Archiwa tagu: plan pracy licencjackiej

Bezdomność

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Bezdomność – istota i zakres pojęcia
1.1. Definicyjne ujęcie bezdomności
1.2. Rys historyczny bezdomności
1.3. Skala zjawiska i grupy wysokiego ryzyka
1.3.1. Bezdomność kobiet
1.3.2. Dzieci ulicy
Rozdział II. Uwarunkowania bezdomności i formy jej zapobiegania
2.1. Uwarunkowania bezdomności
2.2. Fazy rozwoju bezdomności
2.3. Wyjście z bezdomności – formy pomocy bezdomnym
2.4. Bezdomność jako wybór jednostki
Rozdział III. Wybrane skutki bezdomności
3.1. Dewiacja samotnicza – samobójstwo
3.2. Skala oraz przejawy zjawiska
3.3. Rys kulturowy
3.4. Uwarunkowania samobójstw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Informatyczne wspomaganie decyzji transportowych w Firmie X

Plan pracy licencjackiej

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Transport jako obszar innowacyjności
1.1. Potrzeby transportowe jako źródło innowacji
1.2. Rynek usług transportowych jako przekaźnik impulsów proinnowacyjnych
1.3. Cele i tendencje kształtowania polityki transportowej
1.4. Interesariusze transportu
1.5. Determinanty polityki innowacyjnej w transporcie
Rozdział II. Zastosowanie informatyki w procesach zarządzania działalnością transportową
2.1. Nowoczesne systemy telekomunikacyjne i celowość ich stosowania w zarządzaniu działalnością transportową
2.2. Przykłady zastosowania telekomunikacji w transporcie drogowym
2.3. Elektroniczna wymiana danych (EDI), jako podstawa przyszłej obsługi informacji w transporcie i spedycji
2.4. Efekty wdrażania nowych rozwiązań telekomunikacyjnych
Rozdział III. Informatyczne wspomaganie decyzji transportowych w Firmie X
3.1. Krótka charakterystyka Firmy X
3.2. Charakterystyka infrastruktury transportowej w Firmie X
3.3. Informatyczne wspomaganie transportu w Firmie X
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Organizacja systemu logistycznego w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp
Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa
1.1. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych przedsiębiorstwa
1.2. Otoczenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.3. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie
1.4. Podsystemy logistyki

Rozdział II. Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
2.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
2.2. Czynniki wpływające na organizacje logistyki w przedsiębiorstwie
2.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie

Rozdział III. Organizacja systemu produkcyjnego w Polsce
3.1. Rynek usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
3.2. Organizacja służby logistycznej w Polsce
3.3. Logistyka procesów produkcji w Polsce
3.3.1. Planowanie procesów produkcyjnych
3.3.2. Sterowanie przepływami produkcji w różnych typach produkcji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Uwagi do planu pracy licencjackiej

Temat i plan pracy licencjackiej z logistyki wybrany z następującej tematyki:

SYSTEMY LOGISTYCZNE:
1. Organizacja systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – analiza.
2. Projekt systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa.
3. Projekt podsystemu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Organizacja służby logistycznej wybranego przedsiębiorstwa.
ORGANIZACJA PRODUKCJI:
1. Analiza systemu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa.
2. Organizacja planowania i sterowania produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.

Ilość stron – ok. 60.

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA GLOBALIZACJI
1.1. Pojęcie i istota globalizacji
1.2. Geneza i przyczyny procesu globalizacji
1.3. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji
1.4. Cechy szczególne gospodarki globalnej

ROZDZIAŁ II. GLOBALNE KRYZYSY GOSPODARCZE
2.1. Podatność gospodarki na zjawiska kryzysowe
2.2. Cykle gospodarcze w gospodarce światowej
2.3. Wielki oraz aktualny globalny kryzys gospodarczy – podobieństwa i różnice

ROZDIZAŁ III. WPŁYW GLOBALIZACJI NA WSPÓŁCZESNY KRYZYS GOSPODARCZY
3.1. Przyczyny współczesnego kryzysu gospodarczego
3.2. Przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego
3.3. Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.1. Pojęcie działalności gospodarczej
1.2. Przedsiębiorstwo podmiotem działalności gospodarczej
1.3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa
1.4. Wpływ formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ II. OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2.1. Pojęcie i funkcje podatków
2.2. Elementy konstrukcji podatków
2.3. Klasyfikacja podatków
2.4. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych w działalności przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III. OPODATKOWANIE RYCZAŁTOWE OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
3.1. Ogólna charakterystyka form opodatkowania działalności gospodarczej
3.2. Uproszczone opodatkowanie karta podatkową
3.2.1. Zakres przedmiotowy i warunki stosowania karty podatkowej
3.2.2. Stawki podatku przy karcie podatkowej
3.2.3. Obowiązki podatników rozliczających się za pomocą karty podatkowej
3.3. Uproszczone opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
3.3.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3.3.2. Stawki podatku przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
3.3.3. Obowiązki podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Obciążenia fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy
1.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorcy
1.2. Sektor MSP w Polsce
1.3. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozdział II. Polityka fiskalna
2.1. Definicja obciążenia fiskalnego
2.2. Podatki pośrednie, czyli obciążenia fiskalne dóbr i usług
2.3. Podatki bezpośrednie, czyli obciążenia fiskalne nakładane bezpośrednio na podatnika

Rozdział III. Obciążenia fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
3.1. Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
3.2. Podatek od dochodów małych i średnich przedsiębiorstw
3.3. Obciążenia fiskalne w Unii Europejskiej

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodu budżetu państwa

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie budżetu państwa
1.1. Definicja budżetu państwa
1.2. Charakter prawny budżetu państwa
1.3. Cechy i funkcje budżetu państwa
1.4. Klasyfikacja budżetowa

Rozdział II. System budżetowy państwa
2.1. Istota systemu budżetowego
2.2. Koncepcja środków publicznych
2.3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa
2.4. System dochodów budżetu państwa

Rozdział III. Podatek dochodowy od osób fizycznych źródłem dochodu budżetu państwa
3.1. Podstawy prawne podatku dochodowego od osób fizycznych
3.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
3.2.1. Przedmiot podatku
3.2.2. Podmiot podatku
3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku
3.4. Zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących źródło dochodu budżetu państwa

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Mikro instytucje finansowe w gospodarce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. RYNEK FINANSOWY ELEMENTEM SYSTEMU INSTYTUCJI FINANSOWYCH
1.1. Pojęcie rynku finansowego
1.2. Funkcje rynku finansowego
1.3. Klasyfikacja rynku finansowego

ROZDZIAŁ II. ISTOTA INSTYTUCJI FINANSOWEJ
2.1. Pojęcie instytucji finansowej w ujęciu przedmiotowym
2.2. Pojęcie instytucji finansowej w ujęciu podmiotowym
2.3. Instytucje finansowe w Polsce

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE MIKRO INSTYTUCJI FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE BIURA UBEZPIECZENIOWEGO X
3.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
3.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej
3.3. Działalność Biura Ubezpieczeniowego X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw a wybór systemu rachunkowości finansowej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW A WYBÓR SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka wpływu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw na wybór systemu rachunkowości finansowej

1.1. Istota, zakres i funkcje rachunkowości finansowej

1.2. Podstawy organizacji rachunkowości

1.3. Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw

1.4. Wpływ formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw na wybór księgowości

 Rozdział II. Prowadzenie pełnej księgowości za pomocą ksiąg rachunkowych

2.1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.2. Zakładowy plan kont

2.3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów

2.4. Inwentaryzacja

Rozdział III. Prowadzenie uproszczonej księgowości za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3.2. Poprawianie błędów w księdze przychodów i rozchodów

3.3. Układ księgi przychodów i rozchodów

3.4. Ewidencja przychodów i kosztów

Rozdział IV. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy ze względu na wybór formy opodatkowania

4.1. Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych

4.2. Rozliczanie dochodów przedsiębiorców według karty podatkowej

4.3. Rozliczanie dochodów przedsiębiorców według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

4.4. Analiza rozliczeń podatkowych ze względu wybór formy opodatkowania – studium przypadku

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Uwagi do planu pracy licencjackiej

Naszym zdaniem praca napisana według przedstawionego planu będzie stanowiła wartościowy materiał i w pełni przedstawi poruszaną problematykę. Proponujemy tez zrobić studium przypadku w ostatniej części ostatniego rozdziału, aby nie wprowadzać zbędnego chaosu w pracy. W tej sposób przedstawione w pracy informacje zostaną podsumowane w sposób praktyczny.

Aukcje internetowe

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego
1.1. Informacja i wiedza – geneza społeczeństwa informacyjnego
1.2. Człowiek jako element społeczeństwa informacyjnego
1.3. Galaktyka Internetu – nowy świat komunikacji
1.4. Miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Rozdział II. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
2.1. Dostępność nowych technologii
2.1.1. Telefonia
2.1.2. Komputery
2.1.3. Internet
2.2. Wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego
2.3. Powszechny udział obywateli
Rozdział III. Aukcje internetowe – nowa aktywność społeczeństwa informacyjnego
3.1. Pojęcie aukcji internetowej
3.1.1. Rodzaje aukcji internetowych i sposób ich funkcjonowania
3.1.2. Budowa i layout serwisu aukcyjnego
3.2. Przykłady aukcji internetowych
3.2.1. Allegro.pl
3.2.2. dozeta.pl
3.2.3. eBay Polska
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków