Archiwum miesiąca: sierpień 2015

Sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego

1.2. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego

1.3. Zadania samorządu terytorialnego

1.4. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce

ROZDZIAŁ II. SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
2.1. Istota i zakres rachunkowości budżetowej

2.2. Zastosowanie klasyfikacji budżetowej

2.3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości

2.4. Obieg i kontrola dokumentów w rachunkowości budżetowej

ROZDZIAŁ III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej jst

3.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych

3.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych wg Rozporządzenia z dnia 3.02.2010 r.

3.4. Sprawozdania budżetowe w systemie sprawozdawczości

ROZDZIAŁ IV. ELEMENTY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
4.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej jst

4.2. Bilans

4.3. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

4.4. Zestawienie zmian w funduszu

ROZDZIAŁ V. ANALIZA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
5.1. Ogólna charakterystyka jst

5.2. Analiza bilansu jst

5.3. Analiza rachunku zysków i strat jst

5.4. Ocena jst na podstawie przeprowadzonej analizy

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Finansowanie gminnych placówek oświatowych na przykładzie gminy X

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Placówka oświatowa jako jednostka budżetowa
1.1. Jednostka budżetowa jako forma gminnej jednostki organizacyjnej
1.2. Pojęcie i istota szkoły
1.3. Prowadzenie szkół przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział II. Źródła finansowania placówek oświatowych
2.1. Zasady samorządowej gospodarki finansowej
2.2. Charakterystyka dochodów i wydatków gminy
2.3. Finansowanie placówek oświatowych

Rozdział III. Finansowanie placówek oświatowych na przykładzie gminy X
3.1. Ogólna charakterystyka gminy X
3.2. Placówki oświatowe jako jednostki budżetowe gminy X
3.3. Finansowanie placówek oświatowych z budżetu gminy X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel