Archiwum miesiąca: grudzień 2012

Analiza walki z bezrobociem na terenie województwa … w latach …

Oczywiście, województwo i lata można sobie dowolnie wybrać.

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie i istota bezrobocia
1. Bezrobocie w rozumieniu prawa
2. Przyczyny bezrobocia
2.1. Przyczyny powstawania bezrobocia
2.2. Czynniki pogłębiające zjawisko bezrobocia
3. Ekonomiczne skutki bezrobocia
4. Rodzaje bezrobocia

Rozdział II. Przeciwdziałanie bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce
1. Polityka w zakresie zatrudnienia w UE i Polsce
2. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej
2.1. Tendencje w zatrudnieniu w Polsce i UE
2.2. Statystyka bezrobocia
3. Przeciwdziałanie bezrobociu
4. Przystąpienie do UE a sytuacja na polskim rynku pracy

Rozdział III. Charakterystyka województwa …
1. Historia i położenie
2. Demografia
3. Nauka i oświata
4. Gospodarka

Rozdział IV. Przeciwdziałanie bezrobociu na terenie województwa … w latach …
1. Stan bezrobocia
2. Przeciwdziałanie bezrobociu
2.1. Uprawnienia wynikające z rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
2.2. Aktywizacja zawodowa
2.3. Promocja zatrudnienia
3. Instytucje rynku pracy
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Rola audytów wewnętrznych i zewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania jakością

Plan pracy inżynierskiej

Wprowadzenie
Rozdział I. Zarządzanie jakością i audyty w doskonaleniu zarządzania jakością
1.1. Jakość i zarządzanie jakością
1.1.1. Istota jakości
1.1.2. Struktura jakości
1.1.3. Funkcje jakości
1.2. Audyty wewnętrzne i zewnętrzne w doskonaleniu systemu zarządzania jakością
1.2.1. Metoda statystycznej analizy stanu systemu
1.2.2. Walidowanie procesu
1.2.3. Monitorowanie systemu
1.2.4. Karta kontrolna
Rozdział II. Metodologia i wyniki badań własnych
2.1. Metodologia badań
2.2. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Sika Poland Sp. z o.o.
2.2.1. Powody wdrożenia systemu zapewnienia jakości
2.2.2. Proces wdrażania systemu zapewnienia jakości
2.3. Wyniki badań własnych – audyt wewnętrzny i zewnętrzny systemu zapewnienia jakości
2.4. Sposoby usprawnienia organizacji
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków