Archiwa tagu: plan pracy licencjackiej

Malediwy. Rozwój turystyki, zmiany klimatyczne i ich wpływ na wyspy, wpływ turystyki na gospodarkę

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE TURYSTYKI W ROZWOJU REGIONU
1.1. Turystyka- zakres definicyjny
1.2. Turystyka jako determinanta rozwoju regionu
1.3. Elementy potencjału turystycznego
1.4. Konsekwencje rozwoju turystyki

ROZDZIAŁ II. MALEDIWY- CHARAKTERYSTYKA REGIONALNA
2.1. Walory Oceanu Indyjskiego
2.2. Czynniki warunkujące rozwój turystyki w rejonie Oceanu Indyjskiego
2.3. Geografia i klimat Malediwów
2.4. Kultura
2.5. Infrastruktura i gospodarka Malediwów
2.6. Turystyka masowa i jej wpływ na klimat Malediwów

ROZDZIAŁ III. MALEDIWY W OFERCIE TURYSTYCZNEJ BIUR PODRÓŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych
3.2. Analiza i synteza badań
3.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS


Oto główne zagadnienia jakie powinny znaleźć się w pracy:

  • turystyka w rejonie Oceanu Indyjskiego, rozwój turystyki w tych rejonach, co sprawiło że w ciągu ostatnich np. 20 lat turystyka do dalekich destynacji się rozwinęła?
  • ogólny opis Malediwów, dość szczegółowy obraz gospodarki i znaczenie turystyki w PKB, alternatywne środki utrzymania w przypadku zatopienia wysp
  • oferta imprez turystycznych na Malediwy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, oferta z Polski
  • skutki turystyki masowej dla środowiska naturalnego, wpływ zmian klimatu na wyspy, protokół z Kioto.

W trzecim rozdziale można przygotować ankietę dla klientów biur podróży.

Bezdomność

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Bezdomność – istota i zakres pojęcia
1.1. Definicyjne ujęcie bezdomności
1.2. Rys historyczny bezdomności
1.3. Skala zjawiska i grupy wysokiego ryzyka
1.3.1. Bezdomność kobiet
1.3.2. Dzieci ulicy
Rozdział II. Uwarunkowania bezdomności i formy jej zapobiegania
2.1. Uwarunkowania bezdomności
2.2. Fazy rozwoju bezdomności
2.3. Wyjście z bezdomności – formy pomocy bezdomnym
2.4. Bezdomność jako wybór jednostki
Rozdział III. Wybrane skutki bezdomności
3.1. Dewiacja samotnicza – samobójstwo
3.2. Skala oraz przejawy zjawiska
3.3. Rys kulturowy
3.4. Uwarunkowania samobójstw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Informatyczne wspomaganie decyzji transportowych w Firmie X

Plan pracy licencjackiej

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Transport jako obszar innowacyjności
1.1. Potrzeby transportowe jako źródło innowacji
1.2. Rynek usług transportowych jako przekaźnik impulsów proinnowacyjnych
1.3. Cele i tendencje kształtowania polityki transportowej
1.4. Interesariusze transportu
1.5. Determinanty polityki innowacyjnej w transporcie
Rozdział II. Zastosowanie informatyki w procesach zarządzania działalnością transportową
2.1. Nowoczesne systemy telekomunikacyjne i celowość ich stosowania w zarządzaniu działalnością transportową
2.2. Przykłady zastosowania telekomunikacji w transporcie drogowym
2.3. Elektroniczna wymiana danych (EDI), jako podstawa przyszłej obsługi informacji w transporcie i spedycji
2.4. Efekty wdrażania nowych rozwiązań telekomunikacyjnych
Rozdział III. Informatyczne wspomaganie decyzji transportowych w Firmie X
3.1. Krótka charakterystyka Firmy X
3.2. Charakterystyka infrastruktury transportowej w Firmie X
3.3. Informatyczne wspomaganie transportu w Firmie X
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Organizacja systemu logistycznego w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp
Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa
1.1. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych przedsiębiorstwa
1.2. Otoczenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.3. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie
1.4. Podsystemy logistyki

Rozdział II. Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
2.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
2.2. Czynniki wpływające na organizacje logistyki w przedsiębiorstwie
2.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie

Rozdział III. Organizacja systemu produkcyjnego w Polsce
3.1. Rynek usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
3.2. Organizacja służby logistycznej w Polsce
3.3. Logistyka procesów produkcji w Polsce
3.3.1. Planowanie procesów produkcyjnych
3.3.2. Sterowanie przepływami produkcji w różnych typach produkcji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Uwagi do planu pracy licencjackiej

Temat i plan pracy licencjackiej z logistyki wybrany z następującej tematyki:

SYSTEMY LOGISTYCZNE:
1. Organizacja systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – analiza.
2. Projekt systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa.
3. Projekt podsystemu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Organizacja służby logistycznej wybranego przedsiębiorstwa.
ORGANIZACJA PRODUKCJI:
1. Analiza systemu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa.
2. Organizacja planowania i sterowania produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.

Ilość stron – ok. 60.

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA GLOBALIZACJI
1.1. Pojęcie i istota globalizacji
1.2. Geneza i przyczyny procesu globalizacji
1.3. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji
1.4. Cechy szczególne gospodarki globalnej

ROZDZIAŁ II. GLOBALNE KRYZYSY GOSPODARCZE
2.1. Podatność gospodarki na zjawiska kryzysowe
2.2. Cykle gospodarcze w gospodarce światowej
2.3. Wielki oraz aktualny globalny kryzys gospodarczy – podobieństwa i różnice

ROZDIZAŁ III. WPŁYW GLOBALIZACJI NA WSPÓŁCZESNY KRYZYS GOSPODARCZY
3.1. Przyczyny współczesnego kryzysu gospodarczego
3.2. Przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego
3.3. Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.1. Pojęcie działalności gospodarczej
1.2. Przedsiębiorstwo podmiotem działalności gospodarczej
1.3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa
1.4. Wpływ formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ II. OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2.1. Pojęcie i funkcje podatków
2.2. Elementy konstrukcji podatków
2.3. Klasyfikacja podatków
2.4. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych w działalności przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III. OPODATKOWANIE RYCZAŁTOWE OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
3.1. Ogólna charakterystyka form opodatkowania działalności gospodarczej
3.2. Uproszczone opodatkowanie karta podatkową
3.2.1. Zakres przedmiotowy i warunki stosowania karty podatkowej
3.2.2. Stawki podatku przy karcie podatkowej
3.2.3. Obowiązki podatników rozliczających się za pomocą karty podatkowej
3.3. Uproszczone opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
3.3.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3.3.2. Stawki podatku przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
3.3.3. Obowiązki podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Obciążenia fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy
1.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorcy
1.2. Sektor MSP w Polsce
1.3. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozdział II. Polityka fiskalna
2.1. Definicja obciążenia fiskalnego
2.2. Podatki pośrednie, czyli obciążenia fiskalne dóbr i usług
2.3. Podatki bezpośrednie, czyli obciążenia fiskalne nakładane bezpośrednio na podatnika

Rozdział III. Obciążenia fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
3.1. Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
3.2. Podatek od dochodów małych i średnich przedsiębiorstw
3.3. Obciążenia fiskalne w Unii Europejskiej

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodu budżetu państwa

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie budżetu państwa
1.1. Definicja budżetu państwa
1.2. Charakter prawny budżetu państwa
1.3. Cechy i funkcje budżetu państwa
1.4. Klasyfikacja budżetowa

Rozdział II. System budżetowy państwa
2.1. Istota systemu budżetowego
2.2. Koncepcja środków publicznych
2.3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa
2.4. System dochodów budżetu państwa

Rozdział III. Podatek dochodowy od osób fizycznych źródłem dochodu budżetu państwa
3.1. Podstawy prawne podatku dochodowego od osób fizycznych
3.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
3.2.1. Przedmiot podatku
3.2.2. Podmiot podatku
3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku
3.4. Zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących źródło dochodu budżetu państwa

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Mikro instytucje finansowe w gospodarce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. RYNEK FINANSOWY ELEMENTEM SYSTEMU INSTYTUCJI FINANSOWYCH
1.1. Pojęcie rynku finansowego
1.2. Funkcje rynku finansowego
1.3. Klasyfikacja rynku finansowego

ROZDZIAŁ II. ISTOTA INSTYTUCJI FINANSOWEJ
2.1. Pojęcie instytucji finansowej w ujęciu przedmiotowym
2.2. Pojęcie instytucji finansowej w ujęciu podmiotowym
2.3. Instytucje finansowe w Polsce

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE MIKRO INSTYTUCJI FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE BIURA UBEZPIECZENIOWEGO X
3.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
3.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej
3.3. Działalność Biura Ubezpieczeniowego X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL