Archiwum miesiąca: grudzień 2016

Mała wiejska szkoła jako szansa dla rozwoju dziecka

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Specyfika szkoły wiejskiej
1.1. Szkoła jako instytucja społeczna
1.2. Specyfika małej szkoły wiejskiej – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci miejskich i wiejskich
1.3. Przemiany polskiej szkoły na wsi w ostatnim dziesięcioleciu
1.4. Dziecko wiejskie w polskiej szkole na wsi – problemy edukacyjne
i wychowawcze
Rozdział II. Metodologia badań
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Charakterystyka grupy badawczej
Rozdział III. Wyniki badań własnych i ich analiza
3.1. Prezentacja wyników badań wraz z ich analizą
3.2. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks