Miesięczne archiwum: grudzień 2016

Mała wiejska szkoła jako szansa dla rozwoju dziecka

Oceń ten plan pracy

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Specyfika szkoły wiejskiej
1.1. Szkoła jako instytucja społeczna
1.2. Specyfika małej szkoły wiejskiej – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci miejskich i wiejskich
1.3. Przemiany polskiej szkoły na wsi w ostatnim dziesięcioleciu
1.4. Dziecko wiejskie w polskiej szkole na wsi – problemy edukacyjne
i wychowawcze
Rozdział II. Metodologia badań
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Charakterystyka grupy badawczej
Rozdział III. Wyniki badań własnych i ich analiza
3.1. Prezentacja wyników badań wraz z ich analizą
3.2. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks