Archiwum miesiąca: sierpień 2017

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jej wpływ na zawarcie umowy kredytowej

Wstęp

Rozdział I.
Pojemność informacyjna sprawozdawczości finansowej
1.1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego
1.2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny
1.2.1. Charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu
1.2.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego
1.3.Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
1.3.1.Zawartość informacyjna wprowadzenia do sprawozdawczości finansowej
1.3.2. Wartość poznawcza dodatkowych informacji i objaśnień
1.4. Pojemność informacyjna zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rozdział II.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod analizy dla potrzeby oceny ryzyka kredytowego
2.1. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki analizy bilansu i rachunku  zysków i strat
2.2. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji zawartych w rachunku  przepływów pieniężnych
2.3. Podsumowanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego
2.4. Elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej klienta

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków