany łańcuch dostaw
3.2.6. Outsourcing
3.2.7. X-engineering
3.3. Doskonalenie struktur organizacji
3.3.1. Projektowanie i doskonalenie struktur statycznych
3.3.2. Projektowanie procesów i struktur dynamicznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel