Archiwum miesiąca: maj 2013

Wpływ Unii Europejskiej na gospodarkę odpadami w Polsce

Plan pracy magisterskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwie
1.1. Odpad – aspekt teoretyczny pojęcia
1.2. Klasyfikacja odpadów
1.3. Plany gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
1.4. Ogólne zasady w zarządzaniu odpadami w przedsiębiorstwie
ROZDZIAŁ II. Gospodarka odpadami opakowaniami w Polsce i Unii Europejskiej
2.1. Opakowania jako główny element odpadów
2.2. Rynek opakowań w Polsce i w Unii Europejskiej
2.3. Harmonizacja polskich aktów prawnych z wymaganiami Unii Europejskiej stawianymi opakowaniom
2.4. Podstawy normalizacji i certyfikacji opakowań
2.5. Znakowanie opakowań
ROZDZIAŁ III. Metody utylizacji odpadów opakowaniowych według regulacji Unii Europejskiej
3.1. Czynniki decydujące o możliwości utylizacji opakowań poużytkowych
3.2. Racjonalizacja użytkowania opakowań i poużytkowych odpadów opakowaniowych
3.3. Składowanie odpadów na wysypiskach
3.4. Spalanie odpadów z odzyskiwaniem energii
ROZDZIAŁ IV. Wpływ Unii Europejskiej na zarządzanie odpadami w polskich przedsiębiorstwach
4.1. Systemy zarządzania środowiskowego
4.2. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach Unii Europejskiej
4.3. Szanse dla polskiego rynku gospodarki odpadami dzięki dyrektywom UE
4.4. Prognozy zmian sposobów gospodarowania charakterystycznymi strumieniami odpadów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków