Archiwum miesiąca: lipiec 2017

Festiwale muzyczne i ich znaczenie dla rozwoju turystycznego kraju na przykładzie Polski i Niemiec

praca mgr

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CZYNIKI WAURNKUJĄCE ROZWÓJ TURYSTYKI
1. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki

2. Turystyka jako odzwierciedlenie współczesne kultury konsumpcyjnej]

3. Współczesne trendy w rozwoju turystyki

4. Znaczenie marketingu kultury w turystyce

5. Turystyka jako determinanta rozwoju regionalnego

ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W EUROPIE
1. Uwarunkowania społeczno- ekonomiczne rozwoju działalności turystycznej w Europie
2. Regionalizacja w Europie

3. Specyfika europejskiego rynku turystycznego

4. Źródła popytu turystycznego

5. Festiwale muzyczne w krajach europejskich i ich miejsce w rozwoju turystyki

ROZDZIAŁ III. TURYSTYKA FESTIWALOWA W POLSCE I W NIEMCZECH – ANALIZA PORÓWNAWCZA
1. Turystyka Festiwalowa w Polsce

1.1. Rynek turystyczny w Polsce

1.2. Specyfika i organizacja wybranych festiwali muzycznych w Polsce

1.2.1. Open’er Festival
1.2.2. Ostróda Reggae Festiwal
1.2.3. Coke Live Music Festival
1.2.4. Sonisphere Festival
1.3. Wpływ turystyki festiwalowej na polski rynek turystyczny

2. Turystyka Festiwalowa w Niemczech

2.1. Charakterystyka niemieckiego rynku turystycznego

2.2. Specyfika i organizacja wybranych festiwali muzycznych w Niemczech

2.2.1. Mayday Festiwal

2.2.2. Love Parade

2.2.3. Summer Jam

2.2.4. Splash!

2.3. Wpływ turystyki festiwalowej na niemiecki rynek turystyczny

ROZDZIAŁ IV. ATRAKCYJNOŚĆ I POPULARNOŚĆ FESTIWALI MUZYCZNYCH W POLSCE I W NIEMCZECH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
1. Założenia metodologiczne

2. Atrakcyjność festiwali w Polsce i w Niemczech

3. Czynniki warunkujące popularność festiwali

4. Bariery utrudniające i ograniczające organizację festiwali w Polsce i w Niemczech

5. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW