Archiwum miesiąca: luty 2015

Analiza zdolności kredytowej na przykładzie Banku Spółdzielczego „X”

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział 1.
Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym
1.1. System bankowy jako część systemu finansowego
1.2. Nadzór bankowy
1.3. Banki komercyjne w polskim systemie bankowym
1.4. Banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo – kredytowe

Rozdział 2.
Ocena zdolności kredytowej
2.1. Kredyt a pożyczka
2.2. Zasady kredytowania
2.3. Ryzyko kredytowe
2.3.1 Istota i klasyfikacja ryzyka kredytowego
2.3.2. Działania minimalizujące ryzyko kredytowe
2.4. Pojęcie zdolności kredytowej
2.5. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw
2.5.1. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej
2.5.2. Analiza wskaźnikowa

Rozdział 3.
Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym „X”
3.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego „X”
3.2. Oferta kredytowa
3.3. Procedura otrzymania kredytu

Rozdział IV.
Analiza zdolności kredytowej na podstawie wstępnej analizy sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym „X”
3.1. Analiza bilansu
3.2. Struktura kapitałowo-majątkowa
3.3. Analiza rachunku wyników
3.4. Analiza przepływów pieniężnych

Rozdział 5
Analiza zdolności kredytowej na podstawie wskaźnikowej analizy sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym „X”
4.1. Analiza rentowności
4.2. Analiza płynności finansowej
4.3. Analiza sprawności działania
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu)

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków