Archiwa tagu: plan pracy magisterskiej

Kapitał w firmie rosnącej na przykładzie spółki z o.o

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Kapitał jako czynnik decydujący o rozwoju przedsiębiorstwa
1.1. Istota i funkcje kapitału
1.2. Zapotrzebowanie kapitałowe w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa
1.3. Dostępność kapitału i koszty pozyskania kapitału

Rozdział II. Kapitał w rozwijającym się przedsiębiorstwie
2.1. Czynniki wywołujące potrzeby kapitałowe w przedsiębiorstwie rosnącym
2.2. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa
2.3. Podstawy wyboru źródeł pozyskiwania kapitału

Rozdział III. Analiza działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie firmy X
3.1. Ogólna charakterystyka spółki X
3.2. Powstanie wzrost i rozwój spółki
3.3. Analiza działalności spółki

Rozdział IV. Kapitał w spółce X jako determinant rozwoju
4.1. Sposoby pozyskiwania kapitału w spółce X
4.2. Rola kapitału w procesie rozwoju spółki
4.3. Analiza źródeł finansowania wzrostu spółki

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Uwagi do planu pracy mgr

Myślimy że pierwszy rozdział to powinien być o kapitale jako czynniku decydującym o rozwoju firmy, czyli coś o istocie i funkcji kapitału, o zapotrzebowaniu kapitałowym w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, o dostępności kapitału, koszcie pozyskania.
Drugi rozdział to powinien być o kapitale w firmie rozwijającej się, o źródłach pozyskania kapitału, o czynnikach wywołujących potrzeby kapitałowe w firmie rosnącej.
Trzeci rozdział to prezentacja wybranej spółki z o. o i etapy jej rozwoju oraz rola kapitału w procesie rozwoju tej spółki oraz analiza źródeł finansowania wzrostu tej spółki.

Analiza funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ
TEMAT
ANALIZA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH JAKO FORMA LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wstęp
Rozdział I. Istota lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe
1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych
1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania
1.3. Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności
1.4. Podział inwestycji

Rozdział II. Fundusze inwestycyjnych na polskim rynku finansowym
2.1. Istota rynku finansowego
2.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego
2.3. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
2.4. Rozwój i struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Rozdział III. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
3.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego
3.2. Uczestnicy i tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
3.4. Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

Rozdział IV. Analiza funduszy inwestycyjnych Amplico TFI w latach 2018-2019
4.1. Ogólna charakterystyka Amplico TFI
4.2. Analiza FIO Pieniężnego
4.3. Analiza FIO Obligacji
4.4. Analiza FIO Aktywnej Alokacji
4.5. Analiza FIO Stabilnego Wzrostu
4.6. Analiza FIO Zrównoważonego Nowa Europa
4.7. Analiza FIO Akcji
4.8. Analiza FIO Małych i Średnich Spółek

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

plan pracy magisterskiej

Wstęp
Rozdział I Analiza i charakterystyka programu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Charakterystyka systemu transportu wewnętrznego
2. Analiza procesu przepływu towarów w przedsiębiorstwie
3. Program transportu wew.
Rozdział II Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych środków transportu wewnętrznego użytkowanych w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu wewnętrznego
2.Wymagania techniczno-prawne dotyczące środków transportu wewnętrznego
4. Zasady doboru transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnych
5. Charakterystyka parametrów techniczno- użytkowych środków transportu wew. W wybranym przedsiębiorstwie.
Rozdział III Analiza cykli transportowych występujących w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Karty procesu przepływu materiałów w wybranych przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
2. Analiza cyklu transportowego występującego w przykładowym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Rozdział IV Obliczenia pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Analiza pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie
Rozdział V Ocena procesu przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Ocena ryzyka przepływu materiałów
2. Ocena możliwości wskazania obliczania wskaźników przepływów materiałów przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Zakończenie i podsumowanie
Bibliografia

Motywacje do leczenia osób uzależnionych

plan pracy magisterskiej

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. EWOLUCJA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH
1.1. Pojęcie uzależnienia
1.2. Tradycje i kierunki w leczeniu osób uzależnionych
1.3. Medyczne i psychologiczne kryteria diagnozy
1.4. Formy leczenia uzależnienia
1.5. Szkolenie personelu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

ROZDZIAŁ II. MOTYWACJA W PRACY Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ
2.1 Mechanizmy leżące u podstaw motywacji
2.2. Typy motywacji
2.3. Ludzkie mechanizmy motywacyjne
2.4. Interpersonalne czynniki motywacyjne
2.5. Motywacja do leczenia

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Organizacja badań
3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO LECZENIA WŚRÓD OSÓB UZALEŻNIONYCH
4.1. Analiza wyników badań własnych
4.2. Wnioski i weryfikacja hipotez

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS

Wybór i odwołanie wójta, burmistrza gminy, prezydenta miasta

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp
Rozdział I. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego
1.1. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
1.2. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego
1.3. Zadania samorządu terytorialnego
1.4. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdział II. Struktura organizacyjna gminy
2.1. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
2.2. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego
2.3. Zadania i zakres działania gminy
2.4. Organy gminy

Rozdział III. Tryb powoływania i odwoływania rady gminy
3.1. Wybór rady gminy i jej kadencja
3.2. Odwołanie rady gminy przed upływem jej kadencji
3.3. Uprawnienia rady gminy
3.4. Tryb podejmowania uchwał przez radę gminy

Rozdział IV. Wybory i odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta
4.1. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta
4.2. Zadania i kompetencje wójta, burmistrza i prezydenta
4.3. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta
4.4. Odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta
4.4.1. Odwołanie z powodu nieudzielania absolutorium
4.4.2. Odwołanie z innej przyczyny

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Kolastyna S.A

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie i uwarunkowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa
1.1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
1.2. Pojęcie i istota analizy finansowej
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.3. Metody analizy finansowej

Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jako główne źródło analizy finansowej
2.1. Pojęcie i istota sprawozdań finansowych
2.2. Znaczenie sprawozdań finansowych
2.3. Elementy sprawozdania finansowego
2.3.1. Bilans
2.3.2. Rachunek zysków i strat
2.3.3. Pozostałe elementy sprawozdań finansowych

Rozdział III. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
3.1. Analiza wstępna sprawozdań finansowych
3.1.1. Analiza struktury
3.1.2. Analiza dynamiki
3.2. Analiza wskaźnikowa
3.2.1. Wskaźniki płynności finansowej
3.2.2. Wskaźniki rentowności
3.2.3. Wskaźniki sprawności działania
2.3.4. Wskaźniki zadłużenia

Rozdział IV. Ocena kondycji finansowej Grupy Kolastyna S.A. w latach 2016-2018
4.1. Ogólna charakterystyka Grupy Kolastyna S.A.
4.2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych
4.2.1. Analiza bilansu
4.2.2. Analiza rachunku zysków i strat
4.3. Analiza wskaźnikowa
4.3.1. Analiza płynności finansowej
4.3.2. Analiza rentowności
4.3.3. Analiza sprawności działania
4.3.4. Analiza zadłużenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw w praktyce banku X

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Pojecie i klasyfikacja inwestycji przedsiębiorstw
1.2. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
1.3. Etapy planowania inwestycji
1.4. Podstawowe źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ II. SYSTEM KREDYTOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Pojęcie i istota kredytu
2.2. Klasyfikacja kredytów
2.3. Kredyty dla przedsiębiorstw
2.3.1. Kredyty obrotowe
2.3.2. Kredyty w rachunku bieżącym
2.3.3. Kredyty inwestycyjne

ROZDZIAŁ III. KREDYT INWESTCYJNY W DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Cele i warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego
3.2. Negocjowanie warunków kredytu inwestycyjnego
3.2.1. Kwota kredytu
3.2.2. Waluta kredytu
3.2.3. Termin spłaty kredytu
3.2.4. Forma spłaty
3.2.5. Stopa procentowa
3.2.6. Opłaty i prowizje
3.2.7. Zabezpieczenia
3.3. Wykorzystanie i spłata kredytu

ROZDZIAŁ IV. KREDYTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PRAKTYCE BANKU PEKAO S.A.
4.1. Ogólna charakterystyka banku PEKAO S.A.
4.2. Kredyty inwestycyjne w ofercie produktowej banku PEKAO S.A
4.3. Procedury udzielenia kredytu inwestycyjnego przez bank PEKAO S.A.
4.4. Bankowa ocena stopnia ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego
4.5. Działalność kredytowa banku PEKAO S.A w latach 2007-2009
4.6. Wpływ kryzysu finansowego na kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Uwagi do planu mgr

plan z ładnym rozdziałem empirycznym, w którym znajdzie się przykład oceny klienta
i efektywności inwestycji wg procedur wybranego banku i oczywiście analiza portfela kredytów inwestycyjnych tego banku w trzech ostatnich latach, a także wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się tego portfela

Systemy zarządzania bankowością na terenie żywiecczyzny

plan pracy magisterskiej

I. Bankowość w Polsce.
1.1 Pojęcie i zakres treściowy bankowości
a) Definicje banków
b) System bankowy
1.2 Zarys historyczny bankowości na żywiecczyźnie
1.3 Podstawy prawne organizowania banków na żywiecczyźnie
1.4 Typologia banków na żywiecczyźnie
1.5 Znaczenie banków dla gospodarki żywiecczyzny
II. Systemowe zarządzanie bankami
2.1 Pojęcie i zakres treściowy systemu
2.2 Zarządzanie systemem banków
2.3 Holistyczne kierowanie bankami na żywiecczyźnie
2.4 Zalety i wady systemowego zarządzania bankami
2.5 Perspektywy rozwoju bankowości
III. Charakterystyka bankowości na żywiecczyźnie
3.1 Historia gospodarcza żywiecczyzny
3.2 Typy banków powstałych po przemianach ustrojowych
3.3 Porównanie
3.4 Sieciowe powiązana banków żywieckich
3.5 Znaczenie banków dla gospodarki żywiecczyzny
IV. Powiązania banków w system współpracy
4.1 Rodzaje więzi i związków w zakresie strukturalnym
4.2 Związki pomiędzy bankami w zakresie finansowym
4.3 Narzędzia systemowego zarządzania bankami na żywiecczyźnie
a) Dokonywanie fuzji banków ING, PKO
b) Inne narzędzia (zawieranie umów)
c) Umowy „joint venture”
d) Partnerstwo i współpraca między bankami
4.4 Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w bankach żywieckich
V. Zakończenie (wnioski)