Archiwum miesiąca: maj 2015

Handel zagraniczny Polski z krajami WNP po roku 1990

Wstęp

Rozdział I.
Handel zagraniczny a wzrost i rozwój gospodarczy
1. Rola handlu zagranicznego w gospodarce narodowej
2. Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarczego od strony popytu
3. Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarczego od strony podaży
4. Wpływ międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych na wzrost i rozwój gospodarczy

Rozdział II.
Wolumen Polsko – Rosyjskiej wymiany handlowej po 1990 roku
1. Polsko – Rosyjska wymiana handlowa
1.1. Wolumen eksportu
1.2. Wolumen importu
1.3. Główne gałęzie wymiany handlowej
2. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Rosją
3. Przemiany w polsko – rosyjskich stosunkach gospodarczych
4. Znaczenie wymiany handlowej z Rosją

Rozdział III.
Znaczenie Polsko – Ukraińskiej wymiany handlowej po 1990 roku
1. Wolumen Polsko – Ukraińskich obrotów handlowych
1.1. Wolumen eksportu
1.2. Wolumen importu
1.3. Główne gałęzie wymiany handlowej
2. Przemiany w polsko – ukraińskich stosunkach gospodarczych
3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą
4. Znaczenie wymiany handlowej z Ukrainą

Rozdział IV.
Wielkość obrotów Polsko – Białoruskiej wymiany handlowej po 1990 roku
1. Wielkość obrotów Polsko – Białoruskiego handlu zagranicznego
1.1. Wielkość eksportu
1.2. Wielkość importu
1.3. Główne gałęzie wymiany handlowej
2. Przemiany w obrotach handlu zagranicznego Polski i Białorusi
3. Przemiany w polsko – białoruskich stosunkach gospodarczych
4. Znaczenie wymiany handlowej z Białorusią

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym

z kategorii plany prac magisterskich

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I FUNKCJE RODZINY
1.1. Pojęcie rodziny
1.2. Typy i funkcje rodziny
1.3. Ewolucja rodziny
1.4. Modele rodziny

ROZDZIAŁ II. ALKOHOLIZM JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNYCH RODZIN
2.1. Typologie alkoholizmu
2.2. Fazy rozwoju uzależnienia
2.3. Skala zjawiska
2.4. Uwarunkowania choroby alkoholowej
2.5. Problemy związane z alkoholem

ROZDZIAŁ III. LECZENIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
3.1. Ingerencja w uzależnienie alkoholowe
3.2. Leczenie ambulatoryjne i stacjonarne
3.3. Wybrane metody i interwencje w pracy z pacjentem uzależnionym
3.4. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
3.5. Pomoc współuzależnionym członkom rodziny

ROZDZIAŁ IV. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3. Metody i techniki badań
4.4. teren i organizacja badań

ROZDZIAŁ V. ANALIZA FORM POMOCY RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Charakterystyka próby badawczej
5.2. Analiza wyników badań
5.3. Weryfikacja hipotez
5.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS