Archiwum miesiąca: marzec 2015

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym na przykładzie Urzędu Miasta X

z kategorii plany prac licencjackich

Wstęp

Rozdział I
Sektor finansów publicznych
1.1. Pojęcie sektora finansów publicznych
1.2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania sektora publicznego
1.3. Jednostki sektora publicznego
1.4. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych

Rozdział II
Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
2.1. Istota i rodzaje audytu wewnętrznego
2.2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego
2.3. Zadanie audytowe i jego realizacja
2.4. Obszary audytu wewnętrznego

Rozdział III
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta „X”
3.1. Organizacja działu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta
3.1.1. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego
3.1.2. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego
3.2. Plan kontroli w Urzędzie Miasta
3.2.1. Kontrola organizacyjno – prawna
3.2.2. Kontrola finansowa
3.2.3. Plan inwentaryzacji
3. 3. Wewnętrzna kontrola w Urzędzie Miasta
3.3.1. Kontrola funkcjonalna
3.3.2. Kontrola instytucjonalna
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tablic

Działalność gospodarcza gmin na podstawie Gminy x

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ
TEMAT
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA GMIN NA PRZYKŁADZIE GMINY X

Wstęp
Rozdział I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
1.1. Geneza, istota i znaczenie samorządu terytorialnego
1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
1.3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego
1.4. Zadania i zakres działania gminy
1.5. Pojęcie, przedmiot i źródła gospodarowania mieniem komunalnym gminy

Rozdział II. Spółki jako podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę
2.1. Ogólne pojęcie działalności gospodarczej
2.2. Granice działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego
2.3. Spółki dozwolone dla jednostek samorządu terytorialnego
2.4. Istota i powstanie spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
2.5. Przedmiot działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział III. Inne formy prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę
3.1. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie zakładu budżetowego
3.2. Jednostki budżetowe jako formy działalności gospodarczej niewskazane w ustawie
3.3. Gospodarstwa pomocnicze jako sposób pośredniego wykorzystania jednostek budżetowych w działalności gospodarczej
3.4. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
3.5. Powierzenie zadań na podstawie umowy osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

Rozdział IV. Działalność gospodarcza gminy X
4.1. Historia gminy X
4.2. Ogólna charakterystyka gminy X
4.3. Struktura gminy X
4.4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę X
4.5. Jednostki pomocnicze gminy X w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel