Archiwum miesiąca: wrzesień 2013

Analiza zmian w zastosowaniu procedury tranzytu po akcesji z UE

Plan na pracę licencjacką z logistyki

Wstęp

Rozdział I.
Istota przewozów tranzytowych
1. Podstawowe pojęcia związane z tranzytem
2. Klasyfikacja przewozów tranzytowych
3. Regulacje międzynarodowe w tranzycie
4. Znaczenie gospodarcze przewozów tranzytowych

Rozdział II.
Przewozy tranzytowe w Europie
1. Polityka transportowa Unii Europejskiej
2. Tranzyt a polityka transportowa Unii Europejskiej
3. Główne szlaki tranzytowe w Unii Europejskiej
4. Uregulowania Unii Europejskiej w zakresie tranzytu

Rozdział III.
Przewozy tranzytowe w Polsce przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej
1. Ewolucja polskiej polityki transportowej
2. Procedura tranzytowa w Polsce przed akcesja do Unii Europejskiej
3. Procedura tranzytowa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Aktywność fizyczna u osób w starszym wieku

Plan pracy mgr na specjalności Turystyka Uzdrowiskowa i Spa.

W pracy odpowiemy na następujące pytania:

1) Co to jest aktywność fizyczna.
2) Formy aktywności z uwzględnieniem tych sprzyjających dla osób starszych. (m.in. taniec, nordic walking)
3) Podział grup wiekowych.
4) Jak badać u osób gibkość, wytrzymałość, równowagę, zwinność.
5) Równowaga i zwinność kształtują się podczas tańca.
6) Jak ruch wpływa na organizm człowieka (zmiany w poszczególnych układach).
7) Co wpływa na aktywność fizyczną (np. syt.materialna)
8) co daje uprawianie ruchu (np. wpływa na czynniki instrumentalne).

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
1.1. Zakres pojęciowy aktywności fizycznej
1.2. Rola i znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka
1.3. Aktywność fizyczna w procesie starzenia się
1.4. Metody pomiaru aktywności fizycznej

ROZDZIAŁ II. FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA SENIORÓW
2.1. Czynniki warunkujące podejmowanie aktywności fizycznej przez seniorów
2.2. Zasady dawkowania ćwiczeń fizycznych
2.3. Charakterystyka programu PRROS
2.4. Charakterystyka wybranych form aktywności fizycznej dla seniorów
2.4.1. Gimnastyka usprawniająca
2.4.2. Nordic Walking
2.4.3. Taniec
2.4.4. Wycieczki krajoznawcze

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Teren i organizacja badań
3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. MOTYWY I FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Motywy aktywności fizycznej
4.2. Formy aktywności fizycznej
4.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS

Centralne organy administracji rządowej

Wstęp

Rozdział I.
Konstytucyjne podstawy działania organów administracji publicznej
1.1. Rola norm konstytucyjnych i zawartych w niej zasad
1.1.1. Zasada demokratycznego państwa
1.1.2. Zasady ogólne
1.1.3. Zasady dotyczące procedury administracyjnej
1.2. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji
1.3. Zasady konstytucyjne a ustrojowe prawo administracyjne
1.4. Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej

Rozdział II.
Rada Ministrów jako centralny organ administracji rządowej
2.1. Pozycja i funkcje Rady Ministrów
2.2. Skład Rady Ministrów
2.2.1. Rząd
2.2.2. Prezes Rady Ministrów
2.2.3. Wiceprezes Rady Ministrów
2.2.4. Ministrowie
2.2.5. Sekretarze i podsekretarze
2.3. Instrumenty oddziaływania państwa na procesy logistyczne
2.4. Zasady funkcjonowania Rady Ministrów

Rozdział III.
Pozostałe centralne organy administracji rządowej
3.1. Prezydent jako organ administracji
3.2. Ministrowie jako kierownicy resortu
3.3. Urzędy centralne
3.4. Nietypowe organy administracji

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków