Archiwum miesiąca: styczeń 2018

Praca socjalna w środowisku zagrożeń bezrobociem

Temat:
Praca socjalna w środowisku zagrożeń bezrobociem

Wstęp

Rozdział I.
Specyfika pracy socjalnej
1. Pojecie, technika i technologia pracy
2. Socjalizacja pracy
2.1. Pojęcie pracy socjalnej
2.2. Praca socjalna w ujęciu historycznym
3. Ewolucja pracy i polityki socjalnej Unii Europejskiej
4. Praca socjalna a bezrobocie

Rozdział II.
Aspekty pojęciowe zjawiska bezrobocia
1. Pojecie bezrobotnego i pomiar bezrobocia
2. Identyfikacja poszczególnych rodzajów bezrobocia
3. Skutki bezrobocia
4. Polityka państwa wobec bezrobocia

Rozdział III.
Przeciwdziałanie bezrobociu
3.1. Polityka państwa wobec bezrobocia
3.2. Uwarunkowania prawne
3.3. Podstawowa oferta programowa aktywnego rynku pracy realizowana przez urzędy pracy
3.4. Rola organizacji obywatelskich w przeciwdziałaniu bezrobociu

Rozdział IV.
Projekt socjalny
4.1. Cel projektu
4.2. Techniki działania
4.3. Metody działania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków