Archiwum miesiąca: marzec 2013

Sposoby pomiaru ryzyka kredytowego w przypadku osób prawnych

Plan pracy licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem
1.1. Ryzyko a niepewność
1.2. Kryteria podziału ryzyka
1.3. Pojęcie zarządzania ryzykiem

Rozdział II. Ryzyko w działalności kredytowej
2.1. Charakterystyka rodzajów ryzyka bankowego
2.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego
2.3. Formy oceny ryzyka udzielenia kredytu i wiarygodność kredytobiorcy

Rozdział III. Sposoby pomiary ryzyka kredytowego
3.1. Procedura i struktura oceny ryzyka kredytowego
3.2. Przyczyny poszukiwania skutecznych metod pomiaru ryzyka kredytowego
3.3. Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego
3.4. Zastosowanie metody analizy dyskryminacyjnej przy ocenie ryzyka kredytowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Kompetencje Prezydenta RP i jego rola w państwie

plan pracy mgr

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów Konstytucji RP

1.1. Prezydent jako głowa państwa – ogólny zarys Instytucji Prezydenta

1.2. Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP

1.2.1. Zasady i tryb wyborów powszechnych

1.2.2. Objecie Urzędu

1.2.3. Wygaśnięcie Mandatu

1.3. Pozycja ustrojowa Prezydenta

1.4. Ograny doradcze i wykonawcze Prezydenta RP

1.4.1. Kancelaria Prezydenta

1.4.2. Rada Bezpieczeństwa Narodowego

ROZDZIAŁ II. Zakres kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Kompetencje Prezydenta RP – klasyfikacja

2.1.1. Prezydent w stosunkach wewnątrzpaństwowych

2.1.2. Prezydent, jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej

2.1.3. Prezydent RP, a Sejm i Senat RP

2.1.4. Prezydent RP, a Rada Ministrów

2.1.5. Prezydent RP wobec władzy sądowniczej, NBP oraz KRRiT

2.3. Zasady odpowiedzialności Prezydenta RP

2.4. Akty urzędowe Prezydenta RP

ROZDZIAŁ III. Rola współczesnej Instytucji Prezydenta w funkcjonowaniu Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Historia Prezydentury w Rzeczypospolitej Polskiej

3.2. Sylwetka obecnego Prezydenta RP

3.3. Nowoczesne technologie w dialogu Prezydenta RP ze społeczeństwem

3.4. Najważniejsze kompetencje i uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych czasach

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Rozwój budownictwa mieszkalnego TBS

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Istota rynku nieruchomości
1.1. Pojęcie rynku nieruchomości
1.2. Cechy rynku nieruchomości
1.3. Funkcje rynku nieruchomości
1.4. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych
Rozdział II. Środki publiczne na rynku nieruchomości mieszkaniowych
2.1. Zastosowania środków publicznych w finansowaniu rynku nieruchomości
2.2. Największe programy budownictwa mieszkaniowego
2.2.1. Społeczne budownictwo czynszowe
2.2.2. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych dla mieszkań budowanych na własność
2.3. Inne strumienie środków budżetowych
Rozdział III. Budownictwo mieszkaniowe TBS – charakterystyka
3.1. Pojęcie TBS
3.2. Wymagania dla najemców TBS
3.3. Rola partycypanta TBS
3.4. Budownictwo TBS – charakterystyka rynku
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Przegląd nowoczesnych konstrukcji i tworzyw opakowaniowych

Plan pracy inżynierskiej

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJI
I TWORZYW OPAKOWANIOWYCH

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Istota współczesnego opakowania

1.1. Opakowania – definicja i podział

1.2. Funkcje opakowań

1.3. Nowoczesne tworzywa opakowaniowe

1.3. System wymiarowy opakowań

1.4. Podstawy prawne w dziedzinie ekologii opakowań i odpadów opakowaniowych

1.4.1. Prawo obowiązujące w Polsce

1.4.2. Ustawodawstwo Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ II. Proces opakowaniowy jako element systemu logistycznego

2.1. Opakowania w systemach logistycznych

2.2. Schemat logistycznego łańcucha opakowań

2.3. Projektowanie opakowań punktu widzenia logistyki

2.4. Integracja produkcji towarów i procesu pakowania

ROZDZIAŁ III. Recykling opakowań – racjonalizacja opakowań oraz poużytkowych odpadów opakowaniowych
3.1. Składowanie odpadów

3.1.1. Ilość i struktura odpadów

3.1.2. System zbioru i segregacji odpadów

3.1.3. Składowanie odpadów na wysypiskach

3.2. Metody utylizacji odpadów opakowaniowych

3.1.1. Recykling materiałowy

3.1.2. Recykling chemiczny

3.1.3. Recykling termiczny

3.1.4. Kompostowanie

3.3. Możliwości zagospodarowania opakowań poużytkowych

3.4. Kierunku rozwoju opakowań w aspekcie ochrony środowiska

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Rodzina a polityka rodzinna w Polsce

Konspekt pracy licencjackiej
Rodzina a polityka rodzinna w Polsce

Wstęp
Rozdział I. Rodzina – istota pojęcia
1.1. Rodzina w ujęciu definicyjnym

1.2. Formy tworzenia rodzin

1.3. Funkcje rodziny

1.4. Rodzina a gospodarstwo domowe

Rozdział II. Polityka rodzinna – ujęcie teoretyczne i koncepcyjne
2.1. Definicja, zakres polityki rodzinnej

2.2. Instrumenty polityki rodzinnej

2.3. Podstawy teoretyczne polityki rodzinnej

2.4. Fazy rozwoju polityki rodzinnej

Rozdział III. Polityka rodzinna w Polsce a przemiany i zagrożenia rodziny
3.1. Polityka rodzinna a zmiany modelu demograficznego rodziny; możliwość stymulowania postaw prokreacyjnych

3.2. Polityka rodzinna a partnerski model rodziny

3.3. Polityka rodzinna wspierająca rodzinę jako podmiot inwestycji w kapitał ludzki

3.4. Polityka rodzinna wobec głównych kwestii społecznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks