Archiwa tagu: plan pracy magisterskiej

Systemy zarządzania bankowością na terenie żywiecczyzny

plan pracy magisterskiej

I. Bankowość w Polsce.
1.1 Pojęcie i zakres treściowy bankowości
a) Definicje banków
b) System bankowy
1.2 Zarys historyczny bankowości na żywiecczyźnie
1.3 Podstawy prawne organizowania banków na żywiecczyźnie
1.4 Typologia banków na żywiecczyźnie
1.5 Znaczenie banków dla gospodarki żywiecczyzny
II. Systemowe zarządzanie bankami
2.1 Pojęcie i zakres treściowy systemu
2.2 Zarządzanie systemem banków
2.3 Holistyczne kierowanie bankami na żywiecczyźnie
2.4 Zalety i wady systemowego zarządzania bankami
2.5 Perspektywy rozwoju bankowości
III. Charakterystyka bankowości na żywiecczyźnie
3.1 Historia gospodarcza żywiecczyzny
3.2 Typy banków powstałych po przemianach ustrojowych
3.3 Porównanie
3.4 Sieciowe powiązana banków żywieckich
3.5 Znaczenie banków dla gospodarki żywiecczyzny
IV. Powiązania banków w system współpracy
4.1 Rodzaje więzi i związków w zakresie strukturalnym
4.2 Związki pomiędzy bankami w zakresie finansowym
4.3 Narzędzia systemowego zarządzania bankami na żywiecczyźnie
a) Dokonywanie fuzji banków ING, PKO
b) Inne narzędzia (zawieranie umów)
c) Umowy „joint venture”
d) Partnerstwo i współpraca między bankami
4.4 Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w bankach żywieckich
V. Zakończenie (wnioski)

Analiza wybranych zagadnień sfery regulacji logistyki i dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa X

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział 1.
Istota i przedmiot logistyki
1.1. Pojęcie i istota logistyki
1.2. Ewolucja logistyki
1.3. Przedmiot logistyki
1.3.1. Strumienie
1.3.2. Zasoby rzeczowe i informacyjne
1.4. Miko i makroekonomiczna treść logistyki
1.5. Związek logistyki z celami przedsiębiorstwa

Rozdział 2.
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
2.1. Typy przedsiębiorstw w aspekcie logistyki
2.2. Podsystemy logistyczne przedsiębiorstw
2.3. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych
2.4. Struktura przepływów rzeczowych
2.5. Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział 3.
Logistyka procesów dystrybucji
3.1. Zakres i przedmiot logistyki dystrybucji
3.2. Prognoza popytu
3.3. Wybór kanału dystrybucji
3.4. Organizacja procesów dystrybucji

Rozdział IV.
Analiza wybranych zagadnień sfery regulacji logistyki i dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa X
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa
3.2. Podstawowe zasady i koncepcje logistyki w przedsiębiorstwie
3.3. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie
3.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
3.5. Wstępna analiza poziomu wdrożenia i efektywności logistyki w przedsiębiorstwie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Pozyskanie kapitału przez wprowadzenie spółki na giełdę

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I.
Źródła finansowania przedsiębiorstwa
1.1. Samofinansowanie działalności gospodarczej
1.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa kapitałem obcym
1.2.1. Kredyt
1.2.2. Venture capital
1.2.3. Fundusze pomocowe
1.3. Pozostałe formy finansowania działalności przedsiębiorstwa
1.3.1. Leasing
1.3.2. Factoring
1.3.3. Franchising
1.3.4. Emisja akcji i obligacji
1.4. Elementy inżynierii finansowej przedsiębiorstwa

Rozdział II.
Architektura rynku kapitałowego
2.1. Funkcjonowanie rynku kapitałowego
2.2. Instytucje rynku kapitałowego
2.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2.2.2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2.2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2.2.4. Centralna Tabela Ofert S.A.
2.2.5. Domy Maklerskie
2.3. Uczestnicy rynku kapitałowego
2.3.1. Inwestorzy indywidualni
2.3.2. Inwestorzy instytucjonalni
2.3.3. Fundusze inwestycyjne
2.3.4. Fundusze emerytalne
2.4. Źródła informacji na rynku kapitałowym

Rozdział III.
Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych
3.1. Charakterystyka akcji
3.2. Charakterystyka obligacji
3.3. Charakterystyka instrumentów pochodnych
3.3.1. Kontrakty foward
3.3.2. Kontrakty futures
3.3.3. Opcje na kontrakty
3.3.4. Kontrakty typu swap
3.4. Uwarunkowania obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie

Rozdział IV.
Inwestowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
4.1. Wycena akcji
4.2. Wycena obligacji
4.3. Kryteria oceny efektywności lokaty kapitału
4.4. Efektywność inwestowania a ryzyko inwestycyjne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Praca socjalna w środowisku zagrożeń bezrobociem

Temat:
Praca socjalna w środowisku zagrożeń bezrobociem

Wstęp

Rozdział I.
Specyfika pracy socjalnej
1. Pojecie, technika i technologia pracy
2. Socjalizacja pracy
2.1. Pojęcie pracy socjalnej
2.2. Praca socjalna w ujęciu historycznym
3. Ewolucja pracy i polityki socjalnej Unii Europejskiej
4. Praca socjalna a bezrobocie

Rozdział II.
Aspekty pojęciowe zjawiska bezrobocia
1. Pojecie bezrobotnego i pomiar bezrobocia
2. Identyfikacja poszczególnych rodzajów bezrobocia
3. Skutki bezrobocia
4. Polityka państwa wobec bezrobocia

Rozdział III.
Przeciwdziałanie bezrobociu
3.1. Polityka państwa wobec bezrobocia
3.2. Uwarunkowania prawne
3.3. Podstawowa oferta programowa aktywnego rynku pracy realizowana przez urzędy pracy
3.4. Rola organizacji obywatelskich w przeciwdziałaniu bezrobociu

Rozdział IV.
Projekt socjalny
4.1. Cel projektu
4.2. Techniki działania
4.3. Metody działania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa ABC S.A.

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Informacja dodatkowa
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych
1.4.1. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
1.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
1.4.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej
2.2.1. Analiza płynności finansowej
2.2.2. Analiza zadłużenia
2.2.3. Analiza rentowności
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział III. Charakterystyka firmy ABC S.A.
3.1. Historia Spółki
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja
3.4. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa ABC S.A. w latach 2014-2016
4.1. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
4.1.1. Analiza płynności finansowej
4.1.2. Analiza zadłużenia
4.1.3. Analiza rentowności
4.1.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
4.2. Wnioski z analizy

Zakończenie
Bibliografia

Zaostrzenie warunków przyznawania kredytów hipotecznych a ich spłacalność w latach 2007-2009 (okres kryzysu gosp.) na przykładzie banku DnB NORD

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości
1.2. Cechy nieruchomości
1.3. Funkcje nieruchomości
1.4. Finansowanie nieruchomości

ROZDZIAŁ II. KREDYT HIPOTECZNY JAKO PODSTAWOWA METODA FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI
2.1. Pojęcie i istota kredytu hipotecznego
2.2. Rodzaje kredytów hipotecznych
2.3. Koszty kredytu hipotecznego
2.4. System bankowości hipotecznej w Polsce

ROZDZIAŁ III. WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
3.1. Sytuacja na światowych rynkach kredytów hipotecznych
3.2. Analiza sytuacji na europejskim rynku kredytów hipotecznych
3.3. Polski rynek kredytów hipotecznych
3.4. Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na rynek kredytów hipotecznych w Polsce

ROZDZIAŁ IV. POLITYKA KREDYTOWA BANKU DNB NORD W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO
4.1. Ogólna charakterystyka banku DnB NORD
4.2. Produkty hipoteczne oferowane przez bank DnB NORD
4.3. Warunki udzielania kredytów hipotecznych w banku DnB NORD
4.4. Analiza porównawcza spłacalności kredytów hipotecznych banku DnB NORD na tle innych banków

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie wykorzystania nowych technologii

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I.
Prezentacja przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich – DHL Polska
1. Historia powstania
2. Oferta usług
3. Innowacyjność oferty usługowej
4. Pozycja rynkowa
5. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Rozdział II.
Problematyka badania konkurencyjności przedsiębiorstw
1. Zmiany zewnętrzne i wewnętrzne warunków działania
2. Konkurencyjność i jej mierniki
3. Determinanty konkurencyjności
3.1. „Diament Portera”
3.2. Koncepcja kluczowych kompetencji
3.3. Koncepcja globalnej efektywności
4. Sposoby pomiaru konkurencji
4.1. Przedsiębiorczość
4.2. Środowisko lokalne i polityka makroekonomiczna
4.3. Polityka konkurencji
5. Źródła przewagi konkurencyjnej

Rozdział III.
Nowe paradygmaty strategii konkurencyjności w DHL Polska
1. Prezentacja strategii działania
2. Określenie czynników przewagi konkurencyjnej
3. Analiza łańcucha wartości
4. Prezentacja strategii konkurencyjności
5. Wpływ jakości oferty sprzedażowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Rozdział IV.
Analiza sił konkurencyjnych DHL Polska w aspekcie wykorzystania nowych technologii
1. Ocena siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa
1.1. Określenie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania jako potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej
1.2. Polityka konkurencyjności
2. Ocena wpływu nowoczesnych technologii na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Analiza zdolności kredytowej na przykładzie Banku Spółdzielczego „X”

plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział 1.
Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym
1.1. System bankowy jako część systemu finansowego
1.2. Nadzór bankowy
1.3. Banki komercyjne w polskim systemie bankowym
1.4. Banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo – kredytowe

Rozdział 2.
Ocena zdolności kredytowej
2.1. Kredyt a pożyczka
2.2. Zasady kredytowania
2.3. Ryzyko kredytowe
2.3.1 Istota i klasyfikacja ryzyka kredytowego
2.3.2. Działania minimalizujące ryzyko kredytowe
2.4. Pojęcie zdolności kredytowej
2.5. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw
2.5.1. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej
2.5.2. Analiza wskaźnikowa

Rozdział 3.
Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym „X”
3.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego „X”
3.2. Oferta kredytowa
3.3. Procedura otrzymania kredytu

Rozdział IV.
Analiza zdolności kredytowej na podstawie wstępnej analizy sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym „X”
3.1. Analiza bilansu
3.2. Struktura kapitałowo-majątkowa
3.3. Analiza rachunku wyników
3.4. Analiza przepływów pieniężnych

Rozdział 5
Analiza zdolności kredytowej na podstawie wskaźnikowej analizy sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym „X”
4.1. Analiza rentowności
4.2. Analiza płynności finansowej
4.3. Analiza sprawności działania
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu)

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków