Archiwum kategorii: praca licencjacka

plan pracy licencjackiej

Informatyczne wspomaganie decyzji transportowych w Firmie X

Plan pracy licencjackiej

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Transport jako obszar innowacyjności
1.1. Potrzeby transportowe jako źródło innowacji
1.2. Rynek usług transportowych jako przekaźnik impulsów proinnowacyjnych
1.3. Cele i tendencje kształtowania polityki transportowej
1.4. Interesariusze transportu
1.5. Determinanty polityki innowacyjnej w transporcie
Rozdział II. Zastosowanie informatyki w procesach zarządzania działalnością transportową
2.1. Nowoczesne systemy telekomunikacyjne i celowość ich stosowania w zarządzaniu działalnością transportową
2.2. Przykłady zastosowania telekomunikacji w transporcie drogowym
2.3. Elektroniczna wymiana danych (EDI), jako podstawa przyszłej obsługi informacji w transporcie i spedycji
2.4. Efekty wdrażania nowych rozwiązań telekomunikacyjnych
Rozdział III. Informatyczne wspomaganie decyzji transportowych w Firmie X
3.1. Krótka charakterystyka Firmy X
3.2. Charakterystyka infrastruktury transportowej w Firmie X
3.3. Informatyczne wspomaganie transportu w Firmie X
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Metody sporządzania rachunku zysków i strat

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.1. Istota i znaczenie sprawozdań finansowych
1.2. Normy prawne dotyczące sprawozdań finansowych
1.3. Cechy sprawozdań finansowych
1.4. Elementy sprawozdania finansowego

ROZDZIAŁ II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO SPRAWOZDANIE FINANSOWE
2.1. Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
2.2. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat
2.3. Metody sporządzania rachunku zysków i strat
2.4. Pionowy i poziomy układ rachunku zysków i strat

ROZDZIAŁ III. WARIANTY SPORZĄDZANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
3.1. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego
3.1.1. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym
3.1.2. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym
3.2. Metodyka sporządzania rachunku zysków i strat
3.2.1. Kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat
3.2.2. Porównawczy wariant rachunku zysków i strat

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Handel Polski z krajami UE

Wstęp

Rozdział I.
Geneza i rozwój wymiany handlowej
1. Pojęcie i elementy handlu zagranicznego
2. Podmioty prowadzące wymianę handlową z zagranicą
3. Wymiana handlowa na świecie
3.1. Klasyfikacje stosowane w międzynarodowych obrotach towarowych
3.2. Najwięksi importerzy i eksporterzy
3.3. Dynamika wymiany handlowej
4. Pieniądz i rozliczenia międzynarodowe

Rozdział II.
Uwarunkowania gospodarcze Polski
1. Uwarunkowania gospodarcze Polskiej wymiany handlowej
2. Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych
2.1. Unia Europejska
2.2. Światowa Organizacja Handlu WTO
2.3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD
3. Proces integracji z UE i ich wpływ na handel
4. Kontrakty handlowe Polski

Rozdział III.
Dynamika i zmiany gospodarcze obrotów handlowych Polski
1. Warunki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2003 – 2005
2. Popyt na polski eksport, podaż importowa oraz kalkulacyjne ceny eksportu i importu
3. Szacunek term of trade Polski
4. Prognoza obrotów handlowych Polski

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Porównanie kredytu studenckiego na podstawie Banku PKO BP oraz Banku PEKAO SA

Plan lic.

Wstęp
Rozdział I. Kredyty bankowe
1.1. Istota kredytu
1.2. Rodzaje kredytów bankowych
1.3. Ocena zdolności kredytowej osób indywidualnych
1.4. Umowa kredytowa
Rozdział II. Istota kredytu studenckiego
2.1. Pojęcie kredytu studenckiego
2.2. Przeznaczenie kredytu studenckiego
2.3. Spłata kredytu studenckiego
2.4. Umorzenie kredytu studenckiego
Rozdział III. Oferta kredytów studenckich – Banku PKO BP oraz Banku PEKAO SA
3.1. Preferencyjny kredyt studencki Banku PKO BP
3.2. Kredyt studencki Banku Pekao S.A.
3.3. Porównanie ofert kredytów
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Organizacja systemu logistycznego w Polsce

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp
Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa
1.1. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych przedsiębiorstwa
1.2. Otoczenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.3. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie
1.4. Podsystemy logistyki

Rozdział II. Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
2.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
2.2. Czynniki wpływające na organizacje logistyki w przedsiębiorstwie
2.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie

Rozdział III. Organizacja systemu produkcyjnego w Polsce
3.1. Rynek usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
3.2. Organizacja służby logistycznej w Polsce
3.3. Logistyka procesów produkcji w Polsce
3.3.1. Planowanie procesów produkcyjnych
3.3.2. Sterowanie przepływami produkcji w różnych typach produkcji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Uwagi do planu pracy licencjackiej

Temat i plan pracy licencjackiej z logistyki wybrany z następującej tematyki:

SYSTEMY LOGISTYCZNE:
1. Organizacja systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – analiza.
2. Projekt systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa.
3. Projekt podsystemu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Organizacja służby logistycznej wybranego przedsiębiorstwa.
ORGANIZACJA PRODUKCJI:
1. Analiza systemu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa.
2. Organizacja planowania i sterowania produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.

Ilość stron – ok. 60.

Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności

Plan lic.

Wstęp
Rozdział I. Jakość i zarządzanie jakością – znaczenie pojęć
1.1. Pojęcie jakości
1.2. Klasa jakości
1.3. Funkcje jakości
1.4. Zarządzanie jakością
Rozdział II. Problemy jakości w produkcji wyrobów
2.1. Etapy procesów produkcji wyrobów
2.2. Metody oceny jakości i zgodności wyrobów
2.2.1. Ocena jakości wyrobów
2.2.2. Metody określania wskaźników jakości
2.2.3. Prawa konsumentów i ich gwarantowanie przez dostawców
2.2.4. System oceny zgodności i certyfikacja wyrobów
Rozdział III. Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności w Firmie X
3.1. Metodologia badań własnych
3.2. Charakterystyka Firmy X
3.3. Wyniki badań własnych
3.4. Ocena systemów zarządzania jakością
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA GLOBALIZACJI
1.1. Pojęcie i istota globalizacji
1.2. Geneza i przyczyny procesu globalizacji
1.3. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji
1.4. Cechy szczególne gospodarki globalnej

ROZDZIAŁ II. GLOBALNE KRYZYSY GOSPODARCZE
2.1. Podatność gospodarki na zjawiska kryzysowe
2.2. Cykle gospodarcze w gospodarce światowej
2.3. Wielki oraz aktualny globalny kryzys gospodarczy – podobieństwa i różnice

ROZDIZAŁ III. WPŁYW GLOBALIZACJI NA WSPÓŁCZESNY KRYZYS GOSPODARCZY
3.1. Przyczyny współczesnego kryzysu gospodarczego
3.2. Przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego
3.3. Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.1. Pojęcie działalności gospodarczej
1.2. Przedsiębiorstwo podmiotem działalności gospodarczej
1.3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa
1.4. Wpływ formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ II. OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2.1. Pojęcie i funkcje podatków
2.2. Elementy konstrukcji podatków
2.3. Klasyfikacja podatków
2.4. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych w działalności przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III. OPODATKOWANIE RYCZAŁTOWE OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
3.1. Ogólna charakterystyka form opodatkowania działalności gospodarczej
3.2. Uproszczone opodatkowanie karta podatkową
3.2.1. Zakres przedmiotowy i warunki stosowania karty podatkowej
3.2.2. Stawki podatku przy karcie podatkowej
3.2.3. Obowiązki podatników rozliczających się za pomocą karty podatkowej
3.3. Uproszczone opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
3.3.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3.3.2. Stawki podatku przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
3.3.3. Obowiązki podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL