Archiwum miesiąca: marzec 2017

Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa ABC S.A.

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Informacja dodatkowa
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych
1.4.1. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
1.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
1.4.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.2.1. Analiza płynności finansowej
2.2.2. Analiza zadłużenia
2.2.3. Analiza rentowności
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział III. Charakterystyka firmy ABC S.A.
3.1. Historia Spółki
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja
3.4. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa ABC S.A. w latach 2014-2016
4.1. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
4.1.1. Analiza płynności finansowej
4.1.2. Analiza zadłużenia
4.1.3. Analiza rentowności
4.1.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
4.2. Wnioski z analizy

Zakończenie
Bibliografia