Archiwum miesiąca: wrzesień 2012

Kształcenie ustawiczne dorosłych

MOTYWY PODJĘCIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ JEGO EFEKTYWNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH X W WARSZAWIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. USTAWICZNE UCZENIE SIĘ A FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

1.1. Istota i pojęcie kształcenia dorosłych

1.2. Zasady i funkcje kształcenia dorosłych

1.3. Wpływ całożyciowego uczenia się na rozwój człowieka

1.4. Czynniki indywidualne w uczeniu się dorosłych

1.5. Charakterystyka systemu kształcenia ustawicznego w Polsce

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren i organizacja badań

2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Motywy podjęcia kształcenia ustawicznego

3.2. Efektywność kształcenia ustawicznego

3.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS