Archiwum miesiąca: październik 2014

Istota i zakres polityki zagranicznej w integracji europejskiej

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Historia i źródła prawa Unii Europejskiej
1.1. Powstanie i ewolucja UE
1.2. Najważniejsze instytucje UE
1.3. Źródła prawa UE
1.3.1. Definicja prawa europejskiego
1.3.2. Klasyfikacja źródeł prawa
1.3.3. Stanowienie wspólnotowego prawa pochodnego
Rozdział II. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego
2.1. Podmiotowość w stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym
2.2. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa posiadająca zdolność do występowania w stosunkach międzynarodowych
2.3. Jednoznaczne przyznanie podmiotowości prawnomiędzynarodowej Unii Europejskiej w traktacie konstytucyjnym
2.4. Unia Europejska jako suwerenny podmiot międzynarodowy
Rozdział III. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oparta na postanowieniach Traktatu z Maastricht
3.1. Inicjatywy H. Kohla i F. Mitterranda – polityka w dziedzinie bezpieczeństwa
3.2. Traktat z Maastricht – ukoronowaniem działań na rzecz integracji politycznej
3.3. Cele Unii Europejskiej i środki ich realizacji
3.4. Aspekt instytucjonalny polityki bezpieczeństwa UE
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków