Archiwum miesiąca: luty 2018

Pozyskanie kapitału przez wprowadzenie spółki na giełdę

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I.
Źródła finansowania przedsiębiorstwa
1.1. Samofinansowanie działalności gospodarczej
1.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa kapitałem obcym
1.2.1. Kredyt
1.2.2. Venture capital
1.2.3. Fundusze pomocowe
1.3. Pozostałe formy finansowania działalności przedsiębiorstwa
1.3.1. Leasing
1.3.2. Factoring
1.3.3. Franchising
1.3.4. Emisja akcji i obligacji
1.4. Elementy inżynierii finansowej przedsiębiorstwa

Rozdział II.
Architektura rynku kapitałowego
2.1. Funkcjonowanie rynku kapitałowego
2.2. Instytucje rynku kapitałowego
2.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2.2.2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2.2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2.2.4. Centralna Tabela Ofert S.A.
2.2.5. Domy Maklerskie
2.3. Uczestnicy rynku kapitałowego
2.3.1. Inwestorzy indywidualni
2.3.2. Inwestorzy instytucjonalni
2.3.3. Fundusze inwestycyjne
2.3.4. Fundusze emerytalne
2.4. Źródła informacji na rynku kapitałowym

Rozdział III.
Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych
3.1. Charakterystyka akcji
3.2. Charakterystyka obligacji
3.3. Charakterystyka instrumentów pochodnych
3.3.1. Kontrakty foward
3.3.2. Kontrakty futures
3.3.3. Opcje na kontrakty
3.3.4. Kontrakty typu swap
3.4. Uwarunkowania obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie

Rozdział IV.
Inwestowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
4.1. Wycena akcji
4.2. Wycena obligacji
4.3. Kryteria oceny efektywności lokaty kapitału
4.4. Efektywność inwestowania a ryzyko inwestycyjne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków