Archiwum miesiąca: lipiec 2013

Oferta edukacyjna domu kultury

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. EDUKACJA I KULTURA- ZAKRES TEORETYCZNY
1.1. Wzajemne relacje edukacji i kultury
1.2. Społeczno- kulturowe przesłanki edukacji
1.3. Kierunki przemian edukacyjnych
1.4. Współczesny wymiar edukacji kulturalnej

ROZDZIAŁ II. GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW KULTURY
2.1. Charakterystyka ogólna i geneza domu kultury
2.2. Rozwój domów kultury i ich współczesne odmiany
2.3. Modele działalności domów kultury
2.4. Perspektywy rozwoju domów kultury

ROZDZIAŁ III. OFERTA EDUKACYJNA DOMU KULTURY- ANALIZA PRZYPADKU
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Metody i techniki badań
3.1.3. Teren badań
3.2. Oferta edukacyjna Domu Kultury X w świetle wyników badań własnych
3.2.1. Ogólna charakterystyka oferty edukacyjnej Domu Kultury X
3.2.2. Analiza wyników badań
3.2.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych u beneficjentów w wybranym biurze rachunkowym

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Sprawozdawczość finansowa w ogólnym aspekcie działalności przedsiębiorstwa

1.1. Istota sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie

1.2. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych

1.3. Rodzaje sprawozdań finansowych

1.4. Elementy sprawozdania finansowego przedsiebiorstwa

1.4.1. Układ i treść bilansu

1.4.2. Istota rachunku zysków i strat

1.4.3. Rachunek przepływów pieniężnych

1.4.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ROZDZIAŁ II. Dotacje proponowane przedsiębiorcom w ramach wsparcia Unii Europejskiej

2.1. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa

2.2. Programy UE wspierające przedsiębiorstwa

2.3. Wsparcie przedsiębiorstw poprzez fundusze UE

2.4. Znaczenie dotacji unijnych w rozwoju przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ III. Racjonalność wykorzystania dotacji unijnych w sprawozdaniu finansowym firmy X
3.1. Ogólny zarys profilu działalności firmy X

3.2. Analiza sprawozdań finansowych firmy X

3.2.1. Analiza bilansu

3.2.2. Analiza rachunku zysków i strat

3.2.3. Analiza podstawowych wskaźników

3.3. Ocena wykorzystania dotacji unijnych w sprawozdaniach finansowych firmy X

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków