Archiwum miesiąca: marzec 2012

Motywacja pracowników w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział 1. Istota i rola zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

1.1. Jakość – istota, pojecie

1.2. Idea zarządzania przez jakość

1.3. Autorytety w dziedzinie jakości

1.4. Konieczność wprowadzania kompleksowego zarządzania jakością

Rozdział 2. Rola zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

2.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi

2.2. Pracownicy jako zasób organizacji

2.3. System kadrowy w przedsiębiorstwie

2.4. Procesy motywacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Rozdział 3. Motywacja pracowników w systemie zarządzania jakością

3.1. Motywacja w TQM

3.2. Postawa pracowników w procesie motywacji

3.3. Rola szkoleń w procesie motywacji pracowników

3.4. Przywództwo a motywacja na rzecz jakości

Rozdział 4. Czynnik ludzki w procesie zarządzania jakością w firmie kurierskiej X

4.1. Charakterystyka działalności firmy kurierskiej X

4.2. Normy, wartości i zachowania firmy X sprzyjające doskonaleniu jakości

4.3. System motywacyjny firmy X w działaniach jakościowych

4.4. Ocena wpływu działań motywacyjnych firmy X na zarządzanie jakością

Zakończenie
Bibliografia

Działania Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia kobiet

Wzór na plan pracy licencjackiej

W pracy powinny zostać uwzględnione książki: Polityka społeczna w UE, K. Głąbickiej, jak również książka S. Golinowskiej.

Wstęp
Rozdział I. Ustawodawstwo unijne w zakresie uprawnień obu płci
1.1. Uwagi ogólne o prawach kobiet w Unii Europejskiej
1.2. Traktat Europejski a prawa kobiet
1.3. Europejska Karta Praw Podstawowych
1.4. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Rozdział II. Przypadki, problemy łamania praw kobiet
2.1. Przemoc wobec kobiet
2.2. Dyskryminacja kobiet na rynku
2.3. Dyskryminacyjne praktyki wobec kobiet w polityce
2.4. Handel kobietami
Rozdział III. Programy na rzecz przestrzegania praw kobiet
3.1. Program DAPHNE
3.2. Program AGIS
3.3. Program PROGRESS
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Finansowanie świadczeń zdrowotnych na przykładzie SP ZOZ-u

Plan pracy magisterskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. FINANSE – ASPEKT OGÓLNY

1.1. Podstawowe definicje finansów

1.2. Istota i funkcje finansów

1.3. Podział finansów

1.4. Zarządzanie finansami

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

2.1. Organizacja ochrony zdrowia

2.2. Specyfika rynku usług medycznych

2.3. Sposoby finansowania usług zdrowotnych

2.4. Problemy ochrony zdrowia w gospodarce rynkowej

ROZDZIAŁ III. ŹRÓŁA FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
3.1. Finansowanie ZOZ z budżetu państwa

3.2. Składki na ubezpieczeni zdrowotne

3.3. Finansowanie ZOZ ze środków unijnych

3.3. Wydatki prywatne gospodarstw domowych na ochronę zdrowia

3.4. Finansowanie przez pracodawców

ROZDZIAŁ IV. FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PRZYKŁADZIE SP ZOZ-u
4.1. Rynek usług w zakresie ochrony zdrowia

4.2. Ogólna charakterystyka SP ZOZ-u
4.3. Zakres usług świadczonych przez SP ZOZ

4.4. Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych SP ZOZ-u

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie X

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

1.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego

1.3. Struktura samorządu terytorialnego

1.4. Zadania publiczne realizowane przez samorząd terytorialny

ROZDZIAŁ II. GMINA JAKO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2.1. Pojęcie i istota gminy

2.2. Zadania i zakres działania gminy

2.3. Władze gminy

2.4. Jednostki pomocnicze w gminie

ROZDZIAŁ III. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY
3.1. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.2. Pojęcie i istota budżetu

3.3. Polityka budżetowa

3.4. Dochody i wydatki budżetowe

ROZDZIAŁ IV. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY X W LATACH 2010-2012

4.1. Ogólna charakterystyka gminy X

4.2. Budżet gminy X w latach 2010-2012

4.3. Analiza dochodów gminy X w latach 2010-2012

4.4. Analiza wydatków gminy X w latach 2010-2012

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

Plan pracy licencjackiej

Kierunek – zarządzanie, specjalność – zarządzanie biznesem

Wstęp
Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy – istota pojęcia
1.1. Ujęcie definicyjne przedsiębiorstwa

1.2. Formy prawno – organizacyjne przedsiębiorstw

1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem – szkoły, modele, funkcje

1.4. Istota i zakres ekonomiki przedsiębiorstwa

Rozdział II. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
2.1. Źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa

2.1.1. Źródła wewnętrzne

2.1.2. Finansowanie zewnętrzne – wykorzystanie własnego kapitału

2.1.3. Finansowanie zewnętrzne – wykorzystanie obcego kapitału

2.2. Finansowanie na warunkach project finance

2.3. Partnerstwo publiczno prywatne w finansowaniu działalności przedsiębiorstw

Rozdział III. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
– doświadczenia BRAT-MET JANIK sp. j.
3.1. Charakterystyka ogólna BRAT-MET JANIK sp. j.

3.2. Historia BRAT-MET JANIK sp. j.

3.3. Oferta BRAT-MET JANIK sp. j.

3.4. Finansowanie działalności BRAT-MET JANIK sp. j. – stan obecny i perspektywy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks